Άρθρο 09 – Σχολές Επιθεωρητών/Ελεγκτών

1. Για την εκπαίδευση επιθεωρητών/ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ιδρύονται και εδρεύουν στον Πειραιά οι ακόλουθες Σχολές εξειδικευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης:
α) του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε θέματα επιθεώρησης και ελέγχου ασφαλείας των υπό ελληνική σημαία πλοίων, εταιρειών, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, Α.Ο. – Α.Ο.Α. με την ονομασία «Σχολή Επιθεωρητών/Ελεγκτών Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων» (Σ.ΕΠ.Α.Π.ΛΕ), καθώς και
β) των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα επιθεώρησης και ελέγχου ασφαλείας των υπό ξένη σημαία πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια με την ονομασία «Σχολή Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων» (Σ.ΕΠ.Α.Π.).
2. Η Σ.ΕΠ.Α.Π.ΛΕ υπάγεται στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων και η Σ.ΕΠ.Α.Π. στον Κλάδο Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .
3. α) Στις Σχολές λειτουργούν Τμήματα Εκπαίδευσης ανά είδος επιθεώρησης/ελέγχου.
β) Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τρεις κύκλους σπουδών, ως ακολούθως:
αα) Κύκλος Α: παρέχεται η γενική εκπαίδευση των επιθεωρητών/ελεγκτών σε θεωρητικό επίπεδο.
ββ) Κύκλος Β: παρέχεται η ειδική εκπαίδευση των επιθεωρητών/ελεγκτών σε θεωρητικό επίπεδο, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο ανά τομέα επιθεώρησης/ελέγχου.
γγ) Κύκλος Γ: παρέχεται η ειδική εκπαίδευση των επιθεωρητών/ελεγκτών σε πρακτικό επίπεδο, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση ελαχίστου αριθμού επιθεωρήσεων υπό την επιτήρηση επιθεωρητών/ελεγκτών που διεξάγουν επιθεωρήσεις/ελέγχους του αντίστοιχου τομέα εκπαίδευσης.
4. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και άσκηση εποπτείας των Σχολών Σ.ΕΠ.Α.Π.ΛΕ. και Σ.ΕΠ.Α.Π., τη διάρκεια φοίτησης σε κάθε Τμήμα και Κύκλο εκπαίδευσης, τους όρους διακοπής της εκπαίδευσης και αποβολής των εκπαιδευομένων, χορήγησης αδειών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β) Με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.