Άρθρο 20 – Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στους κατόχους PLBs, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος Cospas-Sarsat και έχουν κωδικοποιημένο στο διακριτικό τους τον ελληνικό κωδικό χώρας. Τα PLBs αποτελούν ραδιοεξοπλισμό και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του π.δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44 Α΄), το οποίο έχει ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος PLBs τα οποία χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.