Άρθρο 18

1. Το άρθρο 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 156
Έκδοση αστυνομικών διατάξεων
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων διοικητικής αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών εκδίδονται αστυνομικές διατάξεις, με τον τύπο Γενικών Κανονισμών Λιμένων και Ειδικών Κανονισμών Λιμένα, ως εξής:
α) Οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων ρυθμίζουν κοινά θέματα για όλες τις Λιμενικές Αρχές και ισχύουν στις περιοχές δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. Οι ανωτέρω Κανονισμοί φέρουν μοναδικό αριθμό έκδοσης που δεν μεταβάλλεται σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, εκδίδονται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων που έχουν ήδη εκδοθεί κωδικοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φέροντας ως αριθμό έκδοσης τον αρχικό αριθμό του σχετικού Γενικού Κανονισμού Λιμένων.
β) Οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα ρυθμίζουν επιμέρους θέματα των Λιμενικών Αρχών τα οποία δεν ρυθμίζονται ολικά ή μερικά από τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων και ισχύουν μόνο στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής στην οποία αναφέρονται. Οι ανωτέρω Κανονισμοί φέρουν μοναδικό αριθμό έκδοσης που δεν μεταβάλλεται σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια Λιμενική Αρχή, μετά από γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη, κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα που έχουν ήδη εκδοθεί κωδικοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φέροντας ως αριθμό έκδοσης τον αρχικό αριθμό του σχετικού Ειδικού Κανονισμού Λιμένα.»
2. Οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένα των Λιμενικών Αρχών που μετατάχθηκαν σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με το π.δ. 81/2014 «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» (Α΄125), καταργούνται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Για τη χορήγηση άδειας διενέργειας εργασιών μετάγγισης φορτίων χύμα αργού πετρελαίου και παραγώγων αυτού μεταξύ πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων στη θάλασσα, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27Β του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18 (Β΄ 12/1999), το οποίο προστέθηκε με το Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 55 (Β΄ 2342/2014), και εφόσον διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, κατατίθεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή παράβολο πληρωμής τέλους υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Ποσότητα υπό μετάγγιση φορτίου Τέλος υπέρ του Δημοσίου
(σε μετρικούς τόνους) (σε ευρώ)

<5.000 4.000€5.001 – 50.000 4.000€+0,40€/τόνο επιπλέον των 5.000 τόνων50.001– 100.000 22.000€+0,35€/τόνο επιπλέον των 50.000 τόνων100.001 – 150.000 39.500€+0,30€/τόνο επιπλέον των 100.000 τόνων> 150.000 54.500€+0,25€/τόνο επιπλέον των 150.000 τόνων
4. Στο άρθρο 3 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162) προστίθεται παράγραφος 24, ως εξής:
«24. Το ύψος του προστίμου της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο Π= ΚΠ + (Εμβ1*σβ1+…+Εμβν*σβν)*10 , όπου, Π νοείται το ποσό του προστίμου (σε ευρώ με στρογγυλοποίηση στην επόμενη εκατοντάδα), ΚΠ νοείται το κατώτατο πρόστιμο που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, Εμβ1…ν νοούνται τα εμβαδά σε τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών που έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί ή κατασκευασθεί και σβ1…ν νοούνται οι συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν στα ανωτέρω εμβαδά, οι οποίοι προσδιορίζονται αναλόγως του είδους της εκάστοτε παράνομης επέμβασης.
Σε περίπτωση τέλεσης της παράβασης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (NATURA) ή υποτροπής του υπαιτίου της παράβασης ή αναίρεσης, λόγω της παράβασης, του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού, το πρόστιμο που προσδιορίζεται βάσει των ανωτέρω, διπλασιάζεται.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας (σβ1…ν) στον τύπο του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή.»