Άρθρο 26 – Εξομοίωση των δοκίμων Λιμενοφυλάκων, Υπαξιωματικών και Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως προς τις ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας, με τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατέστησαν σωματικώς ανίκανα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄63), προστίθεται εδάφιο ως κατωτέρω:
“Οι ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας εφαρμόζονται αναλόγως και στους δοκίμους Λιμενοφύλακες, Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι θεωρούνται ως μόνιμοι στρατιωτικοί και ότι έχουν αποκτήσει το βαθμό αποφοίτησής τους, από τον χρόνο της πάθησης, ή του τραυματισμού τους.”