Άρθρο 07 – Τροποποίηση του π.δ. 159/2006 (Α’ 168)

Το άρθρο 8 του π.δ. 159/2006 «Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων.» (Α’ 68), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του π.δ. 16/2011 (Α’ 36), όπως ισχύει, τροποποιείται εν μέρει ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, φοιτούν στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του Κελευστή ΛΣ, πληρούν τα προσόντα που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ του π.δ. 16/2011 (Α’ 36), όπως εκάστοτε ισχύει, και διαθέτουν βεβαίωση παρακολούθησης των κύκλων μετεκπαίδευσης του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης, κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία έναρξης φοίτησης στη Σχολή.»
β) Οι παράγραφοι 3 και 5 καταργούνται.