Άρθρο 45 – Παροχή Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Ναυτικά Νοσοκομείαστους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλα τα Ναυτικά Νοσοκομεία της χώρας στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στους συνταξιούχους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, όπως προσδιορίζονται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου, με τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
2. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται η (ή ο) σύζυγος του (ή της) εν ενεργεία ή συνταξιούχου υπαλλήλου (και σε περίπτωση διαστάσεως μέχρι οριστικής επιλύσεως του γάμου), τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, τα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού. οι γονείς και των δύο συζύγων και οι αδελφοί/ές του (ή της) υπαλλήλου.
3. Η Δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης θα βαρύνει:
α. Τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου, εφόσον η Δαπάνη δικαιολογείται από τον φορέα, σε διαφορετική περίπτωση θα βαρύνει τον ίδιο.
β. Τους ίδιους τους περιθαλπτόμενους, εφόσον δεν δικαιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα.
γ. Το Υπουργείο Υγείας για όσους είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (βιβλιάριο απορίας)
4. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της Δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Η διαδικασία της λογιστικής τακτοποίησης των δαπανών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
6. Κατά την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης θα εφαρμόζονται όλες διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την προτεραιότητα των δικαιούχων ε.ε ή ε.α Στρ/κών για νοσηλεία.
7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας.