Άρθρο 15 – Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Υπό την εποπτεία του Προέδρου λειτουργεί Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα και ευθύνη την επιμέλεια των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποστολή προσκλήσεων για την σύγκληση Δ.Σ. και την τήρηση πρακτικών.
2. Η γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί χρέη ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Αρχής και συγκεκριμένα έχει αρμοδιότητα:
α. Την επικουρία του έργου του Προέδρου.
β. Την επιμέλεια των συνεργασιών και συσκέψεων του Προέδρου και την διεκπεραίωση της γραμματειακής του υποστήριξης.