Άρθρο 60 – Γ’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Παράρτημα ΧΙ του π.δ. 16/2011 :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
(κατά το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 5)

1. Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία σχετικά με τα πλοία και τη λειτουργία τους. Πρέπει να γνωρίζουν καλά την επιβολή των απαιτήσεων των συμβάσεων και των σχετικών διαδικασιών ελέγχου από το κράτος λιμένα. Αυτή η γνώση και ικανότητα όσον αφορά την επιβολή των διεθνών και των κοινοτικών απαιτήσεων πρέπει να αποκτάται μέσω τεκμηριωμένων προγραμμάτων κατάρτισης που πραγματοποιούνται από τη ΔΑΝ σε συνεργασία με λοιπές Αρμόδιες Αρχές.

2. Κατ` ελάχιστο, οι επιθεωρητές πρέπει είτε:
α) να διαθέτουν κατάλληλα πτυχία από ναυτικό ίδρυμα και σχετική ναυτική εμπειρία ως πτυχιούχοι αξιωματικοί που έχουν ή είχαν ισχύον πιστοποιητικό ικανότητας STCW 78/95ΙΙ/2 ή ΙΙΙ/2, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το χώρο δράσης ή την προωστική ισχύ ή τη χωρητικότητα, ή
β) να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε αναγνωρισμένες από τον αρμόδιο Κρατικό Φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξετάσεις ναυπηγού, μηχανολόγου ή μηχανικού στον τομέα της ναυτιλίας και έχουν εργαστεί, υπό την ιδιότητα αυτή, επί τουλάχιστον πέντε έτη, ή

γ) να διαθέτουν σχετικό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο και έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως και αποκτήσει πτυχίο ως επιθεωρητές ασφαλείας πλοίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 159/2006, όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Ο επιθεωρητής πρέπει να έχει:

α) συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος υπηρεσίας ως επιθεωρητής του κράτους σημαίας, είτε με αντικείμενο την επιθεώρηση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τις συμβάσεις είτε συμμετέχοντας στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων οργανισμών στους οποίους έχουν ανατεθεί νόμιμες αποστολές, ή

β) αποκτήσει ανάλογη ικανότητα μετά από σχετική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους με συμμετοχή σε επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών ελέγχου του κράτους λιμένα.

4. Οι επιθεωρητές στους οποίους αναφέρεται το σημείο 2 στοιχείο α), πρέπει να έχουν αποκτήσει ναυτική πείρα τουλάχιστον πέντε ετών, περιλαμβανομένων περιόδων κατά τις οποίες έχουν υπηρετήσει ως αξιωματικοί στους κλάδους καταστρώματος ή μηχανής, αντίστοιχα, ή ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας ή βοηθοί επιθεωρητές ελέγχου του κράτους λιμένα1 η πείρα αυτή περιλαμβάνει διετή τουλάχιστον περίοδο στη θάλασσα με καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής,

5. Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι ικανοί να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με τους ναυτικούς στην Αγγλική γλώσσα.

6. Γίνονται επίσης δεκτοί οι επιθεωρητές που δεν ανταποκρίνονται στα ανωτέρω κριτήρια, εάν απασχολούνται από την Αρμόδια Αρχή για τη διεξαγωγή ελέγχου του κράτους λιμένα κατά την 23η Απριλίου 2009.

7. Στις περιπτώσεις που σε κάποιο κράτος μέλος, οι επιθεωρήσεις κατά το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, πραγματοποιούνται από επιθεωρητές του κράτους ελέγχου λιμένα, οι επιθεωρητές έχουν τα κατάλληλα προσόντα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκή θεωρητική και πρακτική εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται συνήθως τα εξής:
α) καλή κατανόηση της ασφάλειας στη θάλασσα και του τρόπου που εφαρμόζεται στις εξεταζόμενες λειτουργίες.

β) καλή πρακτική γνώση των τεχνολογιών και των τεχνικών ασφάλειας από μη νόμιμες ενέργειες (maritime security).

γ) γνώση των βασικών αρχών, των διαδικασιών και των τεχνικών των επιθεωρήσεων.

δ) πρακτική γνώση των επιθεωρούμενων λειτουργιών.
2. άρθρο 8 του π.δ. 159/2006:
1. Στη Σχολή φοιτούν στελέχη Λιμενικού Σώματος που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και διαθέτουν τ` ακόλουθα προσόντα:

α. Στο τμήμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, φοιτούν κατώτεροι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι:
αα) Διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμη εκπαίδευση.
ββ) Γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα και δύνανται να συνεννοούνται, προφορικώς και γραπτώς, με τους ναυτικούς.
γγ) Έχουν υπηρετήσει ως Επιθεωρητές πλοίων επί 18 μήνες τουλάχιστον, ασχολούμενοι με τον έλεγχο και την πιστοποίηση των πλοίων κατ` εφαρμογή των υφιστάμενων Διεθνών Συμβάσεων .
δδ) Έχουν παρακολουθήσει κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Σχολής, τους κύκλους μετεκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και έχουν λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις.
β. Στο Τμήμα εκπαίδευσης Βοηθών Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων φοιτούν κατώτεροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι:
αα) Διαθέτουν τα προσόντα των εδαφίων (αα) και (ββ) της προηγούμενης υποπαραγράφου.
ββ) Έχουν υπηρετήσει σε Τμήματα του ΥΕΝ/ΚΕΕΠ ή σε Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), επί 12 μήνες τουλάχιστον.
γ. Στις Εκπαιδευτικές Σειρές των βραχυχρόνιων επιμορφωτικών προγραμμάτων συμμετέχουν Επιθεωρητές Ασφαλείας Πλοίων, Βοηθοί Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων και χειριστές της Τράπεζας Πληροφοριών του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων.
3. π.δ. 314/2001 :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

‘Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,3 και 4) του ν. 1338/1983″Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α’ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκεμε το άρθρο 6 (παρ.1) του ν. 1440/1984 (Α’ 70) σε συνδυασμό με τιςδιατάξεις των άρθρων 32 (παρ. 2) και 36 (παρ.2) του ν.δ. 187/1973 (Α’261).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση καικυβερνητικά όργανα» (Α’ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν.2469/1997 (Α’ 38).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δενπροκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4.Την αριθμ. 347/02.11.00 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΕμπορικούΝαυτικού.

5, Την αριθμ. 320/14.06.01 γνωμοδότηση του Συμβουλίου τηςΕπικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας καιΕμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
(Αρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999, (Ε.Ε.L. 138/1.6.99 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ,

Αρθρο 2
(Αρθρο 2 της Οδηγίας)
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος και των παραρτημάτων του,νοούνται ως:

(α) «οχηματαγωγό ro-ro», το θαλασσοπλοούν επιβατηγό πλοίο που διαθέτει εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης οδικών ή σιδηροδρομικών οχημάτων και μεταφέρει άνω των δώδεκα επιβατών.

«(β) «ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος», το ταχύπλοο σκάφος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό 1 του κεφαλαίου Χ της σύμβασης SOLAS του 1974 στην ενημερωμένη έκδοση, το οποίο μεταφέρει πάνω από δώδεκα άτομα.
(γ) «επιβάτης», κάθε άτομο επιβαίνον του πλοίου, εκτός από:
(ί) τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα άτομα που απασχολούνται ή έχουν προσληφθεί υφ` οιανδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του, και
(ίί) τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

(δ) «σύμβαση SOLAS του 1974», η διεθνής σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις της στην ενημερωμένη έκδοση

(ε) «κώδικας ταχύπλοων σκαφών», ο «διεθνής κώδικας ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών» ο οποίος περιέχεται στο ψήφισμα MSC 36(63) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ, της 20ής Μαΐου 1994, στην ενημερωμένη έκδοση
(στ) «τακτικό δρομολόγιο», σειρά διαπλεύσεων οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, οι οποίες εκτελούνται κατά τρόπο που να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των αυτών δύο ή περισσοτέρων λιμένων, ή σειρά δρομολογίων από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, είτε:
(ί) σύμφωνα με δημοσιευμένο πρόγραμμα ή
(ίί) με διαπλεύσεις τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να αποτελούν αναγνωρίσιμο συστηματικό σύνολο.
(ζ) «θαλάσσια περιοχή», οιαδήποτε θαλάσσια περιοχή, που περιλαμβάνεται σε κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 103/99 (Α 110) «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998».
(η) «πιστοποιητικά»
(ί) για τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν διεθνείς πλόες, τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται δυνάμει της σύμβασης Solas του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και τα σχετικά μητρώα εξοπλισμού, τα πιστοποιητικά απαλλαγής και οι άδειες λειτουργίας,

(ίί) για τα οχηματαγωγά ro-ro ή ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με το π.δ. 103/99 καθώς και τα σχετικά μητρώα εξοπλισμού, τα πιστοποιητικά απαλλαγής και οι άδειες λειτουργίας.

(θ) «πιστοποιητικό απαλλαγής», οιοδήποτε πιστοποιητικό εκδοθέν με βάση τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι, κανονισμού 12 παρ. (α) (νίί) της Δ. Σύμβασης SOLAS `74, (Πρωτόκολλο 1988 όπως αυτό έχει κυρωθεί με το Ν. 2208/94, ΦΕΚΑ 71).

(ι) «αρχή του κράτους της σημαίας», οι αρμόδιες αρχές του κράτους του οποίου την σημαία δικαιούται να φέρει το οχηματαγωγό πλοίο ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος.

(ια) «κράτος υποδοχής», το κράτος μέλος, σε λιμένα ή λιμένες του οποίου καταπλέει ένα οχηματαγωγό πλοίο ro-rο ή ένα ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος κατά την εκτέλεση τακτικού δρομολογίου του.

(ιβ) «διεθνής πλους», ο πλους δια θαλάσσης από έναν λιμένα κράτους μέλους προς έναν λιμένα εκτός του εν λόγω κράτους μέλους, ή αντιστρόφως.

(ιγ) «εσωτερικός πλους», ο πλους σε θαλάσσιες περιοχές από έναν λιμένα κράτους μέλους προς τον ίδιο ή άλλον λιμένα εντός του ίδιου κράτους μέλους.

(ιδ) «αναγνωρισμένος Οργανισμός», ο αναγνωρισμένος Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 32/97 (Α35).

ιε) «εταιρεία», οποιαδήποτε εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα οχηματαγωγά ro ro, για την οποία έχει εκδοθεί έγγραφο συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3051/1995 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1995, για την διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων [roll on/roll off (ro ro)] ή διαχειρίζεται ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, για την οποία έχει εκδοθεί έγγραφο συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό 4 του κεφαλαίου ΙΧ της σύμβασης SOLAS του 1974 στην ενημερωμένη έκδοση.»

*** Οι ορισμοί (β), (δ),(ε) και (ιε) αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 9 ΠΔ 3/2005,ΦΕΚ Α 5/5.1.2005. (ΟΔΗΓ 2002/84/ΕΚ)

(ιστ) «κώδικας για την έρευνα θαλάσσιων ατυχημάτων», ο κώδικας για την έρευνα των θαλασσίων ατυχημάτων και πε ριστατικώντον οποίον έχει εκδώσει ο ΙΜΟ με την απόφαση Α.849(20) της συνέλευσής του στις 27 Νοεμβρίου 1997.

