Άρθρο 29 -Ρύθμιση θεμάτων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικών

1. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, φέρουν τις ειδικότητες του οδοντιάτρου και του ψυχολόγου. Οι διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, εφαρμόζονται αναλόγως και στους Αξιωματικούς ΛΣ..-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικούς ειδικής κατηγορίας. Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικούς ειδικής κατηγορίας, τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, αναφέρονται Αξιωματικοί ΛΣ..-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί (Οδοντίατροι), ή Υγειονομικοί (Ψυχολόγοι), νοούνται εφεξής οι Αξιωματικοί ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Οδοντιάτρου ή Ψυχολόγου.
2. Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κατάταξη – Εκπαίδευση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας και Ιερέα.».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ Α΄311), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2.α) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατροί) προέρχονται από ιδιώτες ιατρούς πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕ.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με ειδικότητα και ηλικίας μέχρι και τριάντα οκτώ ετών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Με αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση ιατρικές ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που προκηρύσσεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
β) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, οι οποίοι φέρουν τις ειδικότητες του Οδοντιάτρου και του Ψυχολόγου, προέρχονται αντίστοιχα από ιδιώτες οδοντιάτρους πτυχιούχους τμημάτων Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής και από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής που θα πρέπει επιπροσθέτως να είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα ψυχολογίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα δύο ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Με αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, κατά ειδικότητα/κατηγορία, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που προκηρύσσεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.».
4. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ Α΄311), όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α΄92), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Οι Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές) προέρχονται από ιδιώτες, ηλικίας μέχρι και τριάντα ετών, κατόχους ομώνυμου ανά ειδικότητα πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.»
Με αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού οι οποίες συγκροτούνται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που προκηρύσσεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά ειδικότητα καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ομοίως με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1), εκ των διαληφθεισομένων στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ.».