Άρθρο 12 – Τελικές – Μεταβατικές – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α’ 179) δεν εκτείνεται στη ρύθμιση προσόντων επιθεωρητών της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006.
2. Οι διατάξεις του π.δ. 159/2006 «Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων» (Α’ 168) εξακολουθούν να ισχύουν έως τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 9.
3. Η διάταξη του άρθρου 4 καθώς και οι τροποποιήσεις του π.δ. 16/2011 (Α’ 36), του π.δ. 159/2006 (Α’ 168) και του π.δ. 314/2001 (Α’ 212) που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7 και 8 αντίστοιχα, δύνανται να τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Οι επιθεωρητές του κράτους σημαίας, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ήδη διενεργούν επιθεωρήσεις/ελέγχους, θεωρούνται πιστοποιημένοι και εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση/πιστοποίησή τους.
5. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 5, το προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξακολουθεί να διενεργεί επιθεωρήσεις / ελέγχους στις κατηγορίες πλοίων που διενεργούσε κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος.