Άρθρο 28 – Δυνατότητα ανάκλησης στην ενέργεια μόνο για σοβαρές ασθένειες

Η παράγραφος 5 του άρθρου 98 του νόμου 3079/2002 “Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος” (Α΄311), η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 20 του π.δ. 37/2012 “Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής” (Α΄75), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για σοβαρές ασθένειες, μετά από γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού, δύναται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απόφασή του, μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να ανακαλεί στην ενέργεια, ως μονίμους από την εφεδρεία, απόστρατους Αξιωματικούς ανεξάρτητα από την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας, προς αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας τους. Η ανάκληση αυτή δεν δικαιολογεί διακοπή της σύνταξης ή λήψη μισθού ή άλλων αποδοχών. Η απόλυση των ανωτέρω Αξιωματικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσθηκε η ανάκληση. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και για τους ευρισκόμενους σε αποστρατεία Λιμενοφύλακες, Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”