Άρθρο 58 – Τροποποιούμενες – Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 48 του Νόμου 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 102) καταργείται.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του Νόμου 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) καταργείται.
3. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 39) αντικαθίσταται ως εξής:
“13. Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητα τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.”
4. Η παρ. 3α του άρθρου 33 του Νόμου 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) καταργείται.
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (ΦΕΚ Α΄139), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3β του άρθρου 33 του Νόμου 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον ένα (1) έτος σε Λιμενική Αρχή ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Περιφερειακή Υπηρεσία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και τουλάχιστον ένα (1) έτος σε Διεύθυνση Κεντρικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του π.δ. 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» (ΦΕΚ 50 Α`) όπως ισχύει κάθε φορά».”
6. Το άρθρο 36 του Νόμου 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) αντικαθίσταται ως εξής:
“Ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέσεις Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη συνεχόμενα στην ίδια Υπηρεσία.
Προϊστάμενοι Λιμενικών Αρχών, οι οποίοι κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος άρθρου έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη συνεχόμενα στην ίδια Υπηρεσία αντικαθίστανται με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β του π.δ. 33/2009 “Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό” (ΦΕΚ Α’ 65).

 • 29 Μαΐου 2016, 20:46 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

  Στο Άρθρο 58 – Τροποποιούμενες – Καταργούμενες διατάξεις να προστεθεί ως παράγραφος του αρθμ 2 η παρακάτω τροποποίηση/αντικατάσταση, η οποία θα επιφέρει επακόλουθα αναρίθμηση των επόμενων προτεινόμενων τροποποιήσεων

  Το εδάφιο 1α της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
  «Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς Λιμένων
  1. α. Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Οργανισμού Λιμένος ανώνυμης εταιρίας , με εξαίρεση τις επεμβάσεις / αναβαθμίσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 2971/2001 (ΑΙΓΙΑΛΟΣ,ΠΑΡΑΛΙΑ) όπως αυτό ισχύει σήμερα, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης.

  Με την προτεινόμενη αντικατάσταση, διευκολύνεται η εφαρμογή του Κανονισμού 725/2004 (Κώδικας ISPS) και της Οδηγίας 2005/65, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3622/2007 όπως ισχύει, στις υπόχρεες λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές των υπόχρεων αντίστοιχα λιμένων της προαναφερθείσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διαχειρίζονται από Οργανισμούς Λιμένα και οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν καθυστερήσει να αποκτήσουν εγκεκριμένο από την Ε.Σ.Α.Λ. αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης (Master Plan) και ως Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει.

 • 28 Μαΐου 2016, 15:01 | Στέλεχος ΛΣ

  Για την αποκατάσταση ιεραρχικών στρεβλώσεων είναι αναγκαίο να προστεθεί:
  «Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Νόμου 4256/2014 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 92) και επαναφέρεται η περίπτωση ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α`)»
  προκειμένου να καταργηθεί η εντελώς άδικη διάταξη που οδηγεί στη στασιμότητα των Αξιωματικών Ειδικότητας, των οποίων την απευθείας κατάταξη όρισαν η Ελληνική Πολιτεία και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • 26 Μαΐου 2016, 11:59 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η παράγραφος 6 είναι ορθή και φυσικά θα πρέπει να παραμείνει ως έχει και είναι υγιές να αντικαθίστανται ΟΛΟΙ οι Λιμενάρχες στα 3 έτη. Ο Λιμενάρχης έχει εκ του νόμου εξαιρετικά διευρυμένες «εξουσίες» – αρμοδιότητες και ως εκ τούτου με τη πάροδο των ετών στην ίδια θέση είναι δυνατό ορισμένες φορές να δημιουργούνται στρεβλώσεις ως προς την ορθή και αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων. Η διάταξη αυτή προστατεύει και τον εκάστοτε Λιμενάρχη αλλά και τις τοπικές κοινωνίες από περιστατικά «αυθαιρεσιών» ή «υπέρβασης καθήκοντος». Η αντικατάσταση – μετάθεση με απόφαση Αρχηγού δεν παραβιάζει το Π.Δ. μεταθέσεων διότι και η τοποθέτηση – επιλογή γίνεται πάλι με απόφαση Αρχηγού κατά ανάλογο τρόπο.Εξ ‘άλλου προβλέπεται στο ίδιο το Π.Δ. μεταθέσεων.

 • 26 Μαΐου 2016, 10:14 | Σπύρος Σπύρου

  Θα πρέπει επίσης να προστεθεί:
  «Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Νόμου 4256/14 “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α 92) και επαναφέρεται η περίπτωση ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α`)»
  ώστε να καταργηθεί η διάταξη που καταδικάζει τους Αξιωματικούς απευθείας κατάταξης οι οποίοι κατατάχτηκαν ως Αξιωματικοί με την έννοια του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και λειτουργούν ως εξειδικευμένα στελέχη με ειδικές γνώσεις στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • 26 Μαΐου 2016, 00:04 | NIKOLAOS

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔ 33/2009.

 • 25 Μαΐου 2016, 22:44 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΚΟΣ

  Να γίνει προσθήκη στην παρ. 13 του άρθρου 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 39) εδ.β΄ ως εξής:Σύμφωνα όμως με το άρθρο 22 γ) ββ)(Ειδικά τυπικά προσόντα) του Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311Α «Οι Αξιωματικοί ΛΣ οι οποίοι μετεκπαιδεύτηκαν και απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες του ΥΕΝ (νυν ΥΝΑΝΠ), προκειμένου εν συνεχεία να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες συναφείς με τις γνώσεις τους» εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πενταετή υπηρεσία στα πλοία ΛΣ ή λιμενικές αρχές.

 • 25 Μαΐου 2016, 22:42 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ

  ΤΟ ΠΔ 81/2012 ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΟΥΡΩΤΉΡΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ… ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΟΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3079/2002 ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ…

 • 25 Μαΐου 2016, 18:17 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Επι της διαταξης «3.Η παρ. 13 του άρθρου 11 του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 39) αντικαθίσταται ως εξής:
  “13. Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητα τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά….” οι Αξιωματικοι κρινονται δια παραβατικη συμπεριφορα αφου απο υπαιτιοτητα τους (δολο ή αμελεια) δεν συμπληρωσαν τα ειδικα προσοντα.Αρα κοινοι παραβατες. Η διοικηση λσ που ασχολειται με τα θεματα τους και εχει εργο να παρακολουθει τη σταδιοδομια τους τι ρολο παιζει; θυτες και θυματα.θα πρεπει να διαγραφει ως απαραδεκτη η συγκεκριμενη διαταξη.