Άρθρο 46 – Υγειονομική Υποστήριξη του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Το άρθρο 35 παρ. 7 του Προεδρικού Διατάγματος 103/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (ΦΕΚ Α’ 170/28/08/2014) αντικαθίσταται ως εξής:
“7. Στην Υπηρεσία Υγειονομικού υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιφερειακά Ιατρεία, με αποστολή την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας και συμβουλευτική υποστήριξη του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., καθώς και τη συνταγογράφηση και την εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των μελών των οικογενειών τους. Τα Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”