Άρθρο 10 – Διατήρηση επάρκειας

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτείται να πληρούνται σε ετήσια και πενταετή βάση από τους επιθεωρητές/ελεγκτές για τη διατήρηση της επάρκειάς τους.
2. Εφόσον οι επιθεωρητές/ελεγκτές παύουν να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια διατήρησης της επαγγελματικής επάρκειάς τους, επέρχεται απώλεια της ιδιότητάς τους, η οποία δύναται να ανακτηθεί με ειδική διαδικασία επικαιροποίησης των γνώσεών τους, οι ειδικότεροι όροι της οποίας καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1.