Άρθρο 26 – Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας – Εξουσιοδότηση σε Υπουργό Περιβάλλοντος

1. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό της Αρχής, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, μπορεί να εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ., Κανονισμός Οικονομικών και άλλοι Ειδικοί Κανονισμοί που εξειδικεύουν ειδικότερα τεχνικά ζητήματα δράσης των οργάνων της Αρχής και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

  • 14 Οκτωβρίου 2018, 23:23 | Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ

    Αρθρο 26
    Πρέπει να αναγραφεί ρητά, ότι μέχρις εγκρίσεως του νέου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας θα ισχύουν οι ανάλογοι του ΙΓΜΕ.
    Πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν το Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕΑΓΜΕ θα συνίσταται από 1 Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, όπως γίνεται σε όλα τα ΝΠΔΔ, που θα περιλαμβάνει ως Κεφάλαια τους επιμέρους Κανονισμούς Λειτουργίας Δ.Σ., Προσωπικού, Οικονομικής Διαχείρισης, Οργανωτικής Διάρθρωσης, κλπ ή θα αποτελείται από 5-7 διακριτούς Κανονισμούς, όπως στο ΙΓΜΕ, διότι έτσι όπως είναι γραμμένο προκαλεί σύγχυση. Σε περίπτωση ισχύος της τελευταίας περίπτωσης, θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς, ώστε οι Κανονισμοί να είναι «κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου» και να έχουν αντίστοιχη ισχύ.