Άρθρο 17 – Ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιακών μονάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, αποφασίζει για κάθε ζήτημα που προκύπτει από την οργάνωση, διάρθρωση και την κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Αρχής.