Άρθρο 57 – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

1. Στο άρθρο 10 του Νόμου 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) προστίθεται πέμπτη παράγραφος ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση σε οποιαδήποτε χώρα, της εκμετάλλευσης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στην Ελλάδα με σύμβαση ολικής ναύλωσης, ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου»
2.Η περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) τροποποιείται ως εξής:
«Για τα σκάφη της περίπτωσης α΄, τα οποία φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής, απαιτείται να συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που αφορούν σε πλοία με ελληνική σημαία. Προς απόδειξη της ως άνω συμμόρφωσης τα σκάφη αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής το οποίο εκδίδεται είτε από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είτε από άλλο Οργανισμό (Νηογνώμονα) ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία με Ελληνική σημαία αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι προϋποθέσεις και λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση του ως άνω Πιστοποιητικού».

 • 28 Μαΐου 2016, 18:21 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  ΓΙΑΤΙ;;;;;;
  Εξαιρετικά παράξενη –αν όχι μυστήρια- η διάταξη της παρ. 1. Δηλαδή πως απαγορεύουμε διαφημίσεις σε άλλες χώρες, σε όλο τον πλανήτη;;; Άγνωστη η σκοπιμότητά της…
  _________
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ Σ/Ν
  «1. Στο άρθρο 10 του Νόμου 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) προστίθεται πέμπτη παράγραφος ως εξής: “5. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση σε οποιαδήποτε χώρα, της εκμετάλλευσης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στην Ελλάδα με σύμβαση ολικής ναύλωσης, ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου”»
  _________
  ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
  Το άρθρο 10 του Νόμου 4256/2014 έχει σήμερα ως εξής:
  «Άρθρο 10 Γενικές διατάξεις
  1.α.Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), το οποίο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου χρόνου. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή.
  β. Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζεται αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α’ 256).
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το κα- ταβαλόμενο τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 9, οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου.
  3.Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, το οποίο καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (Transit Log), σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις. Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων.
  4. α. Επιτρέπεται να συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, εφόσον είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή, προκειμένου για ξένη σημαία, πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα λοιπά προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1.δ του άρθρου 1, των άρθρων 3 και 7, και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9, χωρίς υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης. Στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής το οποίο είναι ιστιοφόρο, έχουν επίσης εφαρμογή τα κριτήρια που θεσπίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1.
  β. Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία εκτελούν σύμβαση ναύλωσης, δεν παρέχονται απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.»