Άρθρο 52 – Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων

Το άρθρο δέκατο τρίτο του νόμου 4211/2013 “Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»(ΦΕΚ Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων
1. Θεσπίζεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποίο βαρύνει: α) τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά, β) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και γ) τα ναυταθλητικά σκάφη
Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και ναυταθλητικά σκάφη, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.
Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατασχεμένα σκάφη.
2. α. Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται ανά τρέχον έτος ή τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής:
αα. Για τα ολικού μήκους έως και οκτώ (8) μέτρα σε είκοσι (20) ευρώ ανά μήνα.
ββ. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων έως και δέκα (10) μέτρα, σε τριάντα (30) ευρώ ανά μήνα.
γγ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα.
δδ. Για τα ολικού μήκους άνω των (12) μέτρων ανά μήνα δέκα (10) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση μειώνεται στο ήμισυ για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να παρέχεται έκπτωση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) στα πλοία της περίπτωσης δδ` της παρούσας παραγράφου εφόσον ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται τα κριτήρια του μόνιμου ελλιμενισμού, ο τρόπος απόδειξης του για την παροχή της έκπτωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
γ. Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικό διάστημα 12 μηνών (ένα έτος) παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό. Η προπληρωμή πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο ή εντός του Ιανουαρίου. Το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται με την Κοινή Υπουργική απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος.
δ. Για τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.
3. α. Η πληρωμή του ΤΕ.ΠΑ.Η διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία είσπραξης του ΤΕ.ΠΑ.Η με ηλεκτρονικό τρόπο. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η είσπραξη του ΤΕ.ΠΑ.Η γίνεται εναλλακτικά σύμφωνα με τις υποπαραγράφους β’-στ’ του παρόντος άρθρου ως εξής:
β. Η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά ανά μήνα και για κάθε τρέχοντα μήνα που τα σκάφη προτίθενται να παραμείνουν στην Ελληνική Επικράτεια ή εφάπαξ για το τρέχον έτος και για μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση Κωδικού Πληρωμής ηλεκτρονικά, η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Λιμενική Αρχή, ή στην Τελωνειακή Αρχή στην περίπτωση πλοίων αναψυχής υπό σημαία χώρας εκτός ΕΕ, οπότε η τελωνειακή αρχή εκδίδει και το δελτίο κίνησης (transit log).
γ. Η απόδειξη καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. φυλάσσεται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και επιδεικνύεται στις Λιμενικές, Τελωνειακές, Φορολογικές Αρχές, όποτε ζητηθεί.
δ. Εάν από Λιμενική, Φορολογική, ή Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., απαγορεύεται ο απόπλους του σκάφους μέχρι την πληρωμή του τέλους και του προστίμου που ακολουθεί.
ε. Για τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται από την αρχή που τη διαπιστώνει πρόστιμο ως εξής:
αα. Για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων έως και οκτώ (8) μέτρα, διακόσια σαράντα (240) ευρώ.
ββ. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα, τριακόσια εξήντα (360) ευρώ.
γγ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ.
δδ. Για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ.
στ. Για τις πράξεις επιβολής του τέλους και του προστίμου μη καταβολής αυτού δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.
4. α. Τυχόν αναχώρηση του σκάφους από την Ελληνική Επικράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του ΤΕ.Π.Α.Η. δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.
β. Σε περίπτωση επανεισόδου του σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.
5. Υπόχρεος σε καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι: α) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, β) ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου της παραγράφου 3, τα όργανα που τις εκδίδουν, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
β. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.
γ. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β παρούσας παραγράφου.
δ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) ως εκάστοτε ισχύει.
8. Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος.»

 • 31 Μαΐου 2016, 13:41 | ΣΕΤΕ

  Οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου έτους έχουν επιφέρει απώλεια ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μεγαλύτερη του 10%, εξανεμίζοντας ουσιαστικά το 50% της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, που επιτεύχθηκε από την αρχή εφαρμογής των μνημονίων με την πολύ επίπονη κοινωνικά και οικονομικά εσωτερική υποτίμηση.

  Επιπλέον, η αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά 1% (από το 23% στο 24%) αλλά και, κυρίως, η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου επιβαρύνουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς. Το διαφαινόμενο Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων, το οποίο θα προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των επιβαρύνσεων του κλάδου τα τελευταία χρόνια, θα ενισχύσει κατά πολύ τις ήδη αρνητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στον ναυτικό τουρισμό.

  Με τη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο ΣΕΤΕ επαναλαμβάνει ότι είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της υπερφορολόγησης των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και να υλοποιηθεί ένα πλέγμα ενεργειών για τη διαφύλαξη, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την υποστήριξη του τομέα, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσει να υποστηρίζει την ελληνική οικονομία.

 • Σχετικώς με το περιλαμβανόμενο άρθρο 52 «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» στο παρόν Σχέδιο Νόμου έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

  α) Με την παράγραφο 1 «Θεσπίζεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποίο βαρύνει α) τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά, β) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και γ) τα ναυταθλητικά σκάφη.
  Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και ναυταθλητικά σκάφη, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.
  Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατασχεμένα σκάφη»

  β) εις την παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου δεν αναφέρεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του ναυταθλητικού σκάφους το οποίο υπόκειται στο τέλος ΤΕ.Π.Α.Η. κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, ενώ ως γνωστόν σχετικός προσδιορισμός υπάρχει στον νόμο υπ’ αρ. 4256/2014 άρθρο 14 «Τελικές διατάξεις» παράγραφος 1.α και 1.β.