(ιζ) «ειδική επιθεώρηση», η επιθεώρηση πλοίου, η εκτελουμένη από το κράτος υποδοχής, όπως ορίζουν τα άρθρα 6 και 8.

(ιη) «ειδικευμένος επιθεωρητής», ο δημόσιος υπάλληλος ή οιοδήποτε άλλο άτομο, δεόντως εξουσιοδοτημένο από την αρχή ενός κράτους μέλους, να διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους που σχετίζονται με τα πιστοποιητικά και πληροί τα κριτήρια περί προσόντων και ανεξαρτησίας που ορίζει το παράρτημα V του παρόντος διατάγματος.

(ιθ) «ελάττωμα», η κατάσταση πλοίων που δεν είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος.

(κ) «ΙΜΟ», ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Inter national Maritime Organization/IMO)

(κα) «ΥΕΝ», το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

(κβ) «ΚΕΕΠ», Ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.

(κγ) «Κράτος μέλος», τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής `Ενωσης.

(κδ) «Λιμενικές Αρχές», τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία, Λιμενικοί σταθμοί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙ-
ΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
[όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιη)]

1. Ο ειδικευμένος επιθεωρητής πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τον ΚΕΕΠ για να εκτελεί τις ειδικές επιθεωρήσεις που αναφέρονται το άρθρο 6.

2. Είτε:

– ο ειδικευμένος επιθεωρητής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος υπηρεσίας, στον ΚΕΕΠ ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητής ασχολούμενος με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση σύμφωνα με τη σύμβαση Solas του 1974,

– και:

α) να είναι κάτοχος διπλώματος πλοιάρχου που του επιτρέπει να κυβερνά πλοία 1,600 κοχ και άνω (βλέπε σύμβαση STCW, κανονισμός 11/2), ή

β) να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού Α` που του επιτρέπει να αναλαμβάνει καθήκοντα σε πλοία των οποίων ο κύριος κινητήρας είναι ισχύος ίσης ή ανώτερης των 3000 kW (βλέπε σύμβαση STCW, κανονισμός 111/2), ή

γ) να έχει περάσει επιτυχώς, σε κράτος μέλος, τις εξετάσεις ναυπηγού, μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανικού στον τομέα της ναυτιλίας και να έχει εργασθεί με την ιδιότητα αυτή επί τουλάχιστον πέντε έτη.

– Οι ειδικευμένοι επιθεωρητές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον επί μια πενταετία ως αξιωματικοί στους κλάδους καταστρώματος ή μηχανής, αντίστοιχα.

Είτε:

ο ειδικευμένος επιθεωρητής πρέπει:

– να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου ή ισότιμης εκπαίδευσης σε κράτος μέλος, και

– να έχει εκπαιδευθεί σε σχολή επιθεωρητών ασφαλείας πλοίων σε κράτος μέλος, και

-να έχει υπηρετήσει επί δύο τουλάχιστον έτη στον ΚΕ – ΕΠ ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητής ασχολούμενος με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση σύμφωνα με τη σύμβαση Solas του 1974.

3. Οι ειδικευμένοι επιθεωρητές πρέπει να είναι ικανοί να συνεννοούνται προφορικά και γραπτά με τους ναυτικούς στη γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στη θάλασσα.

4. Οι ειδικευμένοι επιθεωρητές πρέπει να γνωρίζουν δεόντως τις διατάξεις της σύμβασης Solas του 1974 και τις σχετικές διαδικασίες του παρόντος διατάγματος.

5. Οι ειδικευμένοι επιθεωρητές που εκτελούν ειδικές επιθεωρήσεις δεν πρέπει να έχουν οικονομικά συμφέροντα ούτε στη συγκεκριμένη εταιρεία ούτε σε άλλη εταιρεία που εκμεταλλεύεται πλοία σε τακτικό δρομολόγιο από και προς ελληνικούς λιμένες, ούτε τέλος στα επιθεωρούμενα οχηματαγωγά Ro-Ro ή τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη. Επίσης, δεν πρέπει να είναι υπάλληλοι μη κυβερνητικών οργανισμών, οι οποίοι διεξάγουν θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις ή επιθεωρήσεις κατάταξης ή εκδίδουν πιστοποιητικά για αυτά τα οχηματαγωγά Ro-Ro ή ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη,ούτε να αναλαμβάνουν εργασία για λογαριασμό τους,

6. Γίνονται επίσης δεκτοί επιθεωρητές που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια εφόσον απασχολούνται από τον ΚΕΕΠ ή τις Λιμενικές Αρχές για θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις ή για επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους του λιμένα κατά την 19η Ιουνίου 1995.
4. άρθρο 14 του ν. 4150/2013 :
1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 345/2000 (Α` 298) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) ιδιωτών, των οποίων η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειας τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού, σχετίζεται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις.»

2. α) Στην περίπτωση 1.2 του άρθρου 3 του π.δ. 345/2000 προστίθεται νέα υποπερίπτωση 1.2.5.
ως εξής:

«1.2.5. Οι αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης (AIS) των πλοίων δύνανται να διενεργούνται και από επιθεωρητές τηλεπικοινωνιακού τομέα – μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων».

β) Οι υποπεριπτώσεις 1.2.5 έως 1.2.11 αναριθμούνται σε 1.2.6 έως 1.2.12 αντιστοίχως.
3. Το στοιχείο i της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του άρθρου πρώτου του π.δ. 38/2011
(Α` 96) αντικαθίσταται ως εξής :

«ί) ενός (1) ατόμου ανά τρεις (3) πνευστές σωσίβιες σχεδίες για τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 103/1999 (Α` 110), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εκτελούν πλόες κατηγοριών Β`, Γ` ή Δ`, καθώς και στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του β.δ. 36/1967 (Α` 9),όπως ισχύει».

4. Θέματα ελαχίστων κριτηρίων προσόντων ελεγκτών και επιθεωρητών του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, που δεν ορίζονται ως υποχρεωτικά από την ενωσιακή ή διεθνή νομοθεσία, μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που διαθέτουν κατά περίπτωση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την πιστοποίηση τους ως ελεγκτών και επιθεωρητών για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, αρμοδιότητας του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ελάχιστα κριτήρια προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας των στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου αυτά να εκπαιδεύουν τους ελεγκτές και τους επιθεωρητές του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων.

5. άρθρο 13 του ν. 3622/2007:

1. Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζεται η πιστοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και η διαδικασία διενέργειας ελέγχων των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, σε σχέση με την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων ασφάλειας του άρθρου 8 του παρόντος.

2. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα των εθνικών ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 74 (ΚΕΦ ΧΙ-2), του Κώδικα ISPS και της Οδηγίας.
6. παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1923/1991:
1. Τα όρια ευθύνης για απαιτήσεις εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο Άρθρο 7, που προέκυψαν από το ίδιο περιστατικό, υπολογίζονται ως εξής:

(α) Σχετικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες:
(ι) 2.000.000 Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους 2.000 κόρους,

(ιι) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικόιητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (ι): για κάθε κόρο από 2.001 μέχρι 30.000 κόρους, 800 Μονάδες Υπολογισμού` για κάθε κόρο από 30.001 μέχρι 70.000 κόρους, 600 Μονάδες Υπολογισμού` και για κάθε κόρο πάνω από 70.000 κόρους, 400 Μονάδες Υπολογισμού.
(β) Σχετικά με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση:
(ι) 1.000.000 Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους 2.000 κόρους,
(ιι) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (ι): για κάθε κόρο από 2.001 μέχρι 30.000 κόρους, 400 Μονάδες Υπολογισμού`
για κάθε κόρο από 30.001 μέχρι 70.000 κόρους, 300 Μονάδες Υπολογισμού` και για κάθε κόρο πάνω από 70.000 κόρους, 200 Μονάδες Υπολογισμού.
7. άρθρο 30 του π.δ.16/2011
Στους παραβάτες του παρόντος, ανεξάρτητα από τυχόν πειθαρχική ευθύνη τους, επιβάλλονται οιΚυρώσεις του άρθρου 45 του ν. δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» (Α` 261), όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ο παραβάτης έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με την παράβαση που αφορά η διοικητική κύρωση.
8. παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 1045/1980 :
2. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, που αφορούν τους Κανονισμούς του Παραρτήματος εκτός του Κεφαλαίου 1 αυτού, γίνονται αποδεκτές με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατ` εξαίρεση οι τροποποιήσεις στους Κώδικες IBC (Δειθνής Κώδικας Χημικών Χύμα) και IGC (Διεθνής Κώδικας Υγραεριοφόρων) που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., 1974, γίνονται αποδεκτές με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
9. άρθρο 3 του ν. 1159/1981 :
Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δύναται να κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974″ και δια του κυρωμένου Πρωτοκόλλου τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της, ως και αι μελλοντικώς τυχόν επενεχθησόμεναι τοιαύται.
10. άρθρο πέμπτο του ν. 2208/1994:
2. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, που αφορούν τους Κανονισμούς του Παραρτήματος εκτός του Κεφαλαίου 1 αυτού, γίνονται αποδεκτές με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατ` εξαίρεση οι τροποποιήσεις στους Κώδικες IBC (Δειθνής Κώδικας Χημικών Χύμα) και IGC (Διεθνής Κώδικας Υγραεριοφόρων) που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., 1974, γίνονται αποδεκτές με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
11. προοιμιακό εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 391/1968 :
1. Δια Β.Διαταγμάτων επιτρέπεται όπως:
12. άρθρο τρίτο του ν. 1373/1983 :
1) Η Κύρωση των τυχόν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων της Σύμβασης ή των Παραρτημάτων της γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα εκδιδόμενα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
(2) Αποφάσεις, συστάσεις και οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αναφέρονται στην εφαρμογή της Σύμβασης, μπορούν να γίνονται αποδεκτές με Αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
«3. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται ύστερα απο πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις μετατροπές ή μετασκευές που θεωρούνται ουσιαστική μεταβολή στην ολική χωρητικότητα του πλοίου, τη μορφή του πιστοποιητικού, τη χωρητικότητα και νοφανών τύπων σκαφών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης».
13. παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ 93/1974 :
1. Αι παραβάσεις των διατάξεων της δια του παρόντος Ν.Δ. κυρουμένης Συμβάσεως, ως και των κατ` εξουσιοδότησιν του παρόντος εκδιδομένων Π.Διαταγμάτων και Κανονισμών, τιμωρούνται-ανεξαρτήτως πάσης άλλης ποινικής ή πειθαρχικής διώξεως- δια προστίμου οριζομένου δια Π.Διατάγματος και δυναμένου να αυξηθή μέχρι του διπλασίου, εν περιπτώσει υποτροπής.
14. προοιμιακό εδάφιο του άρθρου 7 του Ν.Δ 93/1974
Δια Π.Δ. επιτρέπεται όπως:
15. παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου:
. Διαγράφονται από τα οικεία μητρώα απογραφέντες ναυτικοί εφόσον εντός τετραετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή τους δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών.»
16. άρθρο 208α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου :
Ναυτικός που έχει απογραφεί και ναυτολογηθεί ή καταχωρηθεί στις καταστάσεις πλοίου με ξένη σημαία ασφαλισμένου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), αν δεν εργάζεται στο πλοίο, καθώς και συνταξιούχος του Ν.Α.Τ. ή άλλου φορέα με συμμετοχή του Ν.Α.Τ. κατά τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αν επαναλαμβάνει το ναυτικό επάγγελμα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Μετατροπή της ποινής δεν επιτρέπεται. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πλοίαρχος που τον ναυτολόγησε ή υπέγραψε την κατάσταση του πληρώματος του συμβεβλημένου πλοίου, ο πραγματικός πλοιοκτήτης, ο κατά το καταστατικό της εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι αντιπρόσωποι τους που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή στο Ν.Α.Τ., καθώς και ο υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 του ποινικού κώδικα που έχει συνεργήσει. Το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται μόνο εκ δόλου».
17. παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 4150/2013 :
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών». Το Μητρώο περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις.

2. «Ενεργός» θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες υπηρεσίας επί πλοίου κατά τα τελευταία τέσσερα (4) έτη από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγηση του.
18. άρθρο 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου:
ια την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διοικητικής Αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών εκδίδονται, αστυνομικές διατάξεις, με τον τύπο των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων, ως εξής:
α) Οι γενικοί κανονισμοί λιμένων, που ρυθμίζουν κοινά για όλες τις Λιμενικές Αρχές θέματα εκδίδονται απο τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος, εγκρίνονται από τον Υπουργό δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν στις περιοχές ευθύνης όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας.
β) Οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων, που ρυθμίζουν τα σχετικά με τις ιδιομορφίες του κάθε λιμένα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το γενικό κανονισμό λιμένα, εκδίδονται από τις οικείες Λιμενικές Αρχές και μετά από γνώμη του Νομάρχη, εγκρίνονται απο τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων ισχύουν μόνο στην περιοχή ευθύνης της Λιμενικής Αρχής, που τους εκδίδει. Κατ`εξαίρεση, για τους ειδικούς κανονισμούς λιμένα, που εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά δεν απαιτείται γνώμη του Νομάρχη»
19. άρθρο 3 του ν. 2242/1994:
1. Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών οικισμών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. β` του απο 24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ`) ή ευρισκομένων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή εφαπτομένων δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες προστατεύονται, κατά τα άρθρα 18 και 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`) ή βάσει διεθνών συνθηκών, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

«Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών των ανωτέρω οικισμών, συνεχίζονται με βάση τις προϋφιστάμενες του παρόντος διατάξεις, εφόσον μέχρι τις 3.10.1994, ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, είχε γνωμοδοτήσει το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή είχε παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία. Σχετικές αποφάσεις νομαρχών που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες εφόσον συντρέχει η κατά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας ανωτέρω προϋπόθεση.»

*** Τα άνω εντός » » εδάφια προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρ.29 Ν.2508/1997.

2. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α`) διαπιστωτική απόφαση, εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α`) αντικαθίσταται ώς εξής:
«1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος νόμου πρόστιμα περιέχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, που ονομάζεται «Γαλάζιο Ταμείο». Στο ίδιο ταμείο και λογαριασμό περιέχονται επίσης τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν.314/1976 (ΦΕΚ 106 Α`), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α`), όπως τροποποιήθηκε με το ένατο άρθρο παρ. ΙΙ του ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110 Α`), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του ν. 1147/1981, όπως ισχύει, του ένατου άρθρου του ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89 Α`), όπως ισχύει, του τρίτου άρθρου του ν. 1634/1986 (ΦΕΚ 104 Α`), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του ν. 1638/1986 (ΦΕΚ 108 Α`), όπως ισχύει. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ταμείο περιέχονται επίσης τα ποσά καταλογισμού δαπανών, στις οποίες προβαίνει το Δημόσιο προς αποτροπή ή εξουδετέρωση ρυπάνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, καθώς και τα υπέρ του Δημοσίου επιδικαζόμενα ποσά για δαπάνες αποτροπής ή εξουδετέρωσης ρυπάνσεων,σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 314/1976 και 1638/1986, όπως ισχύουν.
Τα κατά τα προηγούμενα εδάφια πρόστιμα και καταλογισμοί δαπανών εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 αντικαθίσταται ώς εξής:
«2. Τα ώς άνω έσοδα διατίθενται ύστερα απο πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας αποκλειστικώς για την πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και για παρεμβάσεις στις ακτές και στους λιμένες και κυρίως για».
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 προστίθεται εδάφιο ώς εξής:
«Η διαδικασία, ο τρόπος διάθεσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας».
6. Οταν στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. συζητείται η διάθεση πιστώσεων από το λογαριασμό της παραγράφου 3, στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργών.
7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ώς εξής:
«3. Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Πράσινο Ταμείο», εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., Τα παραπάνω πρόστιμα διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που καταρτίζονται απο τους ώς άνω Ο.Τ.Α. ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων».
8. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο «Πράσινο Ταμείο» και λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. περιέχονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α`) και το άρθρο 13 του ν. 1561/1986 (ΦΕΚ 148 Α`), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 1650/1986.
9. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. των προστίμων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α`), αντικαθίσταται ώς εξής:
«1. Από τα έσοδα που εισπράττονται απο τον επιβαλλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντήζελ κίνησης), ποσό δραχμών πέντε (5) ανά λίτρο αποδίδεται από την ισχύ του παρόντος νόμου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Από το ποσό αυτό το πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται απευθείας στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αποκλειστικά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, εκτέλεση έργων, προμήθεια υλικών, οργάνων και μέσων που συμβάλλουν στην έν γένει προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την κατάρτιση, προώθηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, δράσεων και παρεμβάσεων που κατατείνουν επίσης στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ενημέρωση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των πιο πάνω έργων. Το άλλο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται απευθείας στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του νέφους και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των έργων αυτών».
11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του από 17.7.1923-ν.δ/τος «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ 228 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:
» Μεταξύ των έργων αυτών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προβλεπόμενα απο το παρόν διάταγμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και οι κτηματογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 57, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες.»
12. Η χρηματοδότησης για τη σύνταξη χωροταξικών, ρυθμιστικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών μπορεί να γίνεται και από τις πιστώσεις του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ..
«Είναι δυνατή η έναντι τιμήματος διάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων προς τρίτους των χρηματοδοτούμενων ή συντασσόμενων υπ` αυτού χωροταξικών, ρυθμιστικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών, περιλαμβανομένων και των στοιχείων χαρτογραφικής απεικόνισης των μελετών σε ψηφιακό υλικό. Τα εκ της διαθέσεως αυτής έσοδα εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των εσόδων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Με όμοια απόφαση, που αναθεωρείται ανά διετία, καθορίζεται το αναγκαία για τη διάθεση των ως άνω στοιχείων και μελετών τίμημα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους των διατιθέμενων στοιχείων και των φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα οποία διατίθενται.»

***Τα εντός » » εδάφια προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.2742/1999 (Α 207/7-10-1999)

13. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983 αντικαθίστανται ώς εξής:
«8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων, οι μηχανικοί που συντάσσουν τη μελέτη ή έχουν την επίβλεψη του έργου και οι εργολάβοι κατασκευής του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, ανάλογα με την αξία του αυθαίρετου έγου και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αμέλεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) χρόνο ή με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές».
14. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής:
» Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών δόμησης (άρθρο 22 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`), χωρίς οικοδομική άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα ρέματα, στους βιότοπους, στα παραλιακά δημόσια κτήματα και στους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιβολή των προστίμων και της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου και με χρηματική ποινή από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.
Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηματική, καθώς και η αναστολή της εκτέλεσης της δεν επιτρέπεται. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης».
15. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου 17 του ν.1337/1983 αντικαθίσταται ώς εξής:
«Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια, τιμωρούνται με τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ή με τις ποινές του δευτέρου εδαφίου, εάν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια. Σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου με κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων σύμφωνα με το ν.1599/1986, ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο. Εάν από τη δήλωση προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, απαγορεύεται η σύνταξη του σχετικού συμβολαίου. Οι συμβολαιογράφοι, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια και οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν αυτά τιμωρούνται με τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 8, όπως συμπληρώθηκε».
16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α`), που προστέθηκε με την παράγραφο 2, περίπτωση β, του άρθρου 6 του ν. 2052/1992, αντικαθίσταται ώς εξής:
«2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που παρίστανται κατά τη σύνταξη των συμβόλαιων αυτών και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία ολόκληρου του ακινήτου, επί του οποίου συνιστάται ακύρως διηρημένη ιδιοκτησία και υπολογίζεται προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο γης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 17 του ν.1337/1983».
17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207 Α`) προστίθεται εδάφιο ώς εξής:
«Επίσης, με τις αυτές ποινές τιμωρούνται και οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν, οι δικηγόροι που παρίστανται, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν συμβόλαια, κατά παράβαση της ώς άνω απαγορεύσεως, καθώς και οι μηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια προσαρτώμενα στα ώς άνω συμβόλαια».
18. Αστυνομικό όργανο ή αρμόδιος υπάλληλος των πολεοδομικών υπηρεσιών και δασικών υπηρεσιών, εφόσον από δόλο παραβαίνει τα καθήκοντά του σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αυθαίρετα ή της αντίστοιχης δασικής νομοθεσίας, στην περιοχή ευθύνης του, τιμωρείται με τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983.
Οι ανωτέρω, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, παραπέμπονται υποχρεωτικώς στα αρμόδια κατά περίπτωση ανακριτικά ή πειθαρχικά συμβούλια με το ερώτημα της απόλυσης.
19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α` ) αντικαθίσταται ώς εξής:
«1. Απαγορεύεται η σύνδεση κτισμάτων και εγκαταστάσεων για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, με κάθε είδους δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αν δεν προσκομιστεί στους αρμόδιους φορείς αντίγραφο της
οικοδομικής άδειας επικυρωμένο από την αρχή που τη χορήγησε».
20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 αντικαθίσταται ώς εξής:
«5. Οι υπάλληλοι των οργανισμών ή εταιριών παροχής, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πέραν, της πειθαρχικής τους ευθύνης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000. 000) δραχμές.»
21. Στους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και στους υπαλλήλους των οικείων Ο.Τ.Α., που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις σχετικά με ύπαρξη κτισμάτων πριν την ισχύ του β.δ/τος 1.8.1955 » Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους», προκείμενου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα παροχής της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.1512/1985, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 19 του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν.1512/1985, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο.
22. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α`), η φράση «και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με τη φράση «και του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Θεσσαλονίκης».
Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωμοδοτήσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, μέχρι ενάρξεως της ισχύος του παρόντος συνεχίζεται και περατούται η σχετική διαδικασία από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης.
23. Στους παραβάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας» (ΦΕΚ 154 Α`), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του α.ν. 263/1988, ανεξαρτήτως των συντρεχουσών ποινικών ευθυνών, επιβάλλεται από την οικεία Λιμενική Αρχή πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και μέχρι δέκα εκατομμύρια (1.000.000) δραχμές κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν.δ/τος 187/1973.
Σε σοβαρές περιπτώσεις παράνομων προσχώσεων και αλλοιώσεων του αιγιαλού και της παραλίας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, ύστερα από πρόταση της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Σε περιπτώσεις που εκ των παράνομων προσχώσεων προκαλείται ευρείας εκτάσεως οικολογική καταστροφή, λόγω τοξικότητος των υλικών της προσχώσεως, το παραπάνω πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών.
Τα παραπάνω πρόστιμα περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και τηρούνται στον ειδικό λογαριασμό αυτού «Γαλάζιο Ταμείο».
Η αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος υπό του υπαιτίου και (οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίμου) συνιστά ελαφρυντική περίπτωση.

