Άρθρο 18 – Τροποποίηση Οργάνωσης – Εξουσιοδότηση

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δύναται να τροποποιείται η οργάνωση των Υπηρεσιών να καταργούνται Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες, Γραφεία ή οριζόντιες δομές, να συνενώνονται, να δημιουργούνται νέες, να τροποποιούνται οι οργανικές θέσεις και οι ασκούμενες αρμοδιότητες της Αρχής.

  • 11 Οκτωβρίου 2018, 12:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

    Αρθρ. 18. Γιατί η έκδοση Π.Δ. για τροποποίηση της οργάνωσης της Αρχής? Μήπως για να δυσχεράνει την αλλαγή της από μελλοντικές διοικήσεις? Αρκεί η απόφαση του Δ.Σ., ούτε καν Υπουργού.