Άρθρο 38 – Συντήρηση πτητικών μέσων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ

1. Στο άρθρο 56 του Νόμου 4331/2015 “Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 69) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α` 52).”
2. Στο άρθρο 56 του Νόμου 4331/2015 “Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 69) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
“2. Οι συμβάσεις μεταξύ του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε. σχετικά με προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ και παρατάθηκαν σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δύνανται να ανανεωθούν με κοινή συμφωνία των δυο μερών άπαξ και για χρονικό διάστημα μέχρι 5 έτη από την παράταση με τροποποίηση ή μη των όρων τους. Για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α` 52).”