*** Η φράση «οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίμου» διαγράφηκε με την παρ. 4 άρθρ.27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000.

Η άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως επιβολής προστίμου δεν αναστέλλει την καταβολή αυτού.
Ο υπαίτιος αλλοιώσεως του αιγιαλού και της παραλίας, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση αυτών στην προτέρα κατάσταση.

«Av ο υπόχρεος δεν συμμορφωθεί, η αποκατάσταση γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του.»

*** Το όγδοο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση, καθώς και ο τρόπος καταλογισμού της σχετικής δαπάνης σε βάρος του υποχρέου, στην περίπτωση που η αποκατάσταση γίνεται από την
αρμόδια υπηρεσία.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 82,100,337,340,382,418 του κωδικοποιητικού
διατάγματος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.9 άρθρ.12 Ν.3205/2003, τα ποσά που
προβλέπονται από το παρόν άρθρο εμπίπτουν στην
ρύθμιση της παρ.8 του αυτού άρθρου και νόμου (3205/2003).

20. παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3622/2007:
1. Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζεται η πιστοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και η διαδικασία διενέργειας ελέγχων των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, σε σχέση με την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων ασφάλειας του άρθρου 8 του παρόντος.
21. Παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 81/2012:
”3. Για την κρίση οποτεδήποτε προς αποστρατεία του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. αρμόδιο, κατόπιν πρότασης του οικείου Υπουργού, είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.ΕΑ), που με ελεύθερη κρίση αποφασίζει την αποστρατεία αυτού, αν κρίνει ότι η περαιτέρω παραμονή του στο Σώμα δεν είναι πλέον αναγκαία, κρίνοντας τον ως «ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του». Με την ίδια απόφαση, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) δύναται να απονείμει στον Αρχηγό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστρατεύεται, το βαθμό του Ναυάρχου εν αποστρατεία.”
22. Παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 81/2012 :
“2. Ο Αρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να παραμείνει στη θέση του για χρονική περίοδο δύο ετών, που δύναται να παραταθεί μέχρι και ένα έτος επιπλέον.”
23. Παράγραφος 3 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012:
3. Το Ανώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
α) Είναι αρμόδιο για:
– Την κρίση των Πλοιάρχων, Αντιπλοιάρχων και Πλωταρχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
– Τη λήψη απόφασης διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, μετά από αναφορά δυσμενώς κριθέντος προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δυσμενείς εγγραφές σε εκθέσεις ή σημειώματα αξιολόγησης, στις οποίες ερείδεται εν όλω ή εν μέρει εκδοθείσα δυσμενής απόφαση δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, είναι αποτέλεσμα αμερόληπτης η μη κρίσης, ή εσφαλμένης η μη εκτίμησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί διενέργειας Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων.
– Τη διαγραφή, ή μεταβολή επί το ευνοϊκότερον δυσμενούς στοιχείου, στο οποίο ερείδεται εν όλω ή εν μέρει δυσμενής κρίση δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ανάλογα με το πόρισμα της ανωτέρω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Οι αποφάσεις για τη διενέργεια`Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης, ή τη διαγραφή, ή μεταβολή επί το ευνοϊκότερον δυσμενούς στοιχείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών, αρχομένης την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής της αναφοράς του δυσμενώς κριθέντος από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
– Τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
– Τον Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος.
-Έναν Αρχιπλοίαρχο που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένας Αρχιπλοίαρχος προερχόμενος από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Χρέη Εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
β) Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο δυσμενώς κριθέντων Αξιωματικών, μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους ίδιους, ή αναπομπή από τον οικείο Υπουργό, ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και για τη λήψη απόφασης για προαγωγή επ`ανδραγαθία ή λόγω διακεκριμένης πράξης.
Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
αα) Τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
ββ) Τον Υπαρχηγό και τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλη.
γγ) Δύο Αρχιπλοιάρχους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη, των μελών της περίπτωσης (γγ), ορίζονται δύο Αρχιπλοίαρχοι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρχαιότεροι αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.”
24. Παράγραφος 4 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012:
4. Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
α) Είναι αρμόδιο για την κρίση των Υποπλοιάρχων, Ανθυποπλοιάρχων και Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την μετάταξη στις κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού (Ιατρού-Ψυχολόγου), Ιερέα και Νομικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και συγκροτείται από:
αα)Έναν Αρχιπλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
ββ) Δύο Πλοιάρχους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλη, με αναπληρωματικά μέλη δύο Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του ιδίου βαθμού και της ιδίας προέλευσης.
Χρέη Εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
β) Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των δυσμενώς κριθέντων, από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, Αξιωματικών, μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τους ίδιους, ή αναπομπή από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.
Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
αα) Τον Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
ββ) Δύο Αρχιπλοιάρχους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλη, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, με αναπληρωματικά μέλη δύο Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού και της ιδίας προέλευσης, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
γγ) Δύο Πλοιάρχους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρχαιότερους αυτών που συμμετείχαν στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως μέλη, με αναπληρωματικά μέλη δύο Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του ιδίου βαθμού και της ιδίας προέλευσης, αρχαιότερους αυτών που συμμετείχαν στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
Χρέη Εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.”
25. Παράγραφος 2 του άρθρου 8 του π.δ. 38/2012:
2. Το Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι αρμόδιο για την κρίση των Ανθυπασπιστών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και συγκροτείται:
α) Το πρωτοβάθμιο από:
αα) Τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο.
ββ) Έναν Πλοίαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εξαιρουμένου του Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος και με αναπληρωματικό μέλος, Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού, προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
γγ)`Εναν Αντιπλοίαρχο ή Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως τακτικό μέλος και με αναπληρωματικό μέλος, Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του ιδίου βαθμού.
β) Το δευτεροβάθμιο από:
αα) Τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο.
ββ) Δύο Πλοιάρχους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως τακτικά μέλη, με αναπληρωματικά μέλη, Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού, προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
γγ) Δύο Αντιπλοιάρχους ή Πλωτάρχες, αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ως τακτικά μέλη, με αναπληρωματικά μέλη, Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού, αρχαιότερους του συμμετέχοντος στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.
26. Παράγραφος 8 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 :
8. Τα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία καθίστανται ανίκανα για εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τίθενται στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας. Λογίζεται ότι σχετίζεται με την υπηρεσία και η μετακίνηση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για μετάβαση στην υπηρεσία του ή για επιστροφή από την υπηρεσία του. Με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες τίθεται το εν ενεργεία προσωπικό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, οι αποδοχές, οι παροχές, θέματα υγειονομικής περίθαλψης, οι προαγωγές του προσωπικού που τελεί σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 3079/2002 (Α` 311), εφόσον τα τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης της
σχετικής γνωμάτευσης.»
27. Παράγραφος 1 του άρθρου 49 του π.δ. 103/2014 :
1. Στο Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ τοποθετείται ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, ο οποίος, σύμφωνα με εντολές του Αρχηγού, υποβάλλει προτάσεις προς διασύνδεση δράσεων των Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με δράσεις των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και προτάσεις επί οποιουδήποτε άλλου θέματος του ανατεθεί από τον Αρχηγό.
28. Παράγραφος 5 του άρθρου 98 του νόμου 3079/2002 :
5. Κατ` εξαίρεση και μόνο για σοβαρές ασθένειες, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορεί ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας με απόφασή του, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ., να ανακαλεί στην ενέργεια, ως μόνιμους από την εφεδρεία, απόστρατους Αξιωματικούς ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας. Η ανάκληση αυτή διενεργείται μόνο προς αντιμετώπιση του προ βλήματος υγείας που υφίσταται και δεν δικαιολογεί δια κοπή της σύνταξης ή λήψη μισθού ή άλλων αποδοχών. Η απόλυση των ανωτέρω ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η ανάκληση.
29. Παράγραφος 1 του άρθρου 75 του π.δ. 103/2014:
1. Το προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κατάταξης του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος [ν. 3079/2002 (Α΄ 311)], όπως εκάστοτε
ισχύουν, διακρίνεται σε:
α) Αξιωματικούς προερχομένους από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,
β) Αξιωματικούς απευθείας κατάταξης με ειδικότητες Τεχνικού – Υγειονομικού – Ιερέα – Οικονομικού – Νομικού – Ειδικής Μονιμότητας,
γ) Αξιωματικούς προερχομένους από διακριθέντες αθλητές,
δ) Ανθυπασπιστές,
ε) Υπαξιωματικούς από παραγωγικές σχολές,
στ) Υπαξιωματικούς απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού και
ζ) Λιμενοφύλακες.
30. Παράγραφος 2 του άρθρου 75 του π.δ. 103/2014:
2. Το όριο στελέχωσης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, κατανέμεται προς κάλυψη θέσεων προσωπικού, ως εξής:
α) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οκτακόσιες είκοσι οκτώ (828), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιναύαρχοι τρεις (3)
Υποναύαρχοι έξι (6)
Αρχιπλοίαρχοι δεκαπέντε (15)
Πλοίαρχοι εξήντα (60)
Αντιπλοίαρχοι εκατό (100)
Πλωτάρχες εκατόν πενήντα (150)
Υποπλοίαρχοι διακόσιες δεκαεννιά (219)
Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) διακόσιες εβδομήντα πέντε (275)
β) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τεχνικοί, Υγειονομικοί, Οικονομικοί, Νομικοί
(Υποναύαρχος), μία (1).
γ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τεχνικοί, ενενήντα τρεις (93), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι τρεις (3)
Αντιπλοίαρχοι δώδεκα (12)
Πλωτάρχες είκοσι (20)
Υποπλοίαρχοι – Ανθυποπλοίαρχοι πενήντα επτά (57)
δ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, δεκαεπτά (17), οι
οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι μία (1)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) δεκαπέντε (15)
ε) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (Σημαιοφόροι έως και Πλοίαρχοι), τρεις (3).
στ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Οικονομικοί, είκοσι μία (21), οι οποίες
κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι δύο (2)
Αντιπλοίαρχοι τέσσερις (4)
Πλωτάρχες πέντε (5)
Υποπλοίαρχοι – Ανθυποπλοίαρχοι εννέα (9)
ζ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Νομικοί, δεκατέσσερις (14), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αρχιπλοίαρχοι μία (1)
Πλοίαρχοι δύο (2)
Αντιπλοίαρχοι τρεις (3)
Πλωτάρχες τέσσερις (4)
Υποπλοίαρχοι – Ανθυποπλοίαρχοι τέσσερις (4)
η) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας (Πλωτάρχες – Υποπλοίαρχοι – Ανθυποπλοίαρχοι),
έξι (6).
θ) Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ιερέας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη (Σημαιοφόρος έως και
Αρχιπλοίαρχος), μία (1).
ι) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, εκατόν
τριάντα (130), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιπλοίαρχοι μία (1)
Πλωτάρχες δεκαεπτά (17)
Υποπλοίαρχοι τριάντα δύο (32)
Ανθυποπλοίαρχοι-Σημαιοφόροι ογδόντα (80)
ια) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από διακεκριμένους αθλητές, τριάντα (30), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Αντιπλοίαρχοι μία (1)
Πλωτάρχες τέσσερις (4)
Υποπλοίαρχοι πέντε (5)
Ανθυποπλοίαρχοι δέκα (10)
Σημαιοφόροι δέκα (10)
ιβ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες (Ανθυποπλοίαρχοι – Σημαιοφόροι), είκοσι (20).
ιγ) Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., εκατόν σαράντα (140).
ιδ) Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες, εβδομήντα (70).
ιε) Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
(Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές), χίλιες τριακόσιες είκοσι εννέα (1.329).
ιστ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές)
απευθείας κατάταξης Υγειονομικοί, δεκαπέντε (15).
ιζ) Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές) και Λιμενοφύλακες, πέντε χιλιάδες διακόσιες ογδόντα δύο (5.282).
31. Παραγράφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012
1. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επικυρώνονται οι συντασσόμενοι από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ονομαστικοί πίνακες όλων των Αξιωματικών, οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, εντός του οποίου πρόκειται να διεξαχθούν οι τακτικές κρίσεις. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί κρίνονται κατ` έτος, εφόσον συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις.
32. Παράγραφος 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012
4. Οι αποστρατείες των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι και 31-12-2014, ενεργούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α`), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α`) και του άρθρου 1 παράγραφος 8 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου» (ΦΕΚ 180 Α`), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`) και καταργήθηκαν οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
33. Παράγραφος 3 του άρθρου 45 του νόμου 3079/2002 :
3.α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αξιωματικός στο ίδιο έτος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του και ταυτόχρονα συμπληρώνει την τριακονταπενταετία του, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας. Αν την ίδια ημέρα συμπληρώνει τριακονταπενταετία και όριο ηλικίας, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
β) Οι Αξιωματικοί που προάγονται στον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν στο ίδιο έτος τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού κρίνονται εκτάκτως, μετά την προαγωγή τους στον καταληκτικό βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
γ) Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Πλοίαρχοι και οι Αρχιπλοίαρχοι που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους που δεν συμπληρώνουν τριακονταπενταετία, εκτός αν ζητήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
34. Άρθρο 2 παρ. 7 Ν. 1940/1991:
“7. Ο Διοικητής της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. είναι αρμόδιος για την κλήση σε απολογία της σχετικά με πειθαρχικές παραβάσεις και την επιβολή πειθαρχικών ποινών στο σύνολο του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.. Ο υποβρύχιος καταστροφέας αποπέμπεται από την Μονάδα είτε αυτοδικαίως εάν στο ίδιο έτος επιβληθούν σε βάρος του από τον Διοικητή τρεις (3) πειθαρχικές ποινές είτε με τον τρόπο που ορίζει ο κανονισμός της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.”
35. Άρθρο 37 παρ. 10 ΠΔ 81/2012:
“10. Σημαιοφόροι Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον
είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν. που έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μηνός από την προαγωγή τους.”
36. Άρθρο 56 του Ν. 4331/2015:
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β` της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015) και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, συμβάσεις μεταξύ του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε. σχετικά με προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ και ίσχυαν μέχρι 31.12.2014, μπορούν να παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2015 με τροποποίηση ή μη των όρων τους.
37. Άρθρο 11 του Ν. 3922/2011:
1. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του. Ειδικότερα εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για:
α. αποδοχές και επιδόματα του προσωπικού γενικά,
β. επιδόματα αλλοδαπής με τις προσαυξήσεις τους,
γ. ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού και των προστατευμένων μελών του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
δ. έξοδα κηδείας του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού και προστατευμένων μελών,
ε. μετακινήσεις, μεταθέσεις, και αποσπάσεις του προσωπικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και μετακινήσεις άλλων προσώπων,
στ. κάθε είδους μισθώματα, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ταχυδρομικά έξοδα,
ζ. φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση υλικού,
η. τελετές, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, αθλοθέτηση επάθλων ή βραβείων, ανέγερση μνημείων πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και συντήρηση των μνημείων αυτών, καθώς και εκδηλώσεις δημόσιων σχέσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Υπηρεσιών του στην ημεδαπή και αλλοδαπή,
θ. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,
ι. μελέτες, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, διαφημίσεις, μεταφράσεις και άλλες σχετικές αμοιβές,
ια. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκάλυψη δραστών αξιόποινων πράξεων,
ιβ. αμοιβές υπηρεσιών καθαρισμού και προμήθεια ειδών καθαριότητας, θέρμανσης και γραφικής ύλης. Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών επιτρέπεται να παρέχονται μηνιαία κατ` αποκοπή χορηγήματα στις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,
ιγ. λειτουργία των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού του. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, συγγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, την προμήθεια ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και οι δαπάνες για τη διατροφή των δοκίμων, και την αποζημίωση των εκπαιδευόμενων, των μετεκπαιδευόμενων, των διδασκόντων και αυτών που μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές γραπτών ή προφορικών δοκιμασιών ή εξετάσεων,
ιδ. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, εκτός των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους,
ιε. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή,
ιστ. υποτροφίες για εκπαίδευση – μετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματούχων στην ημεδαπή ή σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
ιζ. αμοιβές που καταβάλλονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημόσιους υπάλληλους ή ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού,
ιη. αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,
ιθ. προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,
κ. προμήθεια αναλώσιμων υλικών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και λοιπών υγειονομικών ειδών,
κα. προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες επιχειρησιακών μέσων,
κβ. λειτουργία των κάθε μορφής συνεργείων,
κγ. προμήθεια, συντήρηση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη αστυνομικών σκύλων, καθώς και δημιουργία – κατασκευή και συντήρηση χώρων διαμονής των αστυνομικών σκύλων,
κδ. προμήθεια πυρομαχικών, οπλισμού και ανταλλακτικών, αμοιβές συντήρησης και επισκευής αυτού,
κε. προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης, υλικών εξάρτυσης, εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του προσωπικού,
κστ. προμήθεια πολιτικών ενδυμασιών όπως ειδών και μέσων προστασίας ή μεταμφίεσης, για τον εφοδιασμό του προσωπικού που υπηρετεί σε ειδικές Υπηρεσίες,
κζ. συνεισφορές και συνδρομές που απορρέουν από διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,
κη. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύματος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συμμετέχει σε χαρακτηρισμένες με διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής «ως επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας», καθώς και δαπάνες διατροφής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό,
κθ. παροχή υπό προϋποθέσεις εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος στους γονείς άγαμου χωρίς τέκνα στρατιωτικού, που πεθαίνει στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της,
λ. εφαρμογή νέων προγραμμάτων, καθώς και κάλυψη δαπανών που βάρυναν τους ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α`),
λα. ανάγκες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.),
λβ. συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.), στο Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN,
λγ. κάλυψη εξόδων για την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με τα αστικά και υπεραστικά μέσα μεταφοράς και προαστιακό σιδηρόδρομο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α`),
λδ. κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό για την υπεράσπιση του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειες του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και για κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλονται το προσωπικό και τα μέλη της οικογένειας τους όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για το προσωπικό που έχει εξέλθει της υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 15/2007 (ΦΕΚ 11 Α`).
λε. Κάλυψη ειδικών απρόβλεπτων εξόδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3117/1955 (ΦΕΚ 2 Α`).
«λστ. Αποδοχές και επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
λζ. Δαπάνες μισθωμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
λη. Δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων που αφορούν στις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
*** Οι περιπτώσεις λστ`, λζ` και λη` προστέθηκαν με την παρ.5 άρθρου 57 Ν.4150/2013, ΦΕΚ Α 102/29.4.2013.
2. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπονται πιστώσεις για την ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την προμήθεια επιχειρησιακών μέσων και του εξοπλισμού τους, καθώς και για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Συμβάσεις για προμήθειες, επισκευές και συντηρήσεις που προορίζονται για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούν επιχειρησιακά, πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα, υλικά και οπλισμό, ιματισμό, εξάρτυση και εξοπλισμό ειδικών δυνάμεων και μέσα επιχειρησιακών κέντρων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επιτρέπεται να ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2286/1995, όπως ισχύει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία χαρακτηρίζονται ως απόρρητες.
«Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας και πληρωμής των προμηθειών, επισκευών και συντηρήσεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο.»
***Το εντος «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4033/2011 (ΦΕΚ Α 264/22-12-2011)
4. Προμήθειες ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους Ναυτιλιακούς Ακολούθους στις έδρες τους ή από τους προϊσταμένους επιχειρησιακών μέσων που επιχειρούν στην αλλοδαπή ενεργούνται μετά από έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με απευθείας ανάθεση. Οταν οι εν λόγω προμήθειες ενεργούνται στο εξωτερικό απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
5. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή μπορεί ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να εγκαθιστά, βελτιώνει, επεκτείνει και συντηρεί δικό της δίκτυο ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας σε όλη τη χώρα ή τμήμα της με δαπάνες του Δημοσίου.
6. Συνιστάται Πάγια Προκαταβολή στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των οποίων λόγω της φύσεως τους δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών.
7. Επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάν ακινήτων, εξοπλισμού, μέσων και κάθε είδους υλικού που προορίζεται για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία της αποδοχής των δωρεών αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
«8. Για την αντιμετώπιση αναγκών καθαρισμού, θέρμανσης και γραφικής ύλης επιτρέπεται να παρέχονται μηνιαία κατ` αποκοπή πάγια χορηγήματα σε όλες τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό
αυτόν, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται ετησίως και έχουν αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου του έτους που δημοσιεύονται.»
*** Η παράγραφος 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 39 παρ.3 Ν.4029/2011,ΦΕΚ Α 245/22.11.2011.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων, η κατανομή τους και οι σχετικές λεπτομέρειες για την κάλυψη αναγκών διατροφής προσωπικού σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας και διατροφής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό.
«10. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις που επιτρέπεται να παρέχονται ως μηνιαία κατ` αποκοπή χορηγήματα για την αντιμετώπιση μικροδαπανών σχετικών με τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων και η κατανομή τους σε Υπηρεσίες και Λιμενικές Αρχές που εποπτεύουν επιχειρησιακά μέσα. Τα παραπάνω μηνιαία πάγια χορηγήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων καταβάλλονται στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών που έχουν υπό την εποπτεία τους επιχειρησιακά μέσα και δικαιολογούνται με τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά άνευ αποδόσεως λογαριασμού. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
***Η παρ. 10 προστέθηκε με τη παρ.7 του άρθρου 15 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄63/22/03/2012)
38. Άρθρο 58 του Νόμου 4150/2013;
Άρθρο 58
Αποζημιώσεις Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων και Υγειονομικών Επιτροπών
Οι δαπάνες αποζημιώσεων των μελών των τοπικών κλιμακίων επιθεώρησης πλοίων που πραγματοποιήθηκαν από 1.12.2008 έως την έκδοση του παρόντος νόμου και οι δαπάνες Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομέ-νων Ναυτικών Εργατών θαλάσσης από 1.7.2010 μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, οι οποίες δεν ενταλματοποιήθηκαν, δύνανται να πληρωθούν μέχρι τις 31.12.2013, εφόσον πραγματοποιήθηκαν εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του αρμόδιου φορέα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.
39. Παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 2638/1998:
“2. Το δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης καθίσταται ισότιμο με το πτυχίο των Τ.Ε.Ι. Η διάταξη ισχύει για τους εισακτέους στις Α.Ε.Ν. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και εφεξής.”
40. Άρθρο δέκατο τρίτο του Νόμου 4211/2013:
“1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων» (Τ.Π.Π.), το οποίο βαρύνει: α) όλα τα πλοία αναψυχής/ ιδιωτικά και επαγγελματικά, β) τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω και γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω.
Το Τ.Π.Π. επιβάλλεται για όλα τα προαναφερθέντα πλοία και μικρά σκάφη, ανεξάρτητα από τη σημαία τους, τα οποία πλέουν, ελλιμενίζονται ή αγκυροβολούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2. Το Τ.Π.Π. υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και καθορίζεται ως εξής:
α. Για τα ολικού μήκους από επτά (7) μέτρα έως και οκτώ (8) μέτρα σε διακόσια (200) ευρώ.
β. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα σε τριακόσια
(300) ευρώ.
γ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα σε τετρακόσια
(400) ευρώ.
δ. Για τα ολικού μήκους άνω των (12) μέτρων: αα) ανά έτος, εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο ή ββ) ανά μήνα δέκα (10) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.
3. Εφόσον τα πλοία της περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 του παρόντος ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια, παρέχεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%). Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται τα κριτήρια του μόνιμου ελλιμενισμού, ο τρόπος απόδειξης του για την παροχή της έκπτωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Για τον υπολογισμό του Τ.Π.Π. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου ή του μικρού σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλο`ίας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή την άδεια εκτέλεσης πλόων.
5. α. Η πληρωμή του Τ.Π.Π. διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο ως εξής:
αα. για τα πλοία ή μικρά σκάφη που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια κατά το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους για το Τ.Π.Π. του επόμενου έτους,
ββ. για τα πλοία ή μικρά σκάφη που θα εισέλθουν στην Ελληνική Επικράτεια πριν από την είσοδο ή κατά την είσοδο τους.
β. Εναλλακτικά, η πληρωμή του Τ.Π.Π. μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:
αα. Για τα πλοία ή μικρά σκάφη υπό σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε., που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια, στη Λιμενική Αρχή η οποία εκδίδει το ΔΕ.Κ.ΠΑ.
ββ. Για τα πλοία ή τα μικρά σκάφη υπό σημαία χώρας εκτός της Ε.Ε., που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Τελωνειακή Αρχή η οποία εκδίδει το Δελτίο Κίνησης (Transit Log).
γγ. Για τα πλοία ή τα μικρά σκάφη, ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, διενεργείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τη Λιμενική Αρχή.
γ. Η απόδειξη καταβολής του Τ.Π.Π. φυλάσσεται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου ή του μικρού σκάφους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Λιμενικές, Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές όποτε ζητηθεί.
δ. Εάν κατά τον έλεγχο από την αρμόδια Λιμενική, Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το Τ.Π.Π., απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου ή του μικρού σκάφους μέχρι την πληρωμή του, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους α` και β` της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχει πληρωθεί το Τ.Π.Π. επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του ετησίως αναλογούντος Τ.Π.Π., χωρίς έκπτωση.
6. Τυχόν αναχώρηση του πλοίου ή του μικρού σκάφους από την Ελληνική Επικράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του Τ.Π.Π. δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.
Σε περίπτωση επανεισόδου του πλοίου ή του μικρού σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το Τ.Π.Π., δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του Τ.Π.Π. για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.
7.α. Υπόχρεος σε καταβολή του Τ.Π.Π. είναι: α) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερό-πλοιου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, β) ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, καθώς και γ) ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του μικρού σκάφους. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την πληρωμή του Τ.Π.Π.
β. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης του Τ.Π.Π. και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
8. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων προκειμένου για ιστιοφόρο και άνω των δώδεκα (12) μέτρων προκειμένου για μηχανοκίνητο, το οποίο έχει τη δυνατότητα από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
β. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.
γ. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β` παρούσας παραγράφου.
δ. Μικρό σκάφος: κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων προκειμένου για ιστιοφόρο και έως και δώδεκα (12) μέτρων προκειμένου για μηχανοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται για αναψυχή.
ε. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, υπό σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εντός ενός εικοσιτετραώρου μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της Ελληνικής Επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασης του στην αλλοδαπή, με ενιαίο ατομικό εισιτήριο ή ομαδικό εισιτήριο το οποίο συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση επιβατών.
9. Το Τ.Π.Π. επιβάλλεται για παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια από 1.1.2014.”
41. Άρθρο 35 παρ. 7 του Προεδρικού Διατάγματος 103/2014
7. Στην Υπηρεσία Υγειονομικού υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιφερειακά Ιατρεία, με αποστολή την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας και συμβουλευτική υποστήριξη του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., καθώς και τη συνταγογράφηση και την εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των μελών των οικογενειών του. Τα Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
42. Άρθρο 11 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Συμβάσεις μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων, ορισμένου χρόνου, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α` 101), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4350/2015 (Α` 161) παρατείνονται αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μέχρι την ολοκλήρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του προηγούμενου άρθρου και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Μετά την 1.1.2016 οι συμβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
43. Άρθρο δέκατο τρίτο του νόμου 4211/2013:
1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων» (Τ.Π.Π.), το οποίο βαρύνει: α) όλα τα πλοία αναψυχής/ ιδιωτικά και επαγγελματικά, β) τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω και γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω.
Το Τ.Π.Π. επιβάλλεται για όλα τα προαναφερθέντα πλοία και μικρά σκάφη, ανεξάρτητα από τη σημαία τους, τα οποία πλέουν, ελλιμενίζονται ή αγκυροβολούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2. Το Τ.Π.Π. υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και καθορίζεται ως εξής:
α. Για τα ολικού μήκους από επτά (7) μέτρα έως και οκτώ (8) μέτρα σε διακόσια (200) ευρώ.
β. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα σε τριακόσια (300) ευρώ.
γ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα σε τετρακόσια
(400) ευρώ.
δ. Για τα ολικού μήκους άνω των (12) μέτρων: αα) ανά έτος, εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο ή ββ) ανά μήνα δέκα (10) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.
3. Εφόσον τα πλοία της περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 του παρόντος ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια, παρέχεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%). Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται τα κριτήρια του μόνιμου ελλιμενισμού, ο τρόπος απόδειξης του για την παροχή της έκπτωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Για τον υπολογισμό του Τ.Π.Π. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου ή του μικρού σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοίας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή την άδεια εκτέλεσης πλόων.
5. α. Η πληρωμή του Τ.Π.Π. διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο ως εξής:
αα. για τα πλοία ή μικρά σκάφη που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια κατά το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους για το Τ.Π.Π. του επόμενου έτους,
ββ. για τα πλοία ή μικρά σκάφη που θα εισέλθουν στην Ελληνική Επικράτεια πριν από την είσοδο ή κατά την είσοδο τους.
β. Εναλλακτικά, η πληρωμή του Τ.Π.Π. μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:
αα. Για τα πλοία ή μικρά σκάφη υπό σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε., που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια, στη Λιμενική Αρχή η οποία εκδίδει το ΔΕ.Κ.ΠΑ.
ββ. Για τα πλοία ή τα μικρά σκάφη υπό σημαία χώρας εκτός της Ε.Ε., που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Τελωνειακή Αρχή η οποία εκδίδει το Δελτίο Κίνησης (Transit Log).
γγ. Για τα πλοία ή τα μικρά σκάφη, ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, διενεργείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τη Λιμενική Αρχή.
γ. Η απόδειξη καταβολής του Τ.Π.Π. φυλάσσεται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου ή του μικρού σκάφους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Λιμενικές, Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές όποτε ζητηθεί.
δ. Εάν κατά τον έλεγχο από την αρμόδια Λιμενική, Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το Τ.Π.Π., απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου ή του μικρού σκάφους μέχρι την πληρωμή του, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους α` και β` της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχει πληρωθεί το Τ.Π.Π. επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του ετησίως αναλογούντος Τ.Π.Π., χωρίς έκπτωση.
6. Τυχόν αναχώρηση του πλοίου ή του μικρού σκάφους από την Ελληνική Επικράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του Τ.Π.Π. δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.
Σε περίπτωση επανεισόδου του πλοίου ή του μικρού σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το Τ.Π.Π., δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του Τ.Π.Π. για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.
7.α. Υπόχρεος σε καταβολή του Τ.Π.Π. είναι: α) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερό-πλοιου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, β) ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, καθώς και γ) ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του μικρού σκάφους. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την πληρωμή του Τ.Π.Π.

β. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης του Τ.Π.Π. και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
8. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων προκειμένου για ιστιοφόρο και άνω των δώδεκα (12) μέτρων προκειμένου για μηχανοκίνητο, το οποίο έχει τη δυνατότητα από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
β. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.
γ. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β` παρούσας παραγράφου.
δ. Μικρό σκάφος: κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων προκειμένου για ιστιοφόρο και έως και δώδεκα (12) μέτρων προκειμένου για μηχανοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται για αναψυχή.
ε. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, υπό σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εντός ενός εικοσιτετραώρου μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της Ελληνικής Επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασης του στην αλλοδαπή, με ενιαίο ατομικό εισιτήριο ή ομαδικό εισιτήριο το οποίο συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση επιβατών.
9. Το Τ.Π.Π. επιβάλλεται για παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια από 1.1.2014.
44. Άρθρο 45 του Νόμου 3079/2002 :
1.α) Αξιωματικοί Λ.Σ. μέχρι και του βαθμού του Αρχιπλοιάρχου, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.
β) Οι παραπάνω Αξιωματικοί, κρινόμενοι από τα αρμόδια Συμβούλια, εγγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:
Πίνακα Α` «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
Πίνακα Β` «ΑποστΡατευτέων».
γ) Οι εγγραφόμενοι:
(αα) Στον Πίνακα Α`, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
(ββ) Στον Πίνακα Β`, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων.
δ) `Οσοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας πριν από τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων κρίνονται έκτακτα ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση των τριάντα πέντε ετών.
2.α) Εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο 1(α) Αξιωματικών, κρίνονται υποχρεωτικά και όσοι από αυτούς καταλαμβάνονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47, από το όριο ηλικίας τους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους. Η διάταξη της παραγράφου 1 (β) εφαρμόζεται αναλόγως γι΄αυτούς.
β) Οι εγγραφόμενοι:
(αα) Στον Πίνακα Α΄, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
(ββ) Στον Πίνακα Β΄, αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
3.α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αξιωματικός στο ίδιο έτος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του και ταυ τόχρονα συμπληρώνει την τριακονταπενταετία του, απο στρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης τριακο νταπενταετίας. Αν την ίδια ημέρα συμπληρώνει τριακονταπενταετία και όριο ηλικίας, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
β) Οι Αξιωματικοί που προάγονται στον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν στο ίδιο έτος τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού κρίνονται εκτάκτως, μετά την προαγωγή τους στον καταληκτικό βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
γ) Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Πλοίαρχοι και οι Αρχιπλοίαρχοι που δεν διανύουντοντελευταίο βαθμό εξέλιξής τους. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους που δεν συμπληρώνουν τριακονταπενταετία, εκτός αν ζητήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 25 το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφασίζει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αξιωματικός καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας ή συμπληρώνει την τριακονταπενταετή πραγματι κή υπηρεσία, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Αν το αρμόδιο Συμβούλιο δεν προβεί στην κρίση αυτού, παρ΄όλο που συγκλήθηκε νόμιμα, γιατί δεν υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα, σχετική απόφαση δικαστηρίου ή γνωμάτευση Ανακριτικού Συμβουλίου υπέρ του εγκαλουμένου, αποστρατεύεται με το βαθμό που φέρει κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετίας ή του ορίου ηλικίας του. Αν ο Αξιωματικός δικαιωθεί τελεσίδικα, προάγεται αναδρομικά στο βαθμό που προβλέπει η κρίση του ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του») και αποστρατεύεται στη συνέχεια με την ίδια ημερομηνία της αρχικής του Αποστρατείας.
«5. Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2014 και διανύουν τον καταληκτικό βαθμό της εξέλιξής τους και έχουν εγγράφει στον πίνακα των «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται να αιτηθούν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία μέχρι δύο έτη, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση πριν τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μετά την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους, εφόσον παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της αιτηθείσας παραμονής τους, αφού ληφθεί υπ’ όψιν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων η τελευταία κρίση τους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.»
*** Η παρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 56 παρ.1 Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/8.12.2014,το οποίο ισχύει από 1.12.2014.
45. Άρθρο 48 Ν. 4150/2013:
“1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, και το οποίο παρουσιάζεται και συζητείται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, καθορίζεται ο τρόπος παροχής πλοηγικών υπηρεσιών στους εμπορικούς λιμένες και στο θαλάσσιο χώρο της επικράτειας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωση τους.
2.α. Προς το σκοπό αυτόν, εκπονείται αναλυτική μελέτη από ειδική προς τούτο Επιτροπή, η οποία συστήνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Πρόεδρος, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ένας (1) Αρχιπλοηγός, ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνδικαλιστικό όργανο του ναυτικού προσωπικού της υφιστάμενης Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένας (1) εκπρόσωπος της Ενωσης Λιμένων Ελλάδος, ένας (1) εκπρόσωπος της Διεθνούς Ναυτικής Ενωσης και ένας (1) εκπρόσωπος του Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής και Πειραιώς. Την Επιτροπή δύναται να επικουρούν στο έργο της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, ειδικοί σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα.
β. Η ανωτέρω μελέτη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την ολοκλήρωση του λογιστικού κλεισίματος των ισολογισμών του Ειδικού Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και την ολοκλήρωση της σύνταξης των αναλυτικών ισοζυγίων πληρωμών και την επαλήθευση των ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Κεφαλαίου της Διεύθυνσης αυτής και β) τη διενέργεια από εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους της λειτουργικής επισκόπησης, καθώς και οικονομικού και λογιστικού ελέγχου (audit) της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Βάσει των ανωτέρω, η μελέτη περιλαμβάνει ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση για τα θέματα της παραγράφου 1.
γ. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη σύσταση της. Τα λειτουργικά έξοδα της, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, καλύπτονται από το Ειδικό Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας.”
46. Άρθρο 41 παρ. 5 Ν. 4256/2014:
5. Στο άρθρο 29 του ν. 2971/2001 (Α` 285) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου που εξέδωσε η κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή κατ` εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της. Η απόφαση του Υπουργού επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κοινοποιείται στον προσφεύγοντα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
47. Παρ. 13 του άρθρου 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 39) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν στον ίδιο βαθμό μέχρι τη συμπλήρωση τους, επανερχόμενοι κατόπιν αυτής στην αρχική τους θέση στην επετηρίδα».
48. Άρθρο 3 Ν. 3079/2002 (Α’ 311):
¶ρθρο 3

Κατάταξη Εκπαίδευση Αξιωματικών Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικών, Ιατρών και
Ιερέων

(¶ρθρο 2 του Ν. 2935/2001)

«1. α) Διπλωματούχοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ειδικότητας Τεχνικού. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η κατάταξη διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι Σχολές των Πολυτεχνείων και τα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. οι διπλωματούχοι των οποίων δύνανται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα ειδικότερα προσόντα, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση μετά την κατάταξη τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων διπλωματούχων από Σχολές Πολυτεχνείων και Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που εκδίδεται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ομοίως με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.»
*** Η περίπτωση α΄της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 41 παρ.1 Ν.4256/2014,ΦΕΚ Α 92/14.4.2014.
β) Οι κατατασσόμενοι εντάσσονται ως Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ.(ειδικότητας Τεχνικού), με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στην επετηρίδα των Αξιωματικών της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, αμέσως μετά τον τελευταίο Ανθυποπλοίαρχο της ίδιας επετηρίδας, που προάγεται στο βαθμό αυτό το ίδιο ημερολογιακό έτος.
«Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν υποχρέωση εξαετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης τους και εξελίσσονται μέχρι του βαθμού του Υποναυάρχου (ειδικότητας Τεχνικού).»
*** Το δεύτερο εδάφιο της περ.β`αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 παρ.1 Ν.3569/2007,ΦΕΚ Α 122/8.6.2007.
2.α) Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1 γ του άρθρου 14 προέρχονται από ιδιώτες ιατρούς με ειδικότητα, ηλικίας μέχρι και τριάντα πέντε ετών και κατατάσσονται απευθείας ως Ανθυποπλοίαρχοι της παραγράφου 1γ του άρθρου 14, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες και αναλαμβάνουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία «ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εκπαίδευσης τους».

*** Οι λέξεις «κατάταξης τους» της περ.α` αντικατασστάθηκαν από τις λέξεις «ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εκπαίδευσης τους»,ως άνω με το άρθρο 2 παρ.2 Ν.3569/2007,ΦΕΚ Α 122/8.6.2007.

β) Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, ο τρόπος επιλογής (με μόρια κατά προσόν ή με γραπτές εξετάσεις), τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ο καθορισμός των μορίων στην περίπτωση επιλογής με μόρια και τα εξεταζόμενα μαθήματα στην περίπτωση διεξαγωγής εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
γ) Οι ειδικότητες των Αξιωματικών της παραγράφου 1γ του άρθρου 14 από τη 19η Ιουλίου 2001 είναι οι εξής: Παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, ορθοπεδικός, δερματολόγος, γαστρεντερολόγος, ωτορινολαρυγγολό γος, παιδίατρος, αναισθησιολόγος και ψυχίατρος. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να καταργούνται ή να καθορίζονται νέες
ειδικότητες.

3. Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 προέρχονται από κληρικούς ηλικίας μέχρι και τριάντα δύο ετών, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Θεολογικής Σχολής Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατατάσσονται με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι κατατασσόμενοι αναλαμβάνουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στό Λ.Σ. από την ημερομηνία κατάταξής τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα λοιπά προσόντα, ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων με μόρια, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την κατάταξη και εκπαίδευση αυτών.
49. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3079/2002 (ΦΕΚ Α΄92):

«7. Οι Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, προέρχονται από ιδιώτες ανάλογης ειδικότητας, ηλικίας μέχρι και τριάντα ετών, κατατάσσονται απευθείας ως Κελευστές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, εφαρμόζεται αναλόγως και στην κατάταξη των Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού.»

50. Δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311):

“1. Οι κενές οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων, για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται
διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καταλαμβάνονται από υποψηφίους ηλικίας έως
είκοσι έξι (26) ετών που είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται,
επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1), εκ των διαληφθεισομένων
στην απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.”

51. Άρθρο 11 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50):

«1». Εκτακτες μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ. μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και τον χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων στις παρακάτω περιπτώσεις:

«α) Για λόγους που σχετίζονται με την υγεία του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή μέλους της οικογένειας του και καθιστούν αδύνατη την παραμονή του στο μέρος όπου υπηρετεί. Μόλις εκλείψουν οι λόγοι αυτοί, υποχρεούται το στέλεχος
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε ανακύψει το πρόβλημα και εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, εκδίδεται διαταγή μετάθεσης και υλοποιείται εντός μηνός από τότε που γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζονται και στους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στις υπηρεσίες όπου τοποθετήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και μόνο για λόγους που σχετίζονται με την υγεία των ιδίων.

***Η περ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 του ΠΔ 97/2012 (ΦΕΚ Α` 156/08/08/2012)

β) Μετά από διαπίστωση, κατόπιν διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή και οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί Ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της
ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ειδικά για το
αδίκημα της παράβασης καθήκοντος καθώς και για αμιγώς στρατιωτικά εγκλήματα απαιτείται να έχει διαταχθεί κύρια ανάκριση ή να έχει εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα.

«γ) Σε περίπτωση που στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κρίθηκε ως «παραμένων στον ίδιο βαθμό» και εάν η κρίση αυτή στηρίχθηκε:

αα) Σε εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες συντάχθηκαν από αξιολογούντα υπό τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά την κρίση του αυτή, οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε νέα υπηρεσία. Η μετάθεση ενεργείται εφόσον δεν μεσολάβησε μετάθεση του αξιολογούντος, αμέσως μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ή σε περίπτωση επανάκρισης με την οποία επικυρώνεται η πρωτοβάθμια απόφαση, μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων.

(ββ) Σε εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες συντάχθηκαν από αξιολογούντα, υπό τις διαταγές του οποίου δεν εξακολουθεί να υπηρετεί μετά από την κρίση του αυτή. Η έκδοση της απόφασης για τη
μετάθεση του ανωτέρω είναι υποχρεωτική, μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί τη μετάθεση
του από τη συγκεκριμένη υπηρεσία και ανεξάρτητα από την έκφραση τυχόν γνώμης του νέου αξιολογούντος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η έκδοση της απόφασης για τη μετάθεση του δυσμενώς κριθέντος είναι δυνητική. Η μετάθεση ενεργείται εφόσον δε μεσολάβησε μετάθεση του αξιολογούντος, αμέσως μετά την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων, ή σε περίπτωση επανάκρισης με την οποία επικυρώνεται η πρωτοβάθμια απόφαση, μετά
την κύρωση του σχετικού πίνακα του δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεων.»

***Η περ.γ` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 του ΠΔ 97/2012 (ΦΕΚ Α` 156/08/08/2012)

» δ) Για μετάθεση προς τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις (β) και (γ) του άρθρου 10 του παρόντος,
υπηρεσίες. Τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων μετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση η μη του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής και από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, ή στον τόπο επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.»

***Η περ.δ` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 του ΠΔ 97/2012 (ΦΕΚ Α` 156/08/08/2012)

[ε) Για την πλήρωση θέσης η οποία δημιουργείται, μετά τη λήξη της περιόδου των τακτικών μεταθέσεων, λόγω σύστασης νέας υπηρεσίας ή λόγω μετάταξης υφιστάμενης υπηρεσίας σε ανώτερη τάξη, εφόσον κριθεί αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα ότι επιβάλλεται η άμεση πλήρωση της θέσης. Στην περίπτωση αυτή η θέση καλύπτεται, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος, από στέλεχος που έχει δηλώσει ως τόπο επιλογής τον ίδιο Νομό ή Περιφέρεια ή από στέλεχος που, κατόπιν αιτήσεως του, υπηρετεί στον ίδιο Νομό ή Περιφέρεια. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου υποχρεωτικού χρόνου παραμονής στη συσταθείσα νέα θέση, το στέλεχος που μετατέθηκε για την κάλυψη της μετατίθεται στον τόπο επιλογής του. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρώσεως της θέσεως σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αυτή καλύπτεται προσωρινά με απόσπαση, κατά προτεραιότητα, στελέχους του Λ.Σ. το οποίο υπηρετεί στον ίδιο Νομό ή Περιφέρεια. Σε περίπτωση κατάργησης μιας Υπηρεσίας το προσωπικό αυτής μετατίθεται στην Προϊσταμένη της καταργηθείσας Υπηρεσία].

*** Η μέσα σε [] παραπάνω περ. ε) καταργείται με το άρθρο 73 του Π.Δ./τος 81 (ΦΕΚ Α
125/29.5.2014, έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ).

ε` «(στ) Στην περίπτωση που στέλεχος Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί από μία έκθεση αξιολόγησης
ως «απαράδεκτος», οπότε και μετατίθεται αμέσως σε άλλη υπηρεσία, σε οποιαδήποτε θέση πλην εκείνης του προϊσταμένου, εφόσον αυτή αναλογεί στο βαθμό του. Της εν λόγω διαδικασίας εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

στ (ζ) Για τους λόγους που προβλέπονται και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
(Α`87).»

***Οι περ.(στ) και (ζ) προστέθηκαν με το άρθρο 15 του ΠΔ 97/2012 (ΦΕΚ Α` 156/08/08/2012)
και αναριθμήθηκαν σε ε΄και στ΄ με το άρθρο 73 του Π.Δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α 125/29.5.2014, έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ).

«ζ) Για ενίσχυση της οργανικής δύναμης των Λιμενικών Αρχών οι οποίες υπάγονται στην 6η, 8η
και 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο της
απόσπασης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος,
μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η παραμονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες μετάθεσης
διαρκεί υποχρεωτικά δύο έτη, μετά τη λήξη της οποίας τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται
αυτοδικαίως στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση εντός του έτους 2014, για μετάθεση σε Λιμενικές Αρχές για κάλυψη εκτάκτων αναγκών,
πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας.» 3.

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει την 1.12.2014.

*** Η περ.ζ` προστέθηκε με το άρθρο 56 παρ.2 Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/8.12.2014.

«2. Στις περιπτώσεις ίδρυσης νέας κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή μετάταξης σε ανώτερη τάξη περιφερειακής υπηρεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διενεργούνται έκτακτες
μεταθέσεις από το Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 3 του
παρόντος διατάγματος, προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων.

3. Στην περίπτωση μετάταξης σε κατώτερη τάξη περιφερειακής υπηρεσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πλην Λιμενικών Τμημάτων, διενεργούνται έκτακτες μεταθέσεις από το Συμβούλιο Τοποθετήσεων-
Μεταθέσεων, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, εφόσον η νέα οργανική σύνθεση μετά τη μετάταξη σε κατώτερη τάξη, δεν επιτρέπει την περαιτέρω παραμονή των υπηρετούντων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε αυτήν. Τα ανωτέρω στελέχη, μετατίθενται σε υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην ίδια Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. που καταργείται ή μεταβάλλεται η έδρα της, τοποθετούνται αντιστοίχως, μετά από απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., στην αμέσως διοικητικά ανώτερη υπηρεσία η οποία υποκαθιστά την καταργούμενη, καθώς και σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν ίδια έδρα με εκείνη της οποίας η έδρα μεταβάλλεται, πριν τη μεταβολή. Ειδικά σε περίπτωση μεταβολής έδρας Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε αυτή, τοποθετούνται
σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες έχουν ίδια έδρα με εκείνη της Περιφερειακής Διοικήσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πριν τη μεταβολή. Σε περίπτωση υπέρβασης της οργανικής σύνθεσης των υπηρεσιών όπου γίνονται
οι ανωτέρω τοποθετήσεις, διενεργούνται από το Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, έκτακτες
μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε αυτές, σε κενές οργανικές θέσεις, σε υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στις ίδιες Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με βάση τα κριτήρια του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Για τη στελέχωση των κεντρικών ή
περιφερειακών υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων μεταβάλλεται η έδρα, διενεργούνται από το
Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων, μετά τη μεταβολή της έδρας, έκτακτες μεταθέσεις με βάση τα κριτήρια του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.».

*** Οι παρ. 2, 3 και 4 προστίθενται στο παρόν, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το ΠΔ 97/2012
(ΦΕΚ Α` 156/08/08/2012) και η πρώτη παράγραφος αριθμείται σε 1 με το άρθρο 72 του Π.Δ./τος
81 (ΦΕΚ Α 125/29.5.2014, έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ).

52. Άρθρο 45 του Νόμου 3079/2002 (Α΄311):

Κρίσεις και Αποστρατείες Αξιωματικών Λ.Σ. που συμπληρώνουν τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν (¶ρθρο 26 του Ν. 2935/2001)

1.α) Αξιωματικοί Λ.Σ. μέχρι και του βαθμού του Αρχιπλοιάρχου, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.

β) Οι παραπάνω Αξιωματικοί, κρινόμενοι από τα αρμόδια Συμβούλια, εγγράφονται
στους ακόλουθους πίνακες:

Πίνακα Α` «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

Πίνακα Β` «Αποστρατευτέων».

γ) Οι εγγραφόμενοι:

(αα) Στον Πίνακα Α`, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας,

κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.

(ββ) Στον Πίνακα Β`, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 33, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων.

δ) `Οσοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας πριν από τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων κρίνονται έκτακτα ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση των τριάντα πέντε ετών.

2.α) Εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο 1(α) Αξιωματικών, κρίνονται υποχρεωτικά και όσοι από αυτούς καταλαμβάνονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47, από το όριο ηλικίας τους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η διάταξη της παραγράφου 1 (β) εφαρμόζεται αναλόγως γι΄αυτούς.

β) Οι εγγραφόμενοι:

(αα) Στον Πίνακα Α΄, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

(ββ) Στον Πίνακα Β΄, αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

3.α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αξιωματικός στο ίδιο έτος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του και ταυ τόχρονα συμπληρώνει την τριακονταπενταετία του, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης τριακο νταπενταετίας. Αν την ίδια ημέρα συμπληρώνει τριακονταπενταετία και όριο ηλικίας, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

β) Οι Αξιωματικοί που προάγονται στον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν στο ίδιο έτος τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού κρίνονται εκτάκτως, μετά την προαγωγή τους στον καταληκτικό βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

γ) Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Πλοίαρχοι και οι Αρχιπλοίαρχοι που δεν διανύουντοντελευταίο βαθμό εξέλιξής τους. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους που δεν συμπληρώνουν τριακονταπενταετία, εκτός αν ζητήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 25 το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφασίζει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αξιωματικός καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας ή συμπληρώνει την τριακονταπενταετή πραγματι κή υπηρεσία, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Αν το αρμόδιο Συμβούλιο δεν προβεί στην κρίση αυτού, παρ΄όλο που συγκλήθηκε νόμιμα, γιατί δεν υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα, σχετική απόφαση δικαστηρίου ή γνωμάτευση Ανακριτικού Συμβουλίου υπέρ του εγκαλουμένου, αποστρατεύεται με το βαθμό που φέρει κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετίας ή του ορίου ηλικίας του. Αν ο Αξιωματικός δικαιωθεί τελεσίδικα, προάγεται αναδρομικά στο βαθμό που προβλέπει η κρίση του ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του») και αποστρατεύεται στη συνέχεια με την ίδια ημερομηνία της αρχικής του
Αποστρατείας.

«5. Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2014 και διανύουν τον καταληκτικό βαθμό της εξέλιξής τους και έχουν εγγράφει στον πίνακα των «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται να αιτηθούν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία μέχρι δύο έτη, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση πριν τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μετά την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους, εφόσον παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της αιτηθείσας παραμονής τους, αφού ληφθεί υπ’ όψιν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων η τελευταία κρίση τους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.»

*** Η παρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 56 παρ.1 Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/8.12.2014,το
οποίο ισχύει από 1.12.2014.
53. παρ. 3 άρθρου 33 Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α’ 92):

3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α`139) προστίθεται περίπτωση γ` ως
εξής:

«γ) Επιπλέον των ανωτέρω απαιτείται να έχουν διανύσει χρόνο τριών (3) ετών υπηρεσίας σε
Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Υποπλοιάρχου κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος.»

β. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α`139) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να
έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Λιμενική Αρχή ή Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Περιφερειακή Υπηρεσία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και τουλάχιστον δυο (2) έτη σε Διεύθυνση ή Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Πλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος».

γ. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α`139), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«13. Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν
στον ίδιο βαθμό μέχρι τη συμπλήρωση τους, επανερχόμενοι κατόπιν αυτής στην αρχική τους θέση
στην επετηρίδα».

54. άρθρο 36 Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α’ 92):

1. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Λιμενικών Αρχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη
συνεχόμενα στην ίδια Υπηρεσία.

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει ένα (1) έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
55. Άρθρο 55 Ν. 4331/2015:

1.»Μέχρι 30.6.2016″ η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υλοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές Διοικήσεις – Κεντρικά Λιμεναρχεία – Λιμεναρχεία – Υπολιμεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Περιπολικά Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Α.Θ.Λ.Σ.) – τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών προωθεί στον Αρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως υπαγόμενη στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης.

***Η φράση «Μέχρι 31.12.2015» αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.1 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015).

2. «Μέχρι 30.6.2016» η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα πλωτά μέσα της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β` της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015), καθώς και προμήθειες κατά τις διατάξεις του ν. 3142/1955 (Α` 43) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού διατάγματος 28 Ιανουαρίου / 26 Φεβρουαρίου 1958 (Α` 44), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως ανά Κ.Α.Ε. για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ μηνιαίως ανά Κ.Α.Ε. για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά θα υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς, κατά τις κείμενες διατάξεις.

***Η φράση «Μέχρι 31.12.2015» αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.2 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015).

56. Άρθρο 10 Ν. 4256/2014 (Α’ 92):
1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.ΠΑ), το οποίο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου χρόνου. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή.

β. Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζεται αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α` 256).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσης του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η διαδικασία αντικατάστασης του σε περίπτωση απώλειας, το καταβαλόμενο τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και δ` της παρ. 3 του άρθρου 9, οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου.

3. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος II του ν. 2859/2000 (Α` 248) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, το οποίο καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδο του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (Transit Log), σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις. Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων.

4. α. Επιτρέπεται να συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, εφόσον είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή, προκειμένου για ξένη σημαία, πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα λοιπά προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1.δ του άρθρου 1, των άρθρων 3 και 7, και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9, χωρίς υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης. Στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής το οποίο είναι ιστιοφόρο, έχουν επίσης εφαρμογή τα κριτήρια που θεσπίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1.
β. Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία εκτελούν σύμβαση ναύλωσης, δεν παρέχονται απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.”