Άρθρο 14 – Θέματα Διεθνούς Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1923/1991 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, που υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976» (Α΄ 13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3743/2009 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά με την Τροποποίηση της Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, 1976» (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα όρια ευθύνης για απαιτήσεις εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 7, που προέκυψαν από το ίδιο περιστατικό, υπολογίζονται ως εξής:
(α) Σχετικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες:
(αα) τρία εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (3.020.000) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000) κόρους,
(ββ) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (αα):
(ααα) για κάθε κόρο από δύο χιλιάδες ένα (2.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κόρους, χίλιες διακόσιες οκτώ (1.208) Μονάδες Υπολογισμού,
(βββ) για κάθε κόρο από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, εννιακόσιες έξι (906) Μονάδες Υπολογισμού και
(γγγ) για κάθε κόρο πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, εξακόσιες τέσσερις (604) Μονάδες Υπολογισμού.
(β) Σχετικά με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση:
(αα) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (1.510.000) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000) κόρους,
(ββ) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (αα):
(ααα )για κάθε κόρο από δύο χιλιάδες ένα (2.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κόρους, εξακόσιες τέσσερις (604) Μονάδες Υπολογισμού
(βββ) για κάθε κόρο από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, τετρακόσιες πενήντα τρεις (453) Μονάδες Υπολογισμού και
(γγγ) για κάθε κόρο πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, τριακόσιες δύο (302) Μονάδες Υπολογισμού.»