Άρθρο 22 – Χρήση PLB

1. Η καταχώρηση του PLB πραγματοποιείται με μέριμνα του κατόχου του πριν από τη χρήση του. Με την περάτωση της διαδικασίας διασφαλίζεται η δυνατότητα συλλογής κρίσιμων πληροφοριών από τις Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης σε ενδεχόμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης καθώς και διαπίστωσης εσφαλμένων ενεργοποιήσεων, προς αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού.
2. Η χρήση του PLB συνιστά την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκπομπής σήματος κινδύνου, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση εσφαλμένης ενεργοποίησης του PLB ο κάτοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα σχετικά το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας, χρήσης, κωδικοποίησης και καταχώρησης των PLBs, ο τύπος και το περιεχόμενο της κάρτας καταχώρησης PLB καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.