Άρθρο 24 – Θητεία Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 81/2012 “Ιεραρχία, προαγωγές, μεττάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής” (Α΄139) αντικαθίσταται ως εξής:
“Η αποστρατεία του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ πριν από τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται, είτε κατόπιν αιτήσεως του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεως του, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.ΕΑ. Με την ίδια απόφαση, το Κ.Υ.Σ.Ε.Α δύναται να απονέμει τον βαθμό του Ναυάρχου εν αποστρατεία, στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος αποστρατεύεται.”
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 81/2012 “Ιεραρχία, προαγωγές, μεττάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής” (Α΄139) αντικαθίσταται ως εξής:
“Η θητεία του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ορίζεται διετής και δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. ”