Άρθρο 23 – Πόροι Αρχής

1. Η Αρχή έχει τους ακόλουθους λειτουργικούς και ιδιωτικούς πόρους:
α. Λειτουργικοί πόροι:
αα) Ετήσια Κρατική Επιχορήγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πληρωμή των λειτουργικών δαπανών της Αρχής προς άμεση εξυπηρέτηση του ειδικού σκοπού της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής της δημόσιας υπηρεσίας του.
ββ) Πόροι, που προέρχονται από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης που διαχειρίζεται η Αρχή, για την εκτέλεση έργων ή μελετών δημόσιας ωφέλειας, καθώς και οι πόροι του Ειδικού Ερευνητικού Λογαριασμού Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έργων του άρθρου 25.
Μέρος των πόρων αυτών δύναται να διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής για τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων βασικής έρευνας, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης για τη χρηματοδότηση και άλλων δραστηριοτήτων ή υποχρεώσεων ειδικού δημοσίου σκοπού, που δεν καλύπτονται από την κρατική επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού.
β. Ιδιωτικοί Πόροι:
αα) Έσοδα από διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας της Αρχής.
ββ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, μη δημόσιους φορείς ή φυσικά πρόσωπα.
γγ) Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύσης εισφορές ή τέλη, νομικών ή φυσικών προσώπων που καταβάλλονται στην Αρχή.
2. Οι λειτουργικοί πόροι της Αρχής εξυπηρετούν αποκλειστικά τον ειδικό σκοπό δημόσιας ωφέλειας, της παροχής συνεχών και αδιάλειπτων γεωλογικών υπηρεσιών από την Αρχή προς το Κράτος, ανήκουν στη δημόσια περιουσία και είναι ακατάσχετοι έναντι παντός τρίτου. Η Αρχή υποχρεούται να δηλώσει στα αρμόδια Τραπεζικά ιδρύματα τους λογαριασμούς που εξυπηρετούν λειτουργικούς πόρους.
3. Η Αρχή δύναται να συνάπτει δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Τα πλεονάσματα του ετησίου προϋπολογισμού της Αρχής κατατίθενται κατά την επομένη οικονομική χρήση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, για την απόκτηση κτηρίων, εγκαταστάσεων, εργαστηριακού και μηχανικού εξοπλισμού και λοιπών μέσων.
5. Οι πρόσοδοι της Αρχής, που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή την εκμετάλλευση των άυλων αγαθών της, θεωρούνται ιδιωτική περιουσία της Αρχής.
6. Οι αμοιβές, που εισπράττονται από το Δημόσιο ή το ευρύτερο Δημόσιο, για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας, δεν αποτελούν ιδιωτικούς πόρους της Αρχής, αλλά εντάσσονται στον Ειδικό Ερευνητικό Λογαριασμό Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έργων της Αρχής (Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων δημόσιας ωφέλειας που εκτελεί η Αρχή και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της χώρας.
7. Η Αρχή δεν υπόκειται σε φόρους, δασμούς, τέλη, εισφορές, κρατήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις προς οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • 14 Οκτωβρίου 2018, 23:40 | Δρ Δημοσθένης Μάλλιαρης, Δ/ντής Ανάπτυξης ΙΓΜΕ

  Αρθρο 23, §1ββ
  Πρέπει να προστεθεί στην υποπαράγραφο (ββ) η φράση που αναγράφεται με υπογραμμισμένη γραμματοσειρά, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής και έγκρισης έργων χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, όπως τα έργα ΠΔΕ 2016, ΠΔΕ 2017 και ΠΔΕ 2018 (ΣΕ 061), που έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη τώρα:
  «ββ) Πόροι, που προέρχονται από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης που διαχειρίζεται η Αρχή, για την εκτέλεση έργων ή μελετών δημόσιας ωφέλειας, αλλά και υποστηρικτικών εργασιών, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των παραπάνω έργων ή/και μετά από αυτήν, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, καθώς και οι πόροι του Ειδικού Ερευνητικού Λογαριασμού Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έργων του άρθρου 25».

 • 11 Οκτωβρίου 2018, 12:55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

  Αρθρ.23. Μεταξύ των πόρων της Αρχής δεν αναφέρεται το Π.Δ.Ε.. Καταργείται αυτή η χρηματοδότηση?

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 22:35 | Καρίνας Γ. Αθανάσιος

  Η ΕΑΓΜΕ θα πρέπει να έχει έσοδα και από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας. Συγκεκριμένα, προτείνεται :

  Νομοθέτηση τέλους ίσου προς 1% επί της αξίας του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος υπέρ ΕΑΓΜΕ.