Άρθρο 59 – Τελικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται όλες οι διατάξεις που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια ζητήματα. Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα ανωτέρω άρθρα.
2. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.