Άρθρο 33 – Πειθαρχική Δίωξη Μ.Υ.Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η παρ.7 του άρθρου 2 του Νόμου 1940 της 14/18.3.91 “Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑΛ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού.” (ΦΕΚ Α’ 40), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του Ν.2329/1995 (Α 172) και στη συνέχεια με το άρθρο 17 Ν.4213/2013,ΦΕΚ Α 261/9.12.2013, καταργείται.