Άρθρο 11 – Προσόντα Εκπαιδευτών Επιθεωρητών/Ελεγκτών

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι εκπαιδευτές επιθεωρητών/ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ ελάχιστο, είναι, ανάλογα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, τα ακόλουθα:
α) Επιθεώρηση/Έλεγχος πλοίων, εταιρειών, Α.Ο. – Α.Ο.Α πλοίων
αα) συνολική εμπειρία τριών (3) ετών ως επιθεωρητές/ελεγκτές Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκ των οποίων έχουν διατελέσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ως επιθεωρητές/ελεγκτές στο αντικείμενο που παρέχουν εκπαίδευση ή
ββ) πενταετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απασχόληση σε θεματικό αντικείμενο σχετικό με την εκπαίδευση που παρέχουν.
β) Έλεγχος ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων/λιμένων
αα) ελεγκτές ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και
ββ) διενέργεια τουλάχιστον δέκα (10) τέτοιων ελέγχων, πριν από την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος ή
γγ) τριετή προϋπηρεσία ως Αξιωματικοί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απασχόληση σε θεματικό αντικείμενο σχετικό με την εκπαίδευση που παρέχουν.
γ) Επιθεώρηση Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC)
αα) επιθεωρητές Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC) που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επιθεωρητών Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC) που διοργανώνεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή
ββ) επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτών και επιθεωρητών ναυτικής εργασίας για την εφαρμογή της Σύμβασης .
δ) Επιθεώρηση Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών, 1978 (STCW)
αα) ελεγκτές εφαρμογής της Δ.Σ. STCW 1978, και διενέργεια τουλάχιστον δέκα (10) τέτοιων ελέγχων πριν από την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος ή
ββ) τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απασχόληση σε θεματικό αντικείμενο σχετικό με την εκπαίδευση που παρέχουν.