Άρθρο 16 – Τροποποιήσεις και Συμπληρώσεις Κανονισμών

1. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 1045/1980 (Α’ 95) “Περί κύρωσης της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Σύμβασης ‘περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσσῃ 1974′ και περί άλλων τινών διατάξεων”, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο πέμπτο του ν.2208/1994 (Α’ 71), ως ακολούθως:
»2. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, που αφορούν στους Κανονισμούς του Παραρτήματος εκτός του Κεφαλαίου 1 αυτού, καθώς και οι τροποποιήσεις στους Διεθνείς Κώδικες Χημικών Χύμα (IBC) και Υγραεριοφόρων (IGC), που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.1974, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 1159/1981 (Α’ 143) “περί κυρώσεως του υπογραφέντος εις Λονδίνον Πρωτοκόλλου 1978 του αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβαση ‘περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσσῃ 1974’ και περί άλλων συναφών διατάξεων” , ως ακολούθως:
»Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης ‘περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974′ και οι δια του κυρωμένου Πρωτοκόλλου τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων.»
3. Το άρθρο πέμπτο του ν. 2208/1994 (Α’ 71) “Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974”, καταργείται και το άρθρο έκτο αναριθμείται σε άρθρο πέμπτο.
4. Το προοιμιακό εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 391/1968 “περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως ‘περί γραμμών φορτώσεως’, 1966”, τροποποιείται ως ακολούθως:
»1. Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται όπως:»
5. Το άρθρο τρίτο του ν. 1373/1983 (Α’ 92) “Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969 (ΙΜΟ – Λονδίνο, 1969)”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
»(1) Η κύρωση των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων της Σύμβασης ή των Παραρτημάτων της γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(2) Αποφάσεις, συστάσεις και οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αναφέρονται στην εφαρμογή της Σύμβασης, μπορούν να γίνονται αποδεκτές με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ 93/1974 “περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνῳ Συμβάσεως ‘περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλάσση, 1972’”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“ 1. Οι παραβάσεις των διατάξεων της διά του παρόντος Ν.Δ κυρούμενης Συμβάσεως, ως και των κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος εκδιδόμενων Π.Διαταγμάτων , Υπουργικών Αποφάσεων και Κανονισμών , τιμωρούνται διά προστίμου οριζομένου διά Π. Διατάγματος ή Υπουργικής Απόφασης και δυνάμενου να αυξηθεί μέχρι του διπλάσιου εν περιπτώσει υποτροπής».
7. Το προοιμιακό εδάφιο του άρθρου 7 του Ν.Δ 93/1974 “περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνῳ Συμβάσεως ‘περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλάσση, 1972’”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
»Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιτρέπεται όπως:».
8. Στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποστέλλει στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σύνολο των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου.