Άρθρο 08 – Τροποποίηση του π.δ. 314/2001 (Α’ 212)

Το π.δ. 314/2001 «Καθιέρωση συστήματος υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro-ro πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.1999» (Α’ 212), όπως ισχύει, τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως:
α) Η περίπτωση (κβ) του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«(κβ) «ΚΕΠ», ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
β) Στο άρθρο 2, προστίθεται περίπτωση (κε), ως εξής:
«(κε) “ΔΑΝ”, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
γ) Η πρώτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου και η τρίτη περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του Παραρτήματος V του άρθρου 17 αντικαθίστανται ως εξής:
«- ο ειδικευμένος επιθεωρητής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος υπηρεσίας, στον ΚΕΠ ή στη ΔΑΝ ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητής ασχολούμενος με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση σύμφωνα με τη σύμβαση SOLAS του 1974
-να έχει υπηρετήσει επί δύο τουλάχιστον έτη στον ΚΕΠ ή στη ΔΑΝ ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητής ασχολούμενος με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση σύμφωνα με τη σύμβαση SOLAS του 1974».