Άρθρο 06 – Τροποποίηση του π.δ. 16/2011 (Α’ 36)

Το Παράρτημα ΧΙ του π.δ. 16/2011 « Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (Α’ 36)», όπως ισχύει, τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως:
α. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) να διαθέτουν σχετικό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο και να έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως και αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ειδίκευσης στον τομέα επιθεώρησης/ελέγχου ασφάλειας πλοίων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, του παρόντος, ως «ισοδύναμο δίπλωμα» νοείται το πτυχίο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ), καθώς και της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικώνού Σώματος».
β. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι ικανοί να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με τους ναυτικούς στη γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στη θάλασσα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει.»

 • 31 Μαΐου 2016, 13:31 | Πέτρος

  Είναι πολύ παράξενο ενώ η νομοθεσία μιλάει για Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο , το Υπουργείο να προσπαθεί να εξισώσει τις ΑΕΝ και ΑΔΣΕΝ σε ισοδύναμες με Πανεπιστημιακό δίπλωμα .

  Επιπλέον το πτυχίο ΣΔΣΛΣ το κατέχουν γυμναστές, φιλόλογοι , οικονομολόγοι,νομικοί κτλ Είναι παρερμηνεία -τουλάχιστον – της Διεθνούς και Ενωσιακής νομοθεσίας να βαφτίσουμε τον γυμναστή ως σχετικό με τα πλοία και να τον κάνουμε Επιθεωρητή Port State Control .

  Τουλάχιστον ας μείνει ως έχει και ας μην αλλάξει το άρθρο αν δεν μπορούμε να το κάνουμε συγκεκριμένο . ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

  Ο μόνος λόγος να αλλάξει είναι γιατί μέχρι σήμερα επειδή βόλευε έχει ερμηνευτεί η ισοδυναμία ακριβώς όπως πάει να περάσει και θέλουμε να καλύψουμε τα πεπραγμένα…ότι έγινε έγινε…δεν χρειάζεται όμως να πάμε προς το χειρότερο..στόχος είναι η βελτίωση και όχι το βόλεμα.

  ΈΛΕΟΣ…δεν θέλουμε άλλους φιλολόγους και δικηγόρους για επιθεωρητές…χάνονται θέσεις από κόσμο που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικότερα.