Άρθρο 55 Ρυθμίσεις για το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων “Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας

 

Η παρ. 19 της περ. Α’ του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«19. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ειδ. Εθνομουσικολόγων). Ελλείψει δε αυτού, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Λαογράφων – Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων ή του Κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ειδ. Μουσειολόγων, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Πολιτιστικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων).
α) Τμήμα Μουσικών Οργάνων, Εθνομουσικολογίας, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ειδ. Εθνομουσικολόγων) ή του Κλάδου ΠΕ Λαογράφων -Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων, ή του Κλάδου ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης (ειδ. Μουσειολόγων, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Πολιτιστικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας και Τεχνολογίας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων) ή του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Μουσειολόγων).
β) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών».