Άρθρο 48 – Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης/ ναύλωσης πλωτών μέσων

1. Το άρθρο 11 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α` 182), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4366/2016 “Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α’ 182) και β) της από 30.12.2015Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184) και άλλες διατάξεις” (Α 18) αντικαθίσταται από το χρόνο θέσης του σε ισχύ ως εξής:
“1. Η ισχύς συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων, ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανατέθηκαν και εκτελούνται σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α` 101), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4350/2015 (Α` 161), παρατείνεται αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και χωρίς καμία άλλη διαδικασία και διατύπωση από 1-1-2016 μέχρι την 30-7-2016.
2. Μετά την 1.1.2016 οι συμβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Για τις δαπάνες των συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου που αφορούν σε μισθώσεις / ναυλώσεις πλωτών μέσων του παρόντος άρθρου εκδίδεται τίτλος πληρωμής κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, εφόσον προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:
α)βεβαίωση των αρμόδιων Λιμεναρχείων των λιμένων προσέγγισης του πλοίου περί της εκτέλεσης δρομολογίου
β) Παραστατικό Τιμολόγιο του Αναδόχου
γ) Παραστατικά Πληρωμής για κάθε είδους τέλη και έξοδα που συνδέονται με την παραμονή του πλοίου στον λιμένα παραμονής του, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα Λιμενικά Τέλη και τέλη επιβατών, τέλη ελλιμενισμού, προσορμίσεων, παροχή νερού, αποκομιδή καταλοίπων , λυμάτων και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν τους λιμένες
δ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του Αναδόχου.“
4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω συμβάσεων να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, μη δρομολογημένο, ίδιου είδους, ανάλογης ή μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας, του ιδίου ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, χωρίς τροποποίηση των όρων των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου.”