Άρθρο 51 – Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Υλικών και Μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Πλοηγικών Σταθμών

1. Μέχρι 31-12-2018, το άρθρο δεύτερο του Νόμου 4376/2016 “Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς Υποδομής και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 53) εφαρμόζεται και σε προμήθειες που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την εκπλήρωση της αποστολής του, υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.
2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του Νόμου 4331/2015 “Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις” (Α΄69), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.1 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015), η φράση “Μέχρι 30.6.2016”αντικαθίσταται με τη φράση “Μέχρι 31.12.2016”
3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του Νόμου 4331/2015 “Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις” (Α΄69), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ.2 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015), η φράση “Μέχρι 30.6.2016”αντικαθίσταται με τη φράση “Μέχρι 31.12.2016”.