  γ) Ο αθλητισμός ως οικουμενικό κοινωνικό κίνημα και ειδικώτερα εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως λόγω της ιδιαίτερης εμβέλειας προσφοράς του στην ευρωπαϊκή κοινωνία απαλλάσσεται φορολογικών υποχρεώσεων μέσω των φορέων οι οποίοι τον καλλιεργούν (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Κοινότητας – ΔΕΚ προδικαστικό ερώτημα υπόθεσης C-453/93)

  δ) Ο ναυταθλητισμός ειδικά για τη χώρα μας αποτελεί, πέρα των άλλων, μία ιδιαίτερη δραστηριότητα προβολής και ανάδειξης της Ελλάδος μέσω των διεθνών ναυταθλητικών διοργανώσεων που έχουν λάβει χώρα κατά το παρελθόν, ως την πλέον κατάλληλη χώρα για τον θαλάσσιο τουρισμό, με αυτονόητη ευμενή επίδραση επί των δημοσιονομικών εσόδων και του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

  ε) Οι φορείς που καλλιεργούν τον ναυταθλητισμό είναι τα ναυταθλητικά σωματεία τα οποία χρησιμοποιούν δια τον σκοπόν αυτό είτε τα ιδιόκτητα ναυταθλητικά σκάφη είτε τα ναυταθλητικά σκάφη των μελών τους.
  Οι διοργανώσεις των ναυταθλητικών αγώνων έχουν υψηλό κόστος πραγματοποίησης για τις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν, ιδιαίτερα δε εάν είναι διεθνείς. Είναι δε γνωστόν ότι η κρατική επιχορήγηση λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης είναι ανύπαρκτη και η επιβολή των τελών πλοίων και στα ναυταθλητικά σκάφη θα αποτελέσει έναν περαιτέρω παράγοντα εκμηδενίσεως των ναυταθλητικών δραστηριοτήτων εις την χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτική παράδοση παγκοσμίως.
  Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο αριθμός των εν Ελλάδι συμμετεχόντων εις ναυταθλητικές διοργανώσεις ιστιοφόρων σκαφών είναι σχετικά μικρός (περί τα 300), επομένως και το δημοσιονομικό έσοδο από την επιβολή των τελών θα είναι αναλόγως μικρό, ενώ οι επιπτώσεις τους θα είναι σοβαρές.

  Για τους ανωτέρω λόγους ζητάμε την εξαίρεση των ναυταθλητικών σκαφών όπως αυτά ορίζονται στον νόμο υπ’ αριθμόν 4256/2014 άρθρο 14 «Τελικές διατάξεις» παράγραφος 1α και 1β από την υποχρεωτική καταβολή τέλους που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο.

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.)

  1. Άρθρο 52 Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων.
  Αφού καταργούνται οι προηγούμενες ρυθμίσεις με το Τέλος πλόων που ήταν σε άσχετο νομοσχέδιο γιατί δεν κατεβάζει το υπουργείο τις διατάξεις αυτές σε ξεχωριστό νόμο και όχι τσόντα σε άσχετο νομοσχέδιο;

  δδ. Για τα ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων ο υπολογισμός του ΤΕΠΑΗ να γίνεται ως ακολούθως. 40 ευρώ τον μήνα μέχρι τα 12μ συν 10 ευρώ ανά μέτρο υπολογιζόμενο από το 13ο μέτρο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το δικαιότερο της αναλογίας στο ΤΕΠΑΗ

  Πρόταση Υπουργείου Πρόταση ΣΙΤΕΣΑΠ
  Μήκος σκάφους Μηνιαία Ετήσια Διαφορά Μηνιαία Ετήσια Διαφορά
  έως 8μ 20,00€ 240,00€ 20,00€ 240,00€
  8,01έως10μ 30,00€ 360,00€ 50,00% 30,00€ 360,00€ 50,00%
  10,01έως12μ 40,00€ 480,00€ 33,33% 40,00€ 480,00€ 33,33%
  13 130,00€ 1.560,00€ 225,00% 50,00€ 600,00€ 25,00%
  14 140,00€ 1.680,00€ 7,69% 60,00€ 720,00€ 20,00%
  15 150,00€ 1.800,00€ 7,14% 70,00€ 840,00€ 16,67%
  16 160,00€ 1.920,00€ 6,67% 80,00€ 960,00€ 14,29%
  17 170,00€ 2.040,00€ 6,25% 90,00€ 1.080,00€ 12,50%
  18 180,00€ 2.160,00€ 5,88% 100,00€ 1.200,00€ 11,11%

  Επίσης
  Α. η έκπτωση του επαγγελματικού θα πρέπει να ισχύει ανεξαρτήτως μέτρων, και στο άρθρο 52, παράγραφος 2.δδ να αντικατασταθεί η φράση με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης με την φράση τα υπαγόμενα στον Ν4256/14
  Β. η έκπτωση μέχρι 30% λόγω του μόνιμου ελλιμενισμού δεν θα πρέπει να είναι δυνητικό αλλά ξεκάθαρο όπως επίσης και το ποσοστό.
  Γ. Η περίοδος της ανέλκυσης για χειμερινή συντήρηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ο παροπλισμός
  Δ. 3.α. Η κοινή απόφαση με τις λεπτομέρειες της είσπραξης θα πρέπει να βγουν στην διαβούλευση για καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις (κύρια για τα ξένα ιδιωτικά σκάφη που έρχονται στην Ελλάδα ή απλά την διασχίζουν και φθάνουν τα Σαββατοκύριακα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι το σύστημα προετοιμασμένο και να μην ξαναγίνουμε ρεζίλι σε όλο τον κόσμο, όπως έγινε με το Τέλος Πλόων που ουδέποτε τελικά εφαρμόστηκε.
  Επομένως η εφαρμογή του ΤΕΠΑΗ δεν θα πρέπει αν είναι αμέσως μετά την δημοσίευση του νόμου αλλά μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον τρόπο πληρωμής.

  2. Άρθρο 57
  Όλα τα κοινοτικά επαγγελματικά σκάφη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕΠ για τα Ελληνικά επαγγελματικά σκάφη σύμφωνα με το ΠΔ917/79 το οποίο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή οι λιμενικές αρχές μπορούν αν ελέγξουν την συμμόρφωση. Το πιστοποιητικό ελέγχου θα έχει πρακτική σημασία εάν με αυτό καλύπτεται η ΔΙΝΕΘΑΤ στην αναγνώριση των σκαφών ως επαγγελματικών (γεγονός που συνέβαινε στο παρελθόν πριν την κατάργηση του πιστοποιητικού) και δεν θα χρειάζονται τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας της κάθε σημαίας.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας

  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις”, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.) η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως Δυσμενείς Επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.

  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ) ανακοινώνει διαγωνισμούς για επενδύσεις σε Τουριστικούς Λιμένες με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους καθώς παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας τους και προσπαθούν να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις υπηρεσίες των μαρινών έχει αυξηθεί πρόσφατα σε 24% (ισχύει από 01/06/2016) επιπροσθέτως του αυξημένου φόρου πολυτελείας των σκαφών αναψυχής που επανήλθε,
  • η Προσφυγική κρίση στο Αιγαίο έχει μειώσει δραματικά την κίνηση και τον ελλιμενισμό των σκαφών στις αντίστοιχες μαρίνες,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,

  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια προώθησης του απαράδεκτου «Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» το οποίο αποτρέπει την έλευση σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει πλήθος αναποτελεσματικών διατάξεων για τον τρόπο υλοποίησης του ΤΕ.Π.Α.Η που συνδυαστικά με την πιθανή έναρξη υλοποίησης, μεσούσης της τουριστικής περιόδου, θα προκαλέσουν ακόμη περισσότερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Θεωρούμε βέβαιο ότι το μέτρο αυτό επιβάλλεται χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική μελέτη που να τεκμηριώνει το επιθυμητό αποτέλεσμα ή τις πιθανές επιπτώσεις. Αντίθετα, η ‘Ένωση Μαρινών Ελλάδας διαθέτει στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική ζημιά για το κράτος θα είναι πολύ μεγάλη και μη αναστρέψιμη λόγω της άμεσης και για μακρά περίοδο απώλειας άμεσων και έμμεσων φόρων καθώς και θέσεων εργασίας. Σχετικά πρόσφατα παραδείγματα υπάρχουν σε γειτονικές χώρες στις οποίες η επιβολή παρόμοιων φόρων εκδίωξε χιλιάδες σκάφη με αποτέλεσμα την εσπευσμένη κατάργηση τους.

  Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας αποτελείται σήμερα από 22 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού.
  Ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Σταυρούλα Κακαλέτρη, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871024 e-mail: info@greek-marinas.gr

 • 30 Μαΐου 2016, 13:09 | Βαγγελης

  Συμφωνώ με την πρόταση της Π.Ε.Ε.Α

  Πολλές φορές ένας νόμος ,ή, ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .Όμως ,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις , μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας , ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση ,της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη , της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .Σε πρώτο στάδιο ,υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω ……. εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές ,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο , με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγέςΣκάφη με ξένη σημαία ,ή, ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ…..καμία έκπτωση.Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωσηΣε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος , επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις , με ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση . Άρα τελική έκπτωση 25%Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ , Ελληνικής κατασκευής
  -> 20% έκπτωσηΣκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής -> 50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ ,Ελληνικής σημαίας ,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.*Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα) , με ανώτερο το 50% .Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγέςΣκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωσηΣκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση
  (επί των τυχόν εκπτώσεων)Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • 30 Μαΐου 2016, 12:24 | ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Διαβάζοντας το κείμενο μου γεννήθηκαν οι εξής απορίες, που νομίζω θα έχει ο κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης και γνώστης του αντικειμένου. Περίμενα μαζί με το κείμενο να υπάρχει στο πνεύμα του Νόμου (ratio legis) μία εμπεριστατωμένη μελέτη, που να δικαιολογεί επ’ ακριβώς το αναμενόμενο όφελος ή και ενδεχομένως τη ζημία που δημιουργεί η εφαρμογή του Νόμου. Τα θέματα που θα έπρεπε να αναλυθούν θα ήταν τα αναμενόμενα δημόσια έσοδα ή έξοδα, λαμβανομένων υπόψη των εξής:
  – Ο τομέας του yachting (σημαντικό τμήμα της τουριστικής μας βιομηχανίας) είναι υψηλής ποιότητας τουρισμός με σημαντική εισροή εσόδων. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα του yachting (ενοικίαση σκαφών μεμονωμένα και σε φλοτίλες, συντήρηση σκαφών, ελλιμενισμός, διαχείμαση), που βρίσκεται σε μεγάλο ανταγωνισμό με τις γειτονικές χώρες.. Επιβάρυνση σε σκάφη αναψυχής θα έστρεφε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες σε γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερες υποδομές, με αποτέλεσμα την δραματική απώλεια εσόδων. Τα έσοδα δεν προσδιορίζονται μόνο από τα σκάφη, αλλά και από τους επιβαίνοντες επισκέπτες, που θα ενισχύσουν και τις τοπικές κοινωνίες (προμήθειες, σίτιση, διασκέδαση, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, κλπ)
  – Επιβάρυνση της βιομηχανίας επισκευής και συντήρησης των σκαφών θα σήμαινε αύξηση της ανεργίας σε αυτές τις επιχειρήσεις.
  Με βάση τα παραπάνω, θα αναμενόταν και θα ήταν αναγκαίο, να μελετηθεί οικονομοτεχνικά ο Νόμος με στόχο να διαπιστωθεί στο κατά πόσον η ζημίες που θα προκαλέσει η εφαρμογή του Νόμου, θα οδηγήσουν στα αντίθετα από τα προσδοκώμενα οφέλη.

 • 30 Μαΐου 2016, 12:00 | ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Διαβάζοντας το κείμενο μου γεννήθηκαν οι εξής απορίες, που νομίζω θα έχει ο κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης και γνώστης του αντικειμένου. Περίμενα μαζί με το κείμενο να υπάρχει στο πνεύμα του Νόμου (ratio legis) μία εμπεριστατωμένη μελέτη, που να δικαιολoγεί το αναμενόμενο όφελος ή και ενδεχομένως τη ζημία που δημιουργεί η εφαρμογή του Νόμου. Τα θέματα που θα έπρεπε να αναλυθούν θα ήταν τα αναμενόμενα δημόσια έσοδα ή έξοδα, λαμβανομένων υπόψη των εξής:
  – Ο τομέας του yachting (σημαντικό τμήμα της τουριστικής μας βιομηχανίας) είναι υψηλής ποιότητας τουρισμός με σημαντική εισροή εσόδων. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα του yachting (ενοικίαση σκαφών μεμονωμένα και σε φλοτίλες, συντήρηση σκαφών, ελλιμενισμός, διαχείμαση), που βρίσκεται σε μεγάλο ανταγωνισμό με τις γειτονικές χώρες.. Επιβάρυνση σε σκάφη αναψυχής θα έστρεφε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες σε γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερες υποδομές, με αποτέλεσμα την δραματική απώλεια εσόδων. Τα έσοδα δεν προσδιορίζονται μόνο από τα σκάφη, αλλά και από τους επιβαίνοντες επισκέπτες, που θα ενισχύσουν και τις τοπικές κοινωνίες (προμήθειες, σίτιση, διασκέδαση, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, κλπ)
  – Επιβάρυνση της βιομηχανίας επισκευής και συντήρησης των σκαφών θα σήμαινε αύξηση της ανεργίας σε αυτές τις επιχειρήσεις.
  Με βάση τα παραπάνω, θα αναμενόταν και θα ήταν αναγκαίο, να μελετηθεί οικονομοτεχνικά ο Νόμος με στόχο να διαπιστωθεί στο κατά πόσον η ζημίες που θα προκαλέσει η εφαρμογή του Νόμου, θα οδηγήσουν στα αντίθετα από τα προσδοκώμενα οφέλη.

 • 30 Μαΐου 2016, 12:55 | Γεωργία Μελανίτου

  συμφωνώ με την πρόταση της Π.Ε.Ε.Α
  Πολλές φορές ένας νόμος ,ή, ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .Όμως ,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις , μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας , ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση ,της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη , της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .Σε πρώτο στάδιο ,υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω ……. εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές ,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο , με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγέςΣκάφη με ξένη σημαία ,ή, ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ…..καμία έκπτωση.Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωσηΣε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος , επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις , με ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση . Άρα τελική έκπτωση 25%Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ , Ελληνικής κατασκευής
  -> 20% έκπτωσηΣκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής -> 50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ ,Ελληνικής σημαίας ,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.*Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα) , με ανώτερο το 50% .Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγέςΣκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωσηΣκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση
  (επί των τυχόν εκπτώσεων)Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • 30 Μαΐου 2016, 10:01 | Πέτρος

  Με ποια λογική ενα παραλογο εισπρακτικό μέτρο αποκτά λόγο ύπαρξης από καποια μέτρα και πάνω?
  Και γιατί αρκετοί από τους διαμαρτυρόμενους βάζουν οριο τα 10 μέτρα?
  Μήπως επειδη είναι κατοχοι φουσκωτού και οι περισσότεροι γνωστοί τους δεν εχουν μεγαλύτερο από 10μετρο?
  Θα έπρεπε να γνωρίζετε , κύριοι, ότι ένα ερασιτεχνικό σκάφος κάποιας ηλικίας, είτε ταχύπλοο και πόσο μάλλον ιστιοπλοικό,
  – μπορεί να αποκτηθεί με ελάχιστα χρήματα,
  – μπορεί να κοστίζει ελάχιστα η συντήρησή του όταν ξέρει και μπορεί να την κάνει ο ιδιοκτήτης του,
  – το μήκος του δεν είναι αναλογικό μέγεθος για την αξία του.Στερούνται λογικής τα επιχειρήματα ότι ο ιδιοκτήτης ενός 9,5μετρου είναι μικρομεσαίος ενώ αυτός που έχει 11μετρο είναι κροίσος και μπορεί να πληρώνει ό,τι και όσα σας λείπουν.

  Ίσως είναι λογικότερο να μην ισχύσει το μέτρο σε όσα σκάφη έχουν απλή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (το παλιό «πράσινο βιβλιαράκι») αλλά να ισχύσει (αν πρέπει οπωσδήποτε να θεσπιστεί μια ακόμη παραλογη εισπρακτική φορολογία) στα σκάφη με Πρωτόκολλο Επιθεώρησης.

 • 30 Μαΐου 2016, 10:39 | Robert Smith

  We are very disappointed to see the new tax rates. We were planning to visit Greece in our yacht for several months. Unfortunately as a result of this tax we will not be spending as much time as we planned. We will also have to cut back on our spending at local restaurants, etc.
  We know of several other yachtsmen who are also planning to reduce the time and money they spend in Greece.
  Overall, this tax increase will have a negative effect on the local economies with less money and time spent in Greece by visiting yachts.

 • 30 Μαΐου 2016, 08:50 | ΤΡΙΤΩΝΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  «συμφωνώ με την πρόταση της Π.Ε.Ε.Α.»

  Πολλές φορές ένας νόμος ,ή, ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .

  Όμως ,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις , μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας , ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση ,της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.

  Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη , της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .

  Σε πρώτο στάδιο ,υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:

  Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!

  Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω ……. εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές ,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο , με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .

  Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη με ξένη σημαία ,ή, ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ…..καμία έκπτωση.

  Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωση

  Σε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος , επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις , με ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση . Άρα τελική έκπτωση 25%

  Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ , Ελληνικής κατασκευής
  -> 20% έκπτωση

  Σκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής -> 50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ ,Ελληνικής σημαίας ,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.

  *Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα) , με ανώτερο το 50% .

  Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!

  Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωση

  Σκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση
  (επί των τυχόν εκπτώσεων)

  Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!

  Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • 30 Μαΐου 2016, 08:11 | Μιχαηλίδης Νικόλαος

  Συμφωνώ με την πρόταση της Π.Ε.Ε.Α
  Πολλές φορές ένας νόμος ,ή, ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .

  Όμως ,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις , μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας , ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση ,της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.

  Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη , της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .

  Σε πρώτο στάδιο ,υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:

  Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!

  Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω ……. εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές ,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο , με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .

  Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη με ξένη σημαία ,ή, ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ…..καμία έκπτωση.

  Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωση

  Σε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος , επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις , με ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση . Άρα τελική έκπτωση 25%

  Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ , Ελληνικής κατασκευής
  -> 20% έκπτωση

  Σκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής -> 50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ ,Ελληνικής σημαίας ,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.

  *Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα) , με ανώτερο το 50% .

  Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!

  Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωση

  Σκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση
  (επί των τυχόν εκπτώσεων)

  Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!

  Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • Απαράδεκτο Η αποδεδειγμενα λάθος πολιτική των φόρων μόνο αρνητικά αποτελέσματά στην οικονομία έχει φέρει. Έχετε γονατίσει την αγορά με τα φοροεισπρακτικά σας μέτρα.Να θυμίσουμε πως η φορολόγηση στα μικρά σκάφη είναι ήδη μεγάλη, με τη θέσπιση του φόρου πολυτελείας και τα τεκμήρια, τα οποία είναι ήδη δυσβάσταχτα. Επιτέλους σταματήστε!!!!!!!

