Άρθρο 50 – Ρύθμιση θεμάτων Οίκου Ναύτου

Για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί παροχής προστασίας από τον Οίκο Ναύτου, ως μέλη οικογε¬νείας ναυτικού λογίζονται επιπροσθέτως και:
α. τα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα.
β. τα τέκνα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος και σπουδάζουν σε ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εάν συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.
Η παρεχόμενη από τον Οίκο Ναύτου προστασία λόγω σπουδών αφορά στη φοίτηση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης.
2. Ως τέκνα για την παροχή προστασίας από τον Οίκο Ναύτου θεωρούνται και οι προγονοί.
3. Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που παρέχεται σε όλους τους ναυτικούς, έγγαμους, άγαμους και διαζευγμένους, με ή χωρίς τέκνα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 228/ 1998 (Α΄176), όπως ισχύει κάθε φορά, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350,00).