Άρθρο 08 – Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)

Η Διεύθυνση Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
1. Τμήμα Γενικής Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών (ΓΕΧΑΕ), με αρμοδιότητες :
α) Έρευνα και μελέτη της γεωλογικής δομής του στερεού φλοιού της Γης.
β) Γεωλογική χαρτογράφηση σε διάφορες κλίμακες και έκδοση γεωλογικών χαρτών.
γ) Ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, ενημέρωση της βάσης δεδομένων του γεωλογικού χάρτη της Ελλάδας και των βάσεων δεδομένων, που αφορούν την εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα μικρής και μεγάλης κλίμακας.
δ) Εφαρμογή ψηφιακής χαρτογραφίας GIS στην έκδοση των γεωλογικών χαρτών.
ε) Βασικές και εφαρμοσμένες έρευνες στα πεδία της γεωμορφολογίας, παλαιοντολογίας, ιζηματολογίας, στρωματογραφίας, μαγματισμού, ηφαιστειότητας, νεοτεκτονικής, σεισμοτεκτονικής, φωτογεωλογίας-τηλεπισκόπησης κ.ά.
στ) Μελέτες αστικής – περιαστικής γεωλογίας.
ζ) Παράκτιες, υποθαλάσσιες και υπολίμνιες γεωλογικές χαρτογραφήσεις, μελέτες για τη θεμελίωση θαλάσσιων τεχνικών έργων και έρευνες υποθαλάσσιων ιζημάτων και κοιτασμάτων.
η) Ανάδειξη της γεωλογικής-πολιτιστικής κληρονομιάς (γεωδιαδρομές, γεωπάρκα).
θ) Αδειοδότηση γεωλογικών εργασιών και εξαγωγή γεωλογικών δειγμάτων στο εξωτερικό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
2. Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ), με αρμοδιότητες :
α) Τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες τεχνικών έργων, γεωλογικής οικιστικής καταλληλότητας και έργων αποκατάστασης τοπίου.
β) Τεχνικογεωλογικές-γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις.
γ) Μελέτες και έρευνες καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, όπως εδαφικών κινήσεων και παραμορφώσεων (π.χ. κατολισθήσεις, καθιζήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, κ.ά.).
δ) Σεισμογεωλογικές, μακροσεισμικές και μικροζωνικές μελέτες.
ε) Οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής–Βραχομηχανικής.
στ) Δοκιμές και μετρήσεις πεδίου, καθώς και εργαστηριακός προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφών, πετρωμάτων και αδρανών υλικών στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής – Βραχομηχανικής.
ζ) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου τεχνικο-γεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών, όπως εδαφικές αστοχίες, μητρώα γεωτρήσεων, κ.ά.
η) Λειτουργία Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, η οποία μεταβαίνει άμεσα σε πληγείσες περιοχές μετά από εκδήλωση σοβαρών καταστροφών, που οφείλονται σε γεωλογικά και άλλα φαινόμενα.
3. Τμήμα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (ΤΕΓ), με αρμοδιότητες :
α) Συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία μετρήσεων εφαρμοσμένης γεωφυσικής έρευνας.
β) Εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών και εκπόνηση μελετών με αντικείμενο τη μεταλλευτική, την υδρογεωλογική, τη γεωθερμική, τη γεωτεχνική έρευνα και την περιβαλλοντική γεωλογία.
γ) Ανάπτυξη, διαχείριση και ενημέρωση βάσεων γεωφυσικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών χαρτών.
δ) Γενικές και ειδικές γεωφυσικές χαρτογραφήσεις.
ε) Συνεχή καταγραφή των μεταβολών του γήινου μαγνητικού πεδίου και των απολύτων μετρήσεων από το Μαγνητικό Παρατηρητήριο Πεντέλης.

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 15:42 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Άρθρο 8
  Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) Να προστεθεί παρ10 Σύνταξη σχετικών μελετών και συμμετοχή στην επιτροπή της παρ. 1 του αρ. 3 Ν. 2971/2001 για πράξεις καθορισμού αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού.

  Παράγραφος 1: στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών πρέπει να προστεθεί
  «ι) Οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία των Εργαστηρίων του τμήματος (Μικροπαλαιοντολογίας, Υποθαλάσσιας Γεωλογίας, Ψηφιακής Χαρτογραφίας-GIS –Έκδοσης Γεωλογικών Χαρτών)»
  Οι εργασίες που εκτελούνται στα εν λόγω εργαστήρια συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικών, Υπέρ Τρίτων) του Τμήματος (σσ. τωρινής ΔΓΓΧ).

 • 15 Οκτωβρίου 2018, 09:12 | Άννα Ζερβοπούλου

  Στο «Άρθρο 08 – Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)» και πιο συγκεκεριμένα «2.Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ), με αρμοδιότητες α,β,γ,δ» οι εργασίες οι οποίες αναλαμβάνονται από την υπηρεσία είναι ανταγωνιστικές ως προς τον ελεύθερο επαγγελματία Γεωλόγο. Μήπως θα έπρεπε να διευκρινιστεί περισσότερο ποιες εργασίες αναλαμβάνει η υπηρεσία;

 • 11 Οκτωβρίου 2018, 11:30 | Ειρήνη Ζανανίρι

  Άρθρο 8, Παράγραφος 1: στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών πρέπει να προστεθεί
  «ι) Οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία των Εργαστηρίων του τμήματος (Μικροπαλαιοντολογίας, Υποθαλάσσιας Γεωλογίας, Ψηφιακής Χαρτογραφίας)».
  Οι εργασίες που εκτελούνται στα εν λόγω εργαστήρια συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση των έργων (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικών, Υπέρ Τρίτων) του Τμήματος (σσ. τωρινής ΔΓΓΧ).

 • 10 Οκτωβρίου 2018, 10:17 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ & ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

  Απουσιάζει από τον νόμο για τη σύσταση της ΕΑΓΜΕ ένα από τα δύο αρχαιότερα εργαστήρια του ΙΓΜΕ, το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (που υπάγεται στη Γενική Γεωλογία-Χαρτογράφηση), στο οποίο εκπονείται ο χρονοστρωματογραφικός προσδιορισμός των ιζηματογενών πετρωμάτων, δηλ. ο προσδιορισμός των απολιθωμάτων τους, της ηλικίας και του περιβάλλοντος αποθέσεως. Οι προσδιορισμοί αυτοί (βιοστρωματογραφία, χρονοστρωματογραφία και οικοστρωματογραφία) μετατρέπουν τη λιθολογική ακολουθία σε μια ολοκληρωμένη αφήγηση της στρωματογραφικής διάρθρωσης και εξέλιξης μιας γεωλογικής οντότητας, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, και συμβάλλουν επίσης στη χρονολόγηση των τεκτονικών φάσεων. Οι προσδιορισμοί αυτοί υπήρξαν πάντα θεμελιώδες στήριγμα όλων των γεωλογικών χαρτογραφήσεων, καθώς και πλείστων άλλων ερευνών και μελετών, τόσο του ΙΓΜΕ, όσο και άλλων φορέων (όπως στα λιγνιτικά πεδία ή τις γεωτρήσεις της ΔΕΗ, στις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων της άλλοτε ΔΕΠ-ΕΚΥ κ.ά.), ή ακόμα και ιδιωτών. Ο μη γεωλόγος θα κατανοήσει τα παραπάνω αν φανταστεί την ανάγνωση της ιστορίας χωρίς καθόλου ημερομηνίες, με τις σελίδες του βιβλίου ανακατεμένες. Αν προσπαθήσει να κατανοήσει την ιστορία της Ευρώπης χωρίς να γνωρίζει αν προηγείται η μάχη του Μαραθώνα ή η μάχη του Πουατιέ…

 • 10 Οκτωβρίου 2018, 10:00 | Γεώργιος Ροβολής

  Το σημείο θ της παρ. 1 (Αδειοδότηση γεωλογικών εργασιών και εξαγωγή γεωλογικών δειγμάτων στο εξωτερικό βάσει της κείμενης νομοθεσίας), δεν είναι κατανοητό για τους ακόλουθους λόγους:
  1) Ποιες γεωλογικές εργασίες θα αδειοδοτεί και με ποιον τρόπο; (ας συμπεριληφθεί αναφορά έστω σε ένα παράδειγμα)
  2) Τι είδους γεωλογικά δείγματα θα εξάγονται στο εξωτερικό και για ποιό λόγο;(ας συμπεριληφθεί αναφορά έστω σε ένα παράδειγμα)
  3) Γιατί τα δυο ανωτέρω θέματα αναφέρονται μαζί και όχι σε ξεχωριστό εδάφιο; Σχετίζονται μεταξύ τους;
  4) Το «βάσει της κείμενης νομοθεσίας» αφορά στην αδειοδότηση, στην εξαγωγή στο εξωτερικό ή και στα δυο; ποια είναι η νομοθεσία;(ας συμπεριληφθεί αναφορά έστω σε έναν σχετικό νόμο ή π.δ. ή υ.α.)

 • 9 Οκτωβρίου 2018, 21:54 | Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ

  Στον ορισμό των αντικειμένων υπάρχουν ασάφειες, υπερκαλύψεις και παραλείψεις.
  Δεν αναφέρονται τα αναλυτικά εργαστήρια της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου, τα οποία περιλαμβάνουν Διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης νερών και εργαστήριο προετοιμασίας και ανάλυσης δειγμάτων πετρωμάτων, μεταλλευμάτων και εδαφών.