 • 29 Μαΐου 2016, 21:09 | Αναστάσιος

  Συμφωνώ με την πρόταση της Π.Ε.Ε.Α…

  Πολλές φορές ένας νόμος ,ή, ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .Όμως ,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις , μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας , ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση ,της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη , της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .Σε πρώτο στάδιο,υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω ……. εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές ,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο , με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές Σκάφη με ξένη σημαία ,ή, ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ…..καμία έκπτωση.Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωση Σε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος , επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις , με ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση . Άρα τελική έκπτωση 25%Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ , Ελληνικής κατασκευής
  -> 20% έκπτωση Σκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής -> 50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ ,Ελληνικής σημαίας ,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.*Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα) , με ανώτερο το 50% .Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές Σκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωση Σκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση
  (επί των τυχόν εκπτώσεων)Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • 29 Μαΐου 2016, 19:16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΛΎΜΝΟΥ

  «Συμφωνώ με την πρόταση της Π.Ε.Ε.Α.»
  Σχόλιό στην δημόσια διαβούλευση για το άρθρο 52 http://www.opengov.gr/ythynal/?p=583&cpage=2#comment-933)
  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΌΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ :
  Πολλές φορές ένας νόμος ,ή, ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .
  Όμως ,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις , μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας , ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση ,της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.
  Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη , της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .
  Σε πρώτο στάδιο ,υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:
  Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!
  Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω ……. εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές ,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο , με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .
  Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη με ξένη σημαία ,ή, ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ…..καμία έκπτωση.
  Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος , επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις , με ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση . Άρα τελική έκπτωση 25%
  Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ , Ελληνικής κατασκευής
  -> 20% έκπτωση
  Σκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!
  Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!
  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής -> 50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!
  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ ,Ελληνικής σημαίας ,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.
  *Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα) , με ανώτερο το 50% .
  Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές
  Σκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!
  Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωση
  Σκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση
  (επί των τυχόν εκπτώσεων)
  Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!
  Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • 29 Μαΐου 2016, 00:05 | Ιωαννης

  Το μόνο που θα καταφέρει αυτό το μέτρο για σκαφη κατω απο 12 μέτρα είναι ακόμη ένα πλήγμα στον χώρο το οποίο θα μειώσει ακόμη περισσότερο τα έσοδα του κράτους από τις περιφερειακες δαπάνες λειτουργίας ενός σκαφους οι οποίες δεν θα υπάρχουν γιατί αρκετοί ιδιοκτήτες θα αναγκαστουν να τα παροπλησουν. ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ!!!

 • Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της Π.Ε.Ε.Α :

  Πολλές φορές ένας νόμος ή ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .
  Όμως,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις, μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.
  Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη, της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .
  Σε πρώτο στάδιο, υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!
  Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .

  Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη με ξένη σημαία ή ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ -> καμία έκπτωση.
  Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος, επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις, με ελλιμενισμό στην Ελλάδα,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση. Άρα τελική έκπτωση 25%
  Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ, Ελληνικής κατασκευής -> 20% έκπτωση
  Σκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!
  Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!
  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής -> 50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!
  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ,Ελληνικής σημαίας,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.
  *Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα), με ανώτερο το 50% .

  Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!
  Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωση
  Σκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση (επί των τυχόν εκπτώσεων)
  Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!

  Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • 28 Μαΐου 2016, 21:57 | ΝΤΡΟΠΗ ΣΕΟΛΟΥΣΣΑΣ

  Ντροπή σας που ζητάτε και διάλογο. Οι προηγούμενοι διαλύσαν καταστρέψαν και ηρθατε εσείς να μην αφήσετε τίποτα όρθιο. Αν συζητούσατε για 10 μετρά και επάνω ίσως να υπήρχε κάποια βάση συζήτησης αλλά τι να συζήτηση κανείς μαζί σας αφού έχετε βάλει φόρο πολυτελείας τα 5μετρα βαρκάκια. Τώρα η είστε βαλτοί να ισοπεδώσετε η έχετε κατεβεί από κανένα βουνό και είστε παντελώς άσχετοι. Μην ξεχνάτε τους προηγούμενους όλα τα μεγαλοστελέχη σας γερμανοτσολιάδες τους ανεβάζανε γερμανοτσολιάδες τους κατεβάζανε αναρωτηθείτε τώρα τι είστε εσείς

 • 28 Μαΐου 2016, 19:33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  συμφωνώ με την πρόταση της Π.Ε.Ε.Α
  Πολλές φορές ένας νόμος ,ή, ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .

  Όμως ,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις , μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας , ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση ,της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.

  Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη , της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .

  Σε πρώτο στάδιο ,υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:

  Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!

  Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω ……. εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές ,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο , με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .

  Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη με ξένη σημαία ,ή, ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ…..καμία έκπτωση.

  Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωση

  Σε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος , επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις , με ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση . Άρα τελική έκπτωση 25%

  Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ , Ελληνικής κατασκευής
  -> 20% έκπτωση

  Σκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής -> 50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ ,Ελληνικής σημαίας ,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα ,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.

  *Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα) , με ανώτερο το 50% .

  Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!

  Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωση

  Σκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση
  (επί των τυχόν εκπτώσεων)

  Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!

  Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ

  Πολλές φορές ένας νόμος ή ένα τέλος μπορεί σαν ιδέα να φαντάζει καταστροφικό .

  Όμως,υπό συγκεκριμένη διατύπωση και συνυπολογίζοντας παραμέτρους υπαρκτούς και αναμφισβήτητα ουσιώδεις, μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο στα χέρια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, ένα σημαντικό έσοδο για το κράτος και ταυτόχρονη τροχοπέδη για όσους αποσκοπούν στην ανέξοδη εκμετάλλευση,της φυσικής ομορφιάς της Πατρίδας μας.

  Μέσα από αυτό το σκεπτικό και πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση και ανάπτυξη, της Ελληνικής επιχείρησης και του Ελληνικού Τουρισμού η ΠΕΕΑ καταθέτει τις δικές της προτάσεις της .

  Σε πρώτο στάδιο, υποχρεούμαστε να διαχωρίσουμε τα σκάφη σε δύο βασικούς ρόλους:

  Στα Ιδιωτικά και στα Επαγγελματικά !!!

  Σε δεύτερο στάδιο -και προς έκπληξη των αναγνωστών των θέσεων μας- Προτείνουμε τον διπλασιασμό του προτεινόμενου από το κράτος τέλους , ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ,συμπεριληφθούν και οι παρακάτω εξαιρέσεις/εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές,οι οποίες κατά την άποψή μας, αποτρέπουν τις οριζόντιες αποφάσεις και θέτουν προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την ανάταση της Ελληνικής οικονομίας .

  Ιδιωτικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη με ξένη σημαία ή ιδιοκτησίας αλλοδαπού ΑΦΜ -> καμία έκπτωση.

  Εξαιρούνται αυτά που ελλιμενίζονται καθ’όλην την διάρκεια του χρόνου στην Ελλάδα. Αυτά -> 50% έκπτωση

  Σε περίπτωση ύπαρξης Ελληνικού μόνιμου πληρώματος, επιπλέον 20% έκπτωση
  Περιπτώσεις, με ελλιμενισμό στην Ελλάδα,αλλά με ξένα πληρώματα -> 25% επιβάρυνση. Άρα τελική έκπτωση 25%

  Σε περίπτωση σκάφους ξένης σημαίας, αλλοδαπού ΑΦΜ, Ελληνικής κατασκευής -> 20% έκπτωση

  Σκάφη, που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους Ελληνικών νησιών -> 80% έκπτωση
  Σε περίπτωση ΚΑΙ Ελληνικής κατασκευής -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ιδιοκτησίας ΜΟΝΙΜΩΝ κατοίκων μικρών παραμεθόριων νησιών ανεξαρτήτως των παραπάνω -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ με Ελληνική σημαία και Ελληνικής κατασκευής …..50% έκπτωση.
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών ,με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα και χωρίς ποσοστά *ακινησίας -> απαλλάσσονται !!!

  Σκάφη ημεδαπού ΑΦΜ,Ελληνικής σημαίας,εισαγωγής -> 30% έκπτωση
  Περιπτώσεις των παραπάνω σκαφών με μόνιμο ελλιμενισμό στην Ελλάδα,χωρίς ποσοστά ακινησίας -> 50% έκπτωση.

  *Σε περίπτωση ποσοστών ακινησίας , επιβάρυνση ανά 12δέκατα ακινησίας (ποσοστό 8,33% ανά μήνα), με ανώτερο το 50% .

  Επαγγελματικά
  Εξαιρέσεις /εκπτώσεις/επιβαρύνσεις/απαλλαγές

  Σκάφη ξένης σημαίας με αλλοδαπό ΑΦΜ -> καμία έκπτωση !!

  Σε περίπτωση μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμου Ελληνικού πληρώματος -> επιπλέον 20% έκπτωση

  Σκάφη Ελληνικής σημαίας με ημεδαπό ΑΦΜ -> 50% έκπτωση
  Σε περίπτωση και μόνιμου ελλιμενισμού στην Ελλάδα -> απαλλάσσονται !!
  Περιπτώσεις σκαφών με αλλοδαπό πλήρωμα -> 25% επιβάρυνση (επί των τυχόν εκπτώσεων)

  Σκάφη Ελληνικής κατασκευής και Ελληνικής σημαίας -> απαλλάσσονται !!

  Σαφώς προτείνουμε και τον συνυπολογισμό των θέσεων σωματείων και ομοσπονδιών του κλάδου.

 • 28 Μαΐου 2016, 11:22 | ΕΑΙΣΑ (ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔ.ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ)

  Κυριοι,

  Εφοσον ο θαλασσιος Τουρισμος πρεπει να πληρωσει αντι να «Πληρωθει» που ειναι η μονη πηγη εσοδων πλεον για την χωρα μας διευκρινηστε μας τα εξης:
  1. Tα διερχομενα σκαφη με Κοινοτικη σημαια που δεν υποχρεουνται (Βαση Νομου) να δηλωσουν αφιξη σε καμμια Αρχη, θα πληρωσουν προστιμο για Νομο τον οποιο δεν γνωριζουν????!!!!!!!!!!!!
  2. Ποια θεωρουνται Επαγγελματικα σκαφη? Υπαρχουν σκαφη επαγγελματικα με ξενη σημαια. Θα πληρωσουν το τελος ως Επαγγελματικα? Διοτι ως επαγγελματικα τα μεταχειριζονται οι Τελωνειακες Αρχες!

  Ας ελπίσουμε στην Αναπτυξη

 • 28 Μαΐου 2016, 09:01 | STRATOS

  Νομίζω ότι προτού φτιάξετε έναν νόμο θα πρέπει να δείτε τα υπέρ και τα κατά και να έχετε την γνώση. Τι θα κερδίσετε και τι θα χάσετε. Με τα πειράματα που κάνετε καταστρέφετε την ΕΛΛΑΔΑ. Μετά το ξεπούλημα των λιμανιών και των μαρίνων τώρα με αυτόν τον νόμο άλλο ένα βήμα για το κακό στον τουρισμό. Ρωτήστε όλες τις ταβέρνες γύρο από τις μαρίνες στα νησιά, από τι ζουν. Αυτά που θα χάσει το κράτος και εμείς κατ επέκταση, νομίζω ότι είναι περισσότερα από αυτά που θα κερδίσει.

 • 27 Μαΐου 2016, 22:02 | Μανωλης

  Θα πρεπει συν τοις αλλοις να λυφθει σοβαρα υπ’οψιν η ηληκια του σκαφους. Δεν ειναι δικαιο να πληρωνω το ιδιο για ενα καινουριο 7μετρο με ενα ανω των 10 ή 20 και ανω ετων. Ο μονος χαμενος ειναι το κρατος αφου μαε αναγκάζρι όλους εμας τους πρώην μικρομεσαιους ειτε να εχομε τα σκαφη μας μονιμως παροπλισμενα ( με οτι χασουρα σθνεπαγεται αυτη η λυση καθαρα και μονο για το κρστος αφου ουτε τελη κρατουνται ουτε οι φοροθ απο τα καυσιμα κλπ κλπ) ειτε να τα βρεχομε μια φορα καθε 2-3 χρονια και αυτο για 1-2 μηνες αντε 3 !!! Εμενα για κακη μου τυχη, κατα την αλλαγη σημαιας (ειχε ξενη αρχικα) μαζι με ολα τα αλλα μου ζητηθη να γινει καταμευρηση του σκαφους απο ναυπηγο και ω του θαύματος!!! Ενω ο κατασκευαδτης το δινει 7,00m ο ναυπηγος το εβγαλε 7,10m ( mmνετρησε στο ιλικο μηκος και το ζωναρι προσκρουσης δηλαδη απο 5 εκ για την πλωρη και για την πρυμνη. Με λιγα λογια τι διαφορα και γιατι να διαφοροποιουντε τα 6μετεα απο τα 7μετρα ή και μεχρι τα 10μετρα? Απο τα 10 μετρα και πανω το καταλαβαινω και ειναι θεμιτο. Δεν μπορουν πολλοι ελληνες (πολλω δε τη σημερον) ουτε να αγορασουν αλλα ουτε να συντηρησουν τετοιου μεγεθους ερασιτεχνικα σκαφη. Αυτοι που τα εχουν λοιπον μπορουν αρα νσ πληρωσουν .

