Άρθρο 21 – Αρμόδια Αρχή

1. Ως αρμόδια αρχή νοείται το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών. Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στις οποίες περιλαμβάνονται, ιδίως, η δημιουργία και η τήρηση του Μητρώου στοιχείων κατόχων PLB, ο καθορισμός της διαδικασίας καταχώρησης PLB και η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση συναφών πληροφοριών, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των καταχωρημένων πληροφοριών στο Μητρώο στοιχείων κατόχων PLB και η παροχή διευκολύνσεων στις υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης, αναφορικά με την πρόσβαση στο Μητρώο στοιχείων κατόχων PLB.
2. Οι διευκολύνσεις της παραγράφου 1 συνίστανται στη διάθεση των καταχωρημένων στοιχείων και πληροφοριών, προς διευκόλυνση άσκησης του έργου τους, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.