Άρθρο 19 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:
α) Cospas – Sarsat: Δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο να παρέχει συναγερμούς και δεδομένα θέσης κινδύνου, με τη χρήση δορυφορικού και επίγειου εξοπλισμού για ανίχνευση και προσδιορισμό της θέσης σημάτων κινδύνου, που εκπέμπονται από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, προς υποβοήθηση του έργου της έρευνας και διάσωσης.
β) Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Mission Control Centre/MCC): Το επίγειο Κέντρο λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου της Ελλάδας στο σύστημα του Cospas – Sarsat (άρθρο 19 ν.3922/2011 -Α΄ 35).
γ) Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης: Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης – ΕΚΣΕΔ, που εδρεύει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) – 199 (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.)
δ) Personal Locator Beacon/PLB (Προσωπικός Ραδιοφάρος Ένδειξης Θέσης Κινδύνου): Συσκευή ραδιοεντοπισμού, η οποία προορίζεται για προσωπική χρήση από άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εκπέμπει στη ζώνη συχνοτήτων 406,00 – 406,10 MHz.
ε) Κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Η κατάσταση εκείνη όπου απειλείται η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα ατόμου από κίνδυνο άμεσο και παρόντα, ιδίως ως συνέπεια φυσικών τεχνολογικών ή λοιπών καταστροφών, καθώς και ύστερα από κάθε είδους ατύχημα, και αναπότρεπτο με τα μέσα διάσωσης που διατίθενται στον χώρο, στην οποία απαιτείται η ενεργοποίηση μέσων έρευνας και διάσωσης μέσω της χρήσης PLB.
στ) Έρευνα: Το σύνολο των συντονισμένων ενεργειών από μια Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης, που γίνονται σε περιοχή καθορισμένων διαστάσεων με ορισμένες διαδικασίες και μέσα, στην οποία παρέχονται διαδικασίες εντοπισμού ατόμου προς διάσωση, που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
ζ) Άτομο προς διάσωση: Το άτομο που βρίσκεται βεβαιωμένα σε κίνδυνο συνεπεία μιας συγκεκριμένης καταστροφής ή ατυχήματος σε καθορισμένο χώρο.
η) Διακριτικό PLB: Δεκαεξαδικός αριθμός, ο οποίος κωδικοποιείται στη συσκευή PLB και την ταυτοποιεί μοναδικά.
θ) Ελληνικός κωδικός χώρας: Ο τριψήφιος Ναυτιλιακός Αριθμός Ταυτότητας (Maritime Identification Digit/MID), όπως εκχωρείται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών.
ι) Κωδικοποίηση PLB: Διαδικασία ενσωμάτωσης και προγραμματισμού του διακριτικού PLB στη συσκευή PLB. Κατά τη διαδικασία αυτή εισάγεται στο διακριτικό PLB, μεταξύ άλλων, ο ελληνικός κωδικός χώρας. Η κωδικοποίησή του PLB πρέπει να πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του Cospas-Sarsat, όπως ισχύουν.
ια) Κάτοχος PLB : Φυσικό πρόσωπο που κατέχει PLB, τα στοιχεία του οποίου καταχωρούνται στο Μητρώο Στοιχείων Κατόχων PLB.
ιβ) Στοιχεία κατόχου PLB: Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον κάτοχο του PLB καθώς και για δύο οικεία του πρόσωπα, τα οποία θα μπορούν να παρέξουν πληροφορίες που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό παροχής συνδρομής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο το ονοματεπώνυμο του κατόχου, το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου οικίας και εργασίας, καθώς και το Διακριτικό PLB. Για τα οικεία πρόσωπα του κατόχου PLB περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο οικίας.
ιγ) Μητρώο στοιχείων κατόχων PLB: Βάση δεδομένων στην οποία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία του κατόχου PLB.
ιδ) Αρμόδια Αρχή: Υπηρεσία αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου στοιχείων κατόχων PLB.
ιε) Καταχώρηση PLB: Διαδικασία για την εγγραφή ή μεταβολή των στοιχείων κατόχου PLB στο σχετικό μητρώο της Αρμόδιας Αρχής.
ιστ) Κάρτα καταχώρησης PLB: Έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τα στοιχεία κατόχου PLB και δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την καταχώρηση PLB.