Άρθρο 40 – Αποδοχές οφειλόμενες από υπερωριακή απασχόληση και από επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία που παρασχέθηκε εντός του 2014 στους Οργανισμούς Λιμένα ΑΕ

1. Αποδοχές, οι οποίες οφείλονται σε εργαζόμενους των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., λόγω υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που παρασχέθηκε το έτος 2014, πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/5-5-2014), καταβάλλονται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του για το έτος 2015.
Η καταβολή γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με την οποία βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της παρασχεθείσας εργασίας, ο αριθμός των υπαλλήλων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύφθηκαν
2. Διατάξεις επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ Οργανισμού Λιμένα Α.Ε. και του προσωπικού αυτής και με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το α’ εξάμηνο 2014, τηρουμένων των σχετικών ορίων και περιορισμών της οικείας νομοθεσίας, θεωρούνται νόμιμες.