Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) Επιθεωρητής Κράτους Σημαίας (Flag State Surveyor), το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υπό ελληνική σημαία πλοία, καθώς και σε λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις της ημεδαπής.
β) Επιθεωρητής Αρχής Κράτους Λιμένα (Port State Control Officer), το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στον τομέα ελέγχου των Αρχών του Κράτους Λιμένα.
γ) Επιθεωρητής της οδηγίας 1999/35/ΕΚ, το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, ανεξαρτήτως σημαίας, που εκτελούν τακτικό δρομολόγιο στο πλαίσιο εσωτερικού ή διεθνούς πλου από ή προς ελληνικό λιμένα, σε θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία Α’ του άρθρου 4 του π.δ. 103/99 «Πρότυπα ασφαλείας επιβατηγών πλοίων» (Α’ 110).
δ) Ελεγκτής διαχείρισης ασφαλείας πλοίων (ISM Αuditor), το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια ελέγχων σε υπό ελληνική σημαία πλοία και στις εταιρείες αυτών στο πλαίσιο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM), όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) Εταιρεία, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα ISM, ο πλοιοκτήτης, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ναυλωτής πλοίου, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα.
στ) Ελεγκτής ασφαλείας πλοίων από έκνομες ενέργειες (ISPS Αuditor), το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια ελέγχων σε υπό ελληνική σημαία πλοία στο πλαίσιο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS), όπως ισχύει κάθε φορά.
στ) Ελεγκτής ασφαλείας πλοίων από έκνομες ενέργειες (ISPS Αuditor), το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια ελέγχων σε υπό ελληνική σημαία πλοία στο πλαίσιο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) καθώς και του Καν. 725/2004, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ζ) Επιθεωρητής της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υπό ελληνική σημαία πλοία στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης αυτής.
η) Επιθεωρητής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Έκδοσης πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών, 1978 (STCW 1978), το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υπό ελληνική σημαία πλοία στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης αυτής.
θ) Αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο (duly authorized officer), το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και συμμόρφωσης επί των υπό ξένη σημαία πλοίων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα ISPS σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του Κεφαλαίου XI-2 της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS).
ι) Ελεγκτής σχεδίων – μελετών (Plan Approval Inspector), το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια ελέγχων σχεδίων – μελετών και λοιπών υπολογισμών που αφορά σε υπό ελληνική σημαία πλοία.
ια) Ελεγκτής ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης/λιμένα, το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια ελέγχων ασφάλειας στους λιμένες και τις λιμενικές εγκαταστάσεις εντός της ελληνικής επικρατείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 725/2004/ΕΚ και της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ.
ιβ) Αναγνωρισμένος Οργανισμός (Α.Ο), ο Οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος από την Ελληνική Κυβέρνηση να παρέχει τις προβλεπόμενες από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, υπηρεσίες σε υπό ελληνική σημαία πλοία και στις διαχειρίστριες εταιρείες αυτών.
ιγ) Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (Α.Ο.Α) πλοίων, ο Αναγνωρισμένος Οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος από την Ελληνική Κυβέρνηση να παρέχει τις προβλεπόμενες από την υφιστάμενη νομοθεσία, υπηρεσίες σε υπό ελληνική σημαία πλοία στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα ISPS.
ιγ) Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (Α.Ο.Α) πλοίων, ο Αναγνωρισμένος Οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος από την Ελληνική Κυβέρνηση να παρέχει τις προβλεπόμενες από την υφιστάμενη νομοθεσία, υπηρεσίες σε υπό ελληνική σημαία πλοία στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα ISPS καθώς και του Καν. 725/2004, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ιδ) Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (Α.Ο.Α) λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, ο Οργανισμός που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, έναντι ενδεχόμενων κινδύνων από μη νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 725/2004ΕΚ και αξιολογήσεων ασφάλειας λιμένα σύμφωνα με την Οδηγία 2005/65/ΕΚ.
ιδ) Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (Α.Ο.Α) λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, ο Οργανισμός που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, έναντι ενδεχόμενων κινδύνων από μη νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 725/2004ΕΚ καθώς και αξιολογήσεων και σχεδίων ασφάλειας λιμένα σύμφωνα με την Οδηγία 2005/65/ΕΚ.
ιε) Ελεγκτής Α.Ο – Α.Ο.Α. πλοίων, το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο να διενεργεί ελέγχους-επιθεωρήσεις με σκοπό την παρακολούθηση του έργου του Οργανισμού.
ιστ) Ελεγκτής Α.Ο.Α λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο να διενεργεί ελέγχους για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης αυτών για την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων.
ιστ) Ελεγκτής Α.Ο.Α λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, το πρόσωπο που είναι πιστοποιημένο να διενεργεί ελέγχους για την αναγνώριση και τη διατήρηση της αναγνώρισης αυτών για την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, λιμένων και σχεδίων ασφάλειας λιμένων.
ιζ) Επαγγελματική εμπειρία, η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποδεδειγμένα αποκτηθεί από απασχόληση σε Δημόσια Υπηρεσία ή ιδιωτική επιχείρηση στους τομείς της επιθεώρησης ή του ελέγχου των πλοίων ή των εταιρειών για την πιστοποίηση τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των πλοίων ή την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος ή την ασφαλή διαχείριση πλοίων/εταιρειών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.
ιη) ΚΕΠ, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ιθ) ΔΑΝ, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
κ) ΔΕΚΝ, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
κα) Απόφοιτος Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν, το πρόσωπο που έχει αποφοιτήσει από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού.
κβ) Απόφοιτος ΣΔΣΛ, το στέλεχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) που έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών.
κγ) Προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • 26 Μαΐου 2016, 13:18 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

  1.-ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ στ, ιγ, ιδ ΚΑΙ ιστ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ) ΟΜΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ/// ΦΡΟΝΩ ΟΤΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΘΟΣΟΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 725/2004 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS (ΒΛΕΠΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΛΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)/// ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟ ιστ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΥΠΟΨΗΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΣΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΟΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ///

  2.-ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟ θ ΦΡΟΝΩ ΟΤΙ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 725/2004 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ///

  3.-ΩΣ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:
  Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 725/2004 (ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)///
  Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΤΙΚΟΥ «ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 • 26 Μαΐου 2016, 10:28 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Στο άρθρο 2 το εδάφιο κγ να συμπληρωθεί (και απο τους μονίμους υπαλλήλους των κατά τόπους Υγειονομικών Αρχών των Λιμένων (Διευθυνσέων Δημοσιας Υγείας και Υγειονομικών Ελέγχων.
  αυτο κρίνεται σκόπιμο καθώς η MLC πέρα απο εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα καθορίζει θέματα υγιεινής (χωροι εστιασης , μαγειρια), ασφάλειας της εργασίας καθως περιέχει και στοιχεία ιατρικου απορρητου (ιατρικά πιστοποιητικά) και ιατρικών εγκαταστάσεων (αναρρωτηρια) ως εκτουτου δεδομένου οτι οι ανωτέρω Υπηρεσίες ασκουν ελεγχους στα πλοία στα πλαίσια του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τις λιμενικές αρχές