Άρθρο 55 – Τροποποίηση Νόμου 2935/2001

Στο άρθρο 49 παρ. 5 και 6 Νόμου 2935/2001 “Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’162) η φράση “Υ.Ε.Ν” αντικαθίσταται με τη φράση “ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.”