Άρθρο 49 – Απόδοση έκτασης Λιπασμάτων

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως “περιοχή Λιπασμάτων” ορίζεται η χερσαία έκταση (περίπου 86.000 τ.μ.) εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ από τον λιμενοβραχίονα Κράκαρη έως τον όρμο της Δραπετσώνας (δεξαμενές καυσίμων).
2. Η χρήση της έκτασης της προηγούμενης παραγράφου παραχωρείται με τη δημοσίευση του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του Νόμου 4342/2015 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 143). Για την παραχωρούμενη χρήση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν οφείλεται αντάλλαγμα, υπό τον όρο ότι χρήστης της παραχωρούμενης έκτασης είναι ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παραχώρησης του παρόντος άρθρου, η διαχείριση των παραχωρούμενων ακινήτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περί των χρήσεων γης και των όρων δόμησης κειμένων πολεοδομικών διατάξεων.