 • 27 Μαΐου 2016, 22:29 | Γιάννης

  Κύριοι

  Οι επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί στις βάρκες τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πλέον δραματικές και οδηγούν όλη τον κλάδο σε μαρασμό. Φόρος πολυτελείας, Άδεια Αλιείας , Τέλος Πλόων (Τ.Π.Π) και τώρα τέλος Πλοίων Αναψυχής.

  Δηλαδή βάρκα μεγαλύτερη των 7 μέτρων και μικρότερη από 5 έτη έχει :

  Φόρος Πολυτελείας : 13% στα 12000 = 1560€
  Τ.Π.Π = 200€
  Αδεια Αλιείας ( Αν μπορεί να βγάλει) ~ 150 €
  ΤΕΠΑΗ = 20 χ 12 = €240

  Σύνολο = €2150 μόνο για να το έχει στην Ελληνική Επικράτεια.

  Με το συγκεκριμένο μετρό γίνετε φανερό οτι πλήττονται άμεσα οι έχοντες βάρκες μικρότερες των 10 – 12 μέτρων καθότι τα μεγάλα σκάφη και οι “κατέχοντες” θα ελλιμενίζονται σε μαρίνες εκτός Ελλάδος. Άρα θα καταφέρουμε να μεταφέρουμε όλους τους Έλληνες με μεγάλα σκάφη στην Τουρκία, Αλβανία, Ιταλία κ.λ.π. Έτσι πάλι θα πληρώσουν οι μικροί που δεν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Επίσης θα προσθέσουμε ένα ακόμα φόρο σε κάθε τουρίστα που θα θελήσει να επισκεφτεί την Ελλάδα με την βάρκα του.

  Αναφέρεται ότι το τέλος αφορά κάθε βάρκα μεγαλύτερη 7 μέτρων για όσο διάστημα βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση τι γίνετε σε περίπτωση ακινησίας ( καθότι αναφέρεται μόνο παροπλισμένα σκάφη εξαιρούνται ) ή όταν η βάρκα βρίσκετε εκτός νερού.

  Παρακαλώ αν το Υπουργείο Νησιωτική Πολιτικής θέλει πραγματικά να τιμά το όνομα του να το ξανασκεφτεί στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου.

  Ευχαριστώ.

 • 27 Μαΐου 2016, 21:42 | γιωργος

  Απαραδεκτο !!!!!!!
  ενας ακομη αδικος φορος. Η αποδεδειγμενα λαθος πολιτικη των φορων μονο αρνητικα αποτελεσματα στην οικονομια εχει φερει. Αν οι φοροι σας καλυπτουν λογιστικα , ταμειακα σας εκθετουν και αφανιζουν καθε φορα εναν τομεα της οικονομιας μειωνοντας την φοροδοτικη του ικανοτητα και σε αλλους φορους.
  Επι τελους. Με φορους επι φορων αναπτυξη δεν φαινεται.!!!!!!

 • 27 Μαΐου 2016, 16:40 | Κυριάκος

  Πάρτε χαρτί και μολύβι επιτέλους και αποτιμήστε τα αίσχη που δημιουργούν τα καταστρεπτικά μέτρα που λαμβάνετε. Κάθε μέρα είναι και χειρότερη εξαιτίας των αποφάσεων που επιβάλετε στον Ελληνικό λαό. Έχετε γονατίσει την αγορά με τα φοροεισπρακτικά σας μέτρα. Επιτέλους σταματήστε!!!!!!!

 • 27 Μαΐου 2016, 15:08 | Βλάχος Σταμάτης

  Αν φορολογήσετε και άλλο τα μικρά σκάφη που ανήκουν στην μεσαία τάξη ίσως πάρετε κάποιους λίγους φόρους από κάποιους που αντέχουν ακόμη αλλά τους περισσότερους θα τους αναγκάσετε με αυτόν τον τρόπο να τα βγάλουν σε ακινησία ή να τα πουλήσουν, προσωπικά αυτό θα κάνω.
  Μπορείτε να φορολογήσετε τα σκάφη με ξένη σημαία που φοροδιαφεύγουν συστηματικά!
  Σκεφτείτε καλά όμως την ερήμωση των νησιών και την συρρίκνωση της οικονομίας που θα επιφέρει ένα τέτοιο μέτρο δεδομένου ότι κάθε σκάφος κινεί ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών που το υποστηρίζουν: (Ανταλλακτικά – συντήρηση – εφοδιασμός) πριν αυτό φτάσει να στολίζει με την παρουσία του μια ακτή, ένα λιμανάκι, ένα νησί μας! Δεν θα χάσετε μόνο τον φόρο από όλη αυτήν την δραστηριότητα αλλά και το χρήμα όλων αυτών που έρχονται για να τα θαυμάσουν!
  Και όλα αυτά για να διατηρήσετε μερικούς ψηφοφόρους σας του δημοσίου? Αξίζει? Κάντε το αν τολμάτε! Πέρα του ότι θα σας πάρουμε με τις κοτρόνες δεν σας βλέπω και για πολύ ακόμη στην εξουσία με τις μαλακίες που αμολάτε κάθε μέρα!

 • 27 Μαΐου 2016, 14:49 | sorcerer

  Απαραδεκτη ρύθμιση για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
  Τόσα σας λείπουν κάθε μήνα? Τι σημαίνει τέλος για τη χρήση της θάλασσας? Τι ακριβώς προσφέρει η κρατική μηχανή στον ιδιοκτήτη σκάφους για να χρεώνει τέλος για να δικαιούται να έχει ένα πλεούμενο? Βεβαιώνει ότι θα έχει πάντα κάλμα για να απολαμβάνει τις πλόες του? Βεβαιώνει θέση σε λιμάνι ή σε καταφύγιο? Βεβαιώνει ασφάλεια στο λιμάνι? Ειστε απαράδεκτοι και κατάπτυστοι. Δεν προσφέρετε τίποτα και απλά ζητάτε ένα φόρο επειδή έτσι σας αρέσει. Πάρτε το τώρα πίσω

 • 27 Μαΐου 2016, 13:07 | ΝΙΚΟΣ

  Σε μια καθαρά θαλασσινή χώρα όπως η Ελλάδα, με παράδοση αιώνων στη Ναυτιλία είναι προφανές ότι η κατοχή ενός σκάφους δεν θεωρείται πολυτέλεια αλλά τρόπος ζωής. Αυτό βέβαια για λογικούς ανθρώπους!

