Άρθρο 13 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 14 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3622/2007 (Α’ 281), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.