Άρθρο 15 – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 201/2007 (Α’ 227)

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 201/2007 (Α’ 227), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στην ανωτέρω Επιτροπή συμμετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χωρίς δικαίωμα ψήφου στην έκφραση γνώμης από αυτή» :
(α) Ο Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Ναυτιλίας Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
(β) Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών Πλοίων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
(γ) Ο Τμηματάρχης του Τμήματος Κατασκευής, Ευστάθειας και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής.»