  Με αυτό τον τρόπο καταφέρατε επίσης να διαλύσετε την τελευταία βιοτεχνία που είχε απομείνει στην Ελλάδα. Τα μικρά αυτά ναυπηγεία που τα περισσότερα ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρήγαγαν σκάφη υψηλών προδιαγραφών πολύ καλύτερα από τα εισαγόμενα και πολύ ποιο κατάλληλα για τις ελληνικές θάλασσες.

  Πέρα όμως από τους παραπάνω προφανείς λόγους οι οποίοι έχουν σχολιαστεί επαρκώς, εγώ θα μείνω σε κάτι που μάλλον σας διαφεύγει: ΔΕΝ ΣΑΣ ΣΥΜΦΈΡΕΙ! θα πάθετε αυτό που πάθατε με τα υπερβολικά υψηλά τέλη των αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού.

  Ένα μεσαίου μεγέθους σκάφος με πολύ λίγη χρήση θα χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 50 ώρες το χρόνο. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 1500 λίτρα βενζίνης κόστους 2100€ από τα οποία τα 1500€ είναι φόρος. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους θα πληρώσει για τη συντήρηση του, για την ασφάλειά του, για την αποθήκευσή του, θα αγοράσει κάποιο αξεσουάρ, θα πάει τις θαλασσινές εκδρομές του και γενικότερα θα κινήσει την αγορά, με αποτέλεσμα να πληρώσει ΦΠΑ για όλες αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και όσοι του τις παρέχουν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος που τους αναλογεί.

  Όταν το σκάφος είναι σε ακινησία ή κινείται ελάχιστα το κράτος ή δεν εισπράττει τίποτα ή εισπράττει ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά που θα εισέπραττε.

  Όσα περισσότερα σκάφη κυκλοφορούν και όσο περισσότερο κυκλοφορούν τόσο γεμίζουν τα ταμεία του κράτους.

  Μήπως λοιπόν τα σαΐνια του υπουργείου οικονομικών πρέπει να το σκεφτούν ξανά; Όχι για να λυπηθούν τον κοσμάκη και να του χαρίσουν ένα χαράτσι λιγότερο, αλλά γιατί έτσι τους συμφέρει.

 • 27 Μαΐου 2016, 12:30 | Ελευθέριος Καραελευθερίου

  Σε μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα, θεωρώ απαράδεκτο να στοχοποιούνται οι κάτοχοι μικρών σκαφών αναψυχής, ιδιαίτερα όταν οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν στην τέως μικρομεσαία τάξη που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
  Να θυμίσουμε πως η φορολόγηση στα μικρά σκάφη είναι ήδη μεγάλη, με τη θέσπιση του φόρου πολυτελείας και τα τεκμήρια, τα οποία είναι ήδη δυσβάσταχτα.
  Μη ξεχνάμε άλλωστε και πως το 75% της αξίας του καυσίμου είναι φόροι, γεγονός που σημαίνει πως είναι σε όφελος της κυβέρνησης να δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο ενός σκάφους να το κινεί, αφού πλέον δεν αντέχει άλλους φόρους.
  Ας μη παραβλέπουμε και το γεγονός πως περισσότερα από 9.600 σκάφη έχουν τεθεί σε ακινησία, αποδεικνύοντας πως όλοι όσοι διαθέτουν ένα μικρό πλεούμενο, δεν είναι «οι… σκαφάτοι» όπως νομίζει η κυβέρνηση.
  Η αλήθεια είναι πως το πρόβλημα υπάρχει στα μεγάλα σκάφη με ξένη σημαία. Σχεδόν όλοι οι ιδιοκτήτες μεγάλων σκαφών, για να μη φορολογηθούν, έχουν ξένη σημαία. Ας θεσπιστεί λοιπόν ο φόρος στα μεγάλα σκάφη με ξένη σημαία. Δε γίνεται να πληρώσουν και πάλι τη νύφη τα μικρά πλοία αναψυχής.
  Ας θεσπιστεί το νέο χαράτσι, στα σκάφη άνω των 10 μέτρων και σε όλα όσα έχουν ξένη σημαία, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

 • Dear sirs, I represent the members of the Cruising Association of Great Britain.
  When the TPP came out, we corresponded with the authorities under the previous government. Our aim was to help make the tax easy for our members (and all yachtsmen to pay and as such had many discussions on our ideas, indeed the whole of the changes to the Port Police duties came about as a result of our active cooperation with your government. You should note that I think we were the only National Organisation who did not complain, as we feel you have a right to the income you justly deserve for your beautiful coast line.

  Could we please have some information on the method of payment that you propose, especially the electronic method, which I presume will be in English also?

  The Cruising association could be of great assistance to you in creating a workable (and acceptable) collection process. Last time we identified a number of implementation issues which if solved would make the tax more acceptable to Yachtsmen.

 • Please clarify whether the 10% discount for paying in December for the next year can also be added to the discount for over 12 meters paying in one go.

  Please also clarify the method on electronic payment. It must be able to accept credit cards and be in English at least, and not require a visit to Port Police or the dreaded Tax office. If so you will get a whole sale refusal to pay.

  Will the monthly payments be from the date of entry or from the 1st of the month. It is madness not to do it from data of entry.

  We would like to be involved in the implementation of the Tax as we can help with our experience of yachting in the area and help you implement a working and acceptable tax

 • 27 Μαΐου 2016, 11:35 | Αναγνωστοπουλος

  Για ποιο λόγο να πληρώσει αυτός που έχει ένα σκάφος άνω των 7μ την σωτηρία της ΕΑΣ.

  Εάν η ΕΑΣ δεν βγαίνει ας κάνει περικοπές. Είστε αισχροί που απαιτείται ως κυβέρνηση να κλείσει κάποιος άλλος άσχετος λόγω της υστέρησης των χρημάτων από την ιδιωτική αγορά των σκαφών αναψυχής.