Άρθρο 41 – Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

“ Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Λ.Α.Π./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ο οποίος συνεστήθη με την παράγραφο 7 του άρθρου 128 του ν.3079/2002 (Α΄311) και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδρομές των δικαιούχων του στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό την οικονομική τους αρωγή προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, υπάγεται από 26-11-2008 στην εξαίρεση της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3697/2008 (Α΄194). Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4174/2013 (Α΄170), λογίζεται ως νομική οντότητα, η οποία εμπίπτει στην περίπτωση (δ) του άρθρου 3 του νόμου αυτού.”