Άρθρο 23 – Κυρώσεις

1. Για κάθε εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια αναίτια χρήση του PLB που συνεπάγεται τη διάθεση και κινητοποίηση επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών, προς παροχή βοήθειας και υπό την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23, ανεξαρτήτως των τυχόν προβλεπόμενων ποινικών ή πειθαρχικών κυρώσεων, καταλογίζεται στον υπαίτιο κάτοχο PLB, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος :(α) πρόστιμο τριακοσίων (300,00€) ευρώ ή τριών χιλιάδων (3000,00€) ευρώ και
(β) η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκαν οι κρατικές Υπηρεσίες.
Οι παραβάτες καλούνται σε απολογία εντός προθεσμίας που ορίζεται στην κλήση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (05) ημερών από την επίδοση αυτής. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
2. Το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 εισάγεται ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναπροσαρμόζονται τα όρια του διοικητικού προστίμου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθορίζεται το τιμολόγιο για τη δαπάνη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων χρηματικών ποσών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.