Άρθρο 17

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), που προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 1085/1980 (Α΄ 255), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.2575/1998 (Α΄ 23), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Διαγράφονται αυτοδίκαια από τα οικεία μητρώα απογραφέντες ναυτικοί εφόσον δεν πραγματοποίησαν τουλάχιστον οκτώ (08) μήνες υπηρεσίας επί πλοίου εντός πενταετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή τους».
2. Το άρθρο 208α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973) που προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.1711/1987 (Α΄109), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ναυτικός που έχει απογραφεί και ναυτολογηθεί ή καταχωρηθεί στις καταστάσεις πλοίου με ξένη σημαία ασφαλισμένου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), αν δεν εργάζεται στο πλοίο, καθώς και συνταξιούχος του Ν.Α.Τ. ή άλλου φορέα, αν επαναλαμβάνει το ναυτικό επάγγελμα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Μετατροπή της ποινής δεν επιτρέπεται. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πλοίαρχος που τον ναυτολόγησε ή υπέγραψε την κατάσταση του πληρώματος του συμβεβλημένου πλοίου, ο πλοιοκτήτης, ο κατά το καταστατικό της εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι αντιπρόσωποί τους που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή στο Ν.Α.Τ., καθώς και ο υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 του ποινικού κώδικα που έχει συνεργήσει. Το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται μόνο εκ δόλου».
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών». Το Μητρώο περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις.
2. Ενεργός θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ (08) μήνες υπηρεσίας επί πλοίου εντός πενταετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή του.