Άρθρο 01- Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
α) ο καθορισμός των ελαχίστων προσόντων του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που διενεργεί επιθεωρήσεις/ελέγχους σε πλοία, εταιρείες, λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες, Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας,
β) ο επαναπροσδιορισμός των ελαχίστων προσόντων των επιθεωρητών Κράτους Λιμένα και των επιθεωρητών της οδηγίας 1999/35/ΕΚ και
γ) ο καθορισμός του γενικού πλαισίου εκπαίδευσης και διατήρησης επάρκειας των επιθεωρητών/ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και των προσόντων των εκπαιδευτών τους.
Στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους αυτού δεν περιλαμβάνονται οι επιθεωρητές των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης (ΤΚΕΠ), τα προσόντα των οποίων καθορίζονται στο π.δ. 345/2000 «Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων» (Α΄298), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και οι επιθεωρητές των συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ ή/και Καταγραφής, σύμφωνα με τα π.δ. 120/97 «Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία» (Α΄ 110) και π.δ. 23/99 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς Λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις» (Α΄17), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».

 • 31 Μαΐου 2016, 14:04 | Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

  Παρατηρήσεις επί της αρχής του σχεδίου νόμου

  Το παρόν σχέδιο νόμου καταστρατηγεί τις ελάχιστες απαιτήσεις τυπικών προσόντων ελεγκτών/επιθεωρητών πλοίων που προδιαγράφονται στην Res. A.1070(28) του ΙΜΟ (ΙΙΙ Code).

  Ο έλεγχος και η έγκριση των σχεδίων και μελετών καθώς και η επιθεώρηση των πλοίων απαιτούν εξειδικευμένες και πολύ υψηλού επιστημονικού επιπέδου γνώσεις. Αυτές οι γνώσεις δεν μπορεί να είναι εμπειρικές ούτε είναι δυνατόν να τεκμηριώνονται απλώς παρακολουθώντας ορισμένα επιμορφωτικά σεμινάρια ή προγράμματα εκπαίδευσης. Οι γνώσεις αυτές, εμπίπτουν κυρίως στο γνωστικό αντικείμενο του μηχανικού (και σε ότι αφορά στο πλοίο ειδικότερα του ναυπηγού, του μηχανολόγου και του ηλεκτρολόγου), με απαραίτητη προϋπόθεση τουλάχιστον την κατοχή τίτλου αντίστοιχης ανώτατης σχολής, όπως δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή πτυχίο Τεχνολογικής Σχολής και σε εύρος ανάλογα με τον τομέα επιθεώρησης. Ο βασικός λόγος, είναι ότι οι έλεγχοι των σχεδίων και μελετών και οι επιθεωρήσεις πλοίων, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις τεχνικών έργων, διενεργούνται προς προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας.
  Κατά συνέπεια, απαιτείται κατ΄ ελάχιστον η διασφάλιση των ως άνω τυπικών προσόντων με παράλληλη πρόβλεψη διαβάθμισης του είδους και εύρους των ελέγχων και επιθεωρήσεων που μπορεί να διενεργεί ένας ελεγκτής/επιθεωρητής ως συνάρτηση της αντίστοιχης αποκτηθείσας εμπειρίας. Οποιεσδήποτε εκπτώσεις, απλουστεύσεις ή συντεχνιακές προσεγγίσεις αναφορικά με την δυνατότητα διενέργειας ελέγχων/επιθεωρήσεων πλοίων από άτομα που δεν διαθέτουν τουλάχιστον τα παραπάνω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (π.χ. απόφοιτοι ΣΔΣΛ, επιθεωρητές σημαίας που δεν κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα), οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορεί να είναι αποδεκτές.

  Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι εκπαιδευτές επιθεωρητών/ελεγκτών απαιτείται να είναι ανάλογης εκπαίδευσης και εμπειρίας όπως περιγράφονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε αξιωματικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Επιπλέον, δεν γίνεται αντιληπτός ο λόγος που ιδρύονται δύο (2) σχολές για την εκπαίδευση ελεγκτών/επιθεωρητών όπου δεν διασφαλίζεται ότι στη «Σχολή Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων» (Σ.ΕΠ.Α.Π.) που αφορά μόνο σε εκπαιδεύσεις για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δεν θα ενταχθούν μελλοντικά περισσότερες θεματικές εκπαίδευσης, βάζοντας στο περιθώριο τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου. Προτείνεται η ίδρυση μιας σχολής εκπαίδευσης ελεγκτών/επιθεωρητών της οποίας τον κανονισμό θα εκδίδει ο Υπουργός ΝΑΝΠ παρόλο που αυτή ανήκει στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων. Άλλωστε, πάγια θέση του Συλλόγου Υπαλλήλων του ΥΝΑΝΠ είναι ο ΚΕΠ να μην υπάγεται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά απευθείας στον Γ.Γ. του ΥΝΑΝΠ.

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του ΥΝΑΝΠ θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί άμεσα ειδική ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου με αποστολή την επεξεργασία και τη ριζική αναδιατύπωση των σχετικών διατάξεων του σχεδίου νόμου, ώστε να είναι σύμφωνος με τις ελάχιστες προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών του ΙΜΟ.

 • 25 Μαΐου 2016, 21:07 | NIKOLAOS

  1. Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
  α) ο καθορισμός των ελαχίστων προσόντων του προσωπικού του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που διενεργεί επιθεωρήσεις/ελέγχους σε πλοία, εταιρείες, λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες, Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας,