Άρθρο 04 – Διοικητικό Συμβούλιο Επιλογή – Διορισμός – Κωλύματα διορισμού Ασυμβίβαστα – Κωλύματα συμφερόντων – Υποχρεώσεις – Έκπτωση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από επτά μέλη ως εξής:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας κύρους σε Γεωλογικά ή και Μεταλλευτικά θέματα.
β) Το Γενικό Διευθυντή της Αρχής.
γ) Πέντε (5) μέλη που επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να αναθεωρηθεί μία φορά, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η επιλογή και ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄33), ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο Δ.Σ. συμμετέχει τουλάχιστον ένας πτυχιούχος Γεωλόγος και ένας διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ή Ορυκτών Πόρων.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Αρχής παύονται από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό τους Υπουργού, αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016. Τα μέλη του Δ.Σ. της Αρχής παύονται πριν από τη λήξη της θητείας τους για σπουδαίο λόγο. Από την ιδιότητα του μέλους εκπίπτει αυτοδίκαια και το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση του κωλύματός του στον Γ.Δ.. Το μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, αντικαθίσταται για πλήρη ή υπολειπόμενη θητεία.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι καθηγητές ΑΕΙ, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
4. Ο γραμματέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των υπαλλήλων της Αρχής. Σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μπορούν να ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα γραμματέα Δ.Σ. σε μέλος του Δ.Σ.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 14:56 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από επτά μέλη ως εξής:
  α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας κύρους σε Γεωλογικά ή και Μεταλλευτικά θέματα.
  β) Το Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας.
  γ) Τέσσερα (4) μέλη, που επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  δ) Ένα (1) μέλος, εκλεγμένο Εκπρόσωπο των Εργαζομένων
  Η θητεία των διορισμένων μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να αναθεωρηθεί μία φορά, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Παρ.4, εδ. Β’ να απαλειφθεί.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 00:06 | ΣΕΠ ΙΓΜΕ

  Να συμπεριληφθεί η συμμετοχή εκπροσώπου στο ΔΣ του φορέα, για την ενημέρωση των εργαζομένων και συμμετοχή στις αποφάσεις.

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 23:11 | Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ

  Αρθρο 4, §2
  α). Δεν αποσαφηνίζεται εάν μπορούν ή όχι να διοριστούν μέλη του Δ.Σ. άτομα βρισκόμενα σε υπαλληλική σχέση με το ΕΑΓΜΕ ή άτομα, που έχουν συμβατική ή άλλη σχέση με Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις και γενικότερα Επιχειρήσεις των κλάδων αρμοδιότητας του ΕΑΓΜΕ.
  β). Στο Δ.Σ. προτείνεται να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 πτυχιούχοι Γεωλόγοι και 2 διπλωματούχοι Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργοί.
  Αρθρο 4, §3
  Δεν απαιτείται η αναγραφή του, δεδομένου, ότι περιλαμβάνεται στο άρθρο 24 του Ν. 4009/2011.

 • 10 Οκτωβρίου 2018, 12:20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής να διορίζονται μετά από ακρόαση στη Βουλή και όχι από τον ΥΠΕΝ

 • 10 Οκτωβρίου 2018, 12:07 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Όλα τα όργανα της αρχής πρέπει να διορίζονται από τη Βουλή και όχι από τον ΥΠΕΝ.
  Δεν αναφέρονται τα προσόντα των μελών του Δ.Σ.. Για τη βέλτιστη επιλογή τους πρέπει να αναφέρονται τα προσόντα τους όπως γίνεται μόνο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

 • 9 Οκτωβρίου 2018, 20:24 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  Καταργείται η θέση του αιρετού Εκπροσώπου των Εργαζομένων, στο Δ.Σ. της αρχής. Θα πρέπει να προβλεφθεί τέτοια θέση.
  Στην παράγραφο 4 υιοθετούνται «έκτακτες περιπτώσεις» χωρίς να ορίζονται, και επιτρέπει την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων γραμματέα ΔΣ σε μέλος του ΔΣ.