Άρθρο 20 – Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια

Για τις αποδοχές και την ένταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού της Αρχής, που εντάσσεται στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7 έως και 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176) όπως ισχύουν κάθε φορά. Για την ένταξη του προσωπικού σε βαθμολογικά κλιμάκια ισχύουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Υπαλλήλων.