Άρθρο 03 – Πιστοποίηση

1. Οι επιθεωρητές/ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρόντος Μέρους, εφόσον διαθέτουν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά τομέα επιθεώρησης/ελέγχου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του άρθρου 9.
2. Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 25 Μαΐου 2016, 21:54 | NIKOLAOS

    1. Οι επιθεωρητές/ελεγκτές του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρόντος Μέρους, εφόσον διαθέτουν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά τομέα επιθεώρησης/ελέγχου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του άρθρου 9.
    